Offisielt frå statsrådet 8. april 2022

I statsrådet i dag vart tilleggsmeldinga til stortingsmeldinga "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 8. april 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 99 L (2021-2022)
Endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver)

Prop. 90 S (2021-2022)
Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021
(Nyheitssak)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 87 L (2021–2022)
Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 86 L (2021-2022)
Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Prop. 94 L (2021-2022)
Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv.

Finansdepartementet
Prop. 83 LS (2021-2022)
Endringer i verdipapirhandelloven (flagging) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2020 av 12. juni 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/50/EU
(Nyheitssak)

Prop. 84 LS (2021-2022)
Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156
(Nyheitssak)

Prop. 88 LS (2021-2022)
Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endringer i petroleumsskatteloven mv.)
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 89 L (2021-2022)
Lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.
(Nyheitssak)

Meld. St. 10 (2021-2022)
Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 91 L (2021-2022)
Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)
(Nyheitssak)

Prop. 92 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 80 L (2021-2022)
Endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
(Nyheitssak)

Prop. 81 L (2021-2022)
Endringer i forvaltningsloven (skyldkrav ved administrativ foretakssanksjon og habilitetsreglenes anvendelse for statsråder)
(Nyheitssak)

Prop. 97 L (2021-2022)
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.)
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 76 L (2021-2022)
Endringer i naturmangfoldloven (utnytting av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale)
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 95 L (2021-2022)
Endringar i vallova og partilova (høve til elektroniske underskrifter på listeforslag, tidspunkt for førebels oppteljing av førehandsrøyster m.m.)
(Nyheitssak)

Kultur- og likestillingsdepartementet
Prop. 79 L (2021-2022)
Endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 82 L (2021-2022)
Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.)
(Nyheitssak)

Prop. 98 L (2021-2022)
Endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 85 L (2021 – 2022)
Endringer i lov om hundehold (forsvarlig hundehold)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Meld. St. 11 (2021-2022)
Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 93 S (2021-2022)
Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal fylkeskommune
(Nyheitssak)

Prop. 100 S (2021-2022)
Finansiering av Kvinnheradpakken i Vestland
(Nyheitssak)

Prop. 101 S (2021-2022)
Revidert finansieringsopplegg for Askøypakken i Vestland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2022 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie).
Lovvedtak 57 (2021-2022)   Lov nr 19
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2022 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto).
Lovvedtak 56 (2021-2022)   Lov nr 20
Se punkt 8 Andre saker

Ikraftsetting av lov 22. desember 2021 nr. 162 om endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.). Loven trer i kraft 1. mai 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2022 til lov om endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål).
Lovvedtak 54 (2021-2022)   Lov nr 21
Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Se punkt 8 Andre saker

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2022 til lov om endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.).
Lovvedtak 53 (2021-2022)   Lov nr 22
Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 122 om endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.). Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Se punkt 8 Andre saker

Delt ikraftsetting av lov 25. mars 2022 nr. 16 om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.). Lovens § 62 annet ledd annet punktum og femte ledd første punktum og § 95 tredje ledd trer i kraft 1. mai 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette).
Lovvedtak 45 (2021-2022)   Lov nr 23
Loven trer i kraft 1. januar 2023.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll.

4. Delegasjon av myndigheit

Kultur- og likestillingsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) §§ 3, 17, 26, 26a og 28 delegeres til Kultur- og likestillingsdepartementet.

5. Styrer og utval

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon for oppgang av riksgrensen mellom Norge og Finland:

Grenseoverkommissær:
Kartverkssjef Johnny Welle, Hønefoss

Grensekommissær:
Konstituert direktør landdivisjonen Anne Guro Nøkleby, Hønefoss

Sekretær:
Senioringeniør Anders Østeraas, Steinkjer

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utferdige instruks for grensedelegasjonen.

6. Klagesaker m.m.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Sametinget over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 10. mai 2021 om avslag på begjæring om innsyn 7. april 2021 i journalpost 20/6284-5 tas ikke til følge.

Klager fra Vernøyane Vel og grunneiere over Nærings- og fiskeridepartementets tilsagn av 9. februar 2018 om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg med vannlevende planter på lokalitet Toneset i Tysnes kommune tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Astrid Emilie Helle til ambassadør i Bangkok, Kongeriket Thailand. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Hanne Meldgaard til generalkonsul i Murmansk, Den russiske føderasjon. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Svein Thorbjørn Thoresen til direktør ved Forsvarsbygg for seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Therese Koppang til avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Beskikkelse av advokat Sarah Wennberg Svendsen som nestleder i Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hun tiltrer fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.  

Statsministerens kontor
Utnevning av sikkerhetsdirektør Roger Sundkjer til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor. Han tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

8. Andre saker

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II), kan bli bindende for Norge.
Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. april 2022 til og med 14. mai 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Justis- og beredskapsdepartementet
Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse ratifiseres.
Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Private straffesaker etter straffeprosessloven kapittel 28, som er innkommet ved stevning, erklæring eller er til behandling i en domstol før 1. juli 2022, behandles i henhold til reglene i straffeprosessloven kapittel 28 også etter 1. juli 2022. Dette gjelder også ankebehandling.
Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Jordskiftedommer Ole Jakob Skovlis embetskrets oppdateres til Oslo og Østre Viken jordskifterett.