Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 9. april 2021

I statsrådet i dag vart mellom anna stortingsmeldinga "Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott slott 9. april 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 163 S (2020-2021)
Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011

Prop. 164 S (2020-2021)
Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021
(Nyheitssak)

Prop. 168 S (2020-2021)
Samtykke til inngåelse av avtaler mellom henholdsvis Norge og Danmark/Færøyene og mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen, begge av 30. oktober 2019

Prop. 171 S (2020–2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021-2027)

Prop. 172 S (2020–2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av "Erasmus+": EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021-2027)
(Nyheitssak)

Prop. 173 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021-2027)
(Nyheitssak)

Prop. 174 S (2020–2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet
(Nyheitssak)

Prop. 175 S (2020–2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027)
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 138 L (2020–2021)
Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)
(Nyheitssak)

Prop. 153 L (2020-2021)
Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)
(Nyheitssak)

Prop. 154 L (2020–2021)
Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 170 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven (Adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 133 L (2020-2021)
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
(Nyheitssak)

Prop. 134 L (2020-2021)
Endringer i markedsføringsloven mv.
(merking av retusjert reklame)
(Nyheitssak)

Prop. 135 L (2020-2021)
Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 144 L (2020-2021)
Lov om Opplysningsvesenets fond
(Nyheitssak)

Prop. 150 L (2020-2021)
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 147 LS (2020 – 2021)
Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen
(Nyheitssak)

Prop. 155 LS (2020–2021)
Endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond.
(Nyheitssak)

Meld. St. 24 (2020 – 2021)
Statens pensjonsfond 2021
(Nyheitssak)

Meld. St. 27 (2020-2021)
Nordisk samarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 139 L (2020-2021)
Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)

Prop. 142 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

Prop. 146 L (2020-2021)
Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 152 L (2020-2021)
Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 157 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 158 L (2020-2021)
Endringer i personopplysningsloven og offentleglova
(ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Prop. 159 L (2020-2021)
Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 161 L (2020-2021)
Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)
(Nyheitssak)

Prop. 162 L (2020-2021)
Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Prop. 165 L (2020-2021)
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv.
(bevisforbud for patentrådgivning)
(Nyheitssak)

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringer i forvaltningsloven m.m.
(utvidet adgang til informasjonsdeling)
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 29 (2020-2021)
Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 143 L (2020-2021)
Endringer i lov om interkommunale selskaper mv.
(fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)
(Nyheitssak)

Prop. 148 L (2020-2021)
Midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
(forlengelse av varighet)

Prop. 167 L (2020-2021)
Endringer i ekomloven
(lagring av IP-adresser mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 169 L (2020-2021)
Endringer i plan- og bygningsloven m.m.
(regional plan, dispensasjon m.m.)
(Nyheitssak)

Meld. St. 28 (2020-2021)
Vår felles digitale grunnmur
Mobil-, bredbånds- og internettjenester
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 141 LS (2020-2021)
Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Kunnskapsdepartementet
Prop. 137 L (2020-2021)
Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid 19 (forlengelse av lovene)
(Nyheitssak)

Prop. 145 L (2020-2021)
Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)
(Nyheitssak)

Prop. 156 L (2020-2021)
Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 149 L (2020-2021)
Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 136 LS (2020-2021)
Endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 og 236/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 og forordning (EU) 2018/1212
(Nyheitssak)

Prop. 140 L (2020-2021)
Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)
(Nyheitssak)

Meld. St. 26 (2020-2021)
Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020

Olje- og energidepartementet
Prop. 160 L (2020-2021)
Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 151 L (2020-2021)
Endringer i vegtrafikkloven (motorsport)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.
Lovvedtak 76 (2020-2021)  Lov nr. 17

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven). Loven § 16-3 nr. 10, endringene i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven), trer i kraft 1. mai 2021.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i og oppheving av en rekke forskrifter som følge av ny domstolstruktur fastsettes.

4. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Jens Kristian Wold, Karin Vathsala Wold og Kirsten Schmidt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak 18. januar 2021 om dispensasjon til en brygge på maksimalt 12 kvadratmeter på Buholmen 1 i Kragerø kommune. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Sjømatbedriftene over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 19. februar 2021 om dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften § 17, jf. § 39, til selskapet Hav Line AS for skipet Norwegian Gannet i en periode på ti år fra og med 1. desember 2020 til og med 1. desember 2030, tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av førstestatsadvokat Lars Fause som sysselmann på Svalbard for en periode på tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av juridisk direktør Jens Christian Leonthin til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Maria Tagmatarchi Storeng til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2016.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. april 2021 til og med 14. mai 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.