Høringer

Høyring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Kunnskapsdepartementet sender NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på høyring. Utgreiinga vil mellom anna vera ein del av kunnskapsgrunnlaget for ny langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som er planlagt lagt fram hausten 2022. Departementet ber særleg om at synspunkt på forslaget om ein formidlingsindikator som del av finansieringssystemet for universitet og høgskular og på bruk av utviklingsavtalar blir sett kommentert i høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular (med frist 10. juni 2022). Høyringsfrist for NOU 2022: 2 er 25. juni 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.06.2022

Søket ditt gav 68 treff.