Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2009

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

1. Prop. S

 

 

 Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

November 13.11.09

2. Prop. L

 

Endringer i utlendingsloven

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (tiltak for å bedre mulighetene for å kombinere yrkesaktivitet med pleie- og omsorgsoppgaver for nære familiemedlemmer)

Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv) 

 

November

 30.10.09

 11.12.09

 

20.11.09

Endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (oppheve reglene for avkorting i alderspensjon) November

 6.11.09

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

1 Prop. S

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

 

13.11.09

 Finansdepartementet

 

1. Prop. S

 

 

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster

 

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2008

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster


Nysaldering av statsbudsjettet 2009

 

 

 

 

 

 


 November

16.10.09
30.10.09

 

 30.10.09

 

6.11.09

 

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av statsbudsjettet for 2010

 
Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia, underskriven i Brussel 10. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

 

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skateavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009

 

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

Ny saldering av statsbudsjettet 2009

 

November

6.11.09

 

13.11.09

 

20.11.09


27.11.09


27.11.09

 


27.11.09

27.11.09

2. Prop. L

Endringar i lov om Statens pensjonsfond

 

 

23.10.09

Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet)

2. Prop. L

 

 


23.10.09

23.10.09

Endringer i akvakulturloven

 

Oktober

 16.10.09

 

4. Meld. St.

 

 

Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008 Desember

 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet November 13.11.09

 

 

 

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

 

13.11.09

4.12.09

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie)

 
November

13.11.09

6.11.09

 

2. Prop. L

Endring i legemiddelloven som følge av innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen

 
Oktober 23.10.09

 

Nasjonalt hjerte-, kar- register

 

Oktober 16.10.09

Endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven. Innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre

 
Oktober 16.10.09

Justisdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten m.m.

 

November 30.10.09

Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag får ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt) 

 

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

2. Prop. L

Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

 

18.12.09

 

13.11.09 

 

 23.10.09

 

Kommunal- og regionaldepartementet

1. Prop. S

Om auka låneramme i Husbanken

 Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet

 

3. Meld. St

Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

 

 

 


 

16.10.09

13.11.09

 

 

11.12.09

Kultur- og kirkedepartementet

1. Prop. S

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet

2. Prop. L

 


13.11.09

 

Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Oktober
Endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (bingoautomater) November

 

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet 2009 for Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet

 

November

6.11.09

13.11.09

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet

 

November 13.11.09

Miljøverndepartementet

1. Prop. S

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndepartementet

 

 

 

13.11.09

Nærings- og handelsdepartementet

 

1. Prop. S

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

DNB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

 

Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt) 

November

13.11.09

16.10.09

 

4.12.09

2. Prop. L

Endringer i lov 1994-06-24 nr 39: lov om sjøfarten (sjøloven) § 11 og endringer i lov 1987-06-12 nr. 48: lov om norsk internasjonalt skipsregister § 5 (NIS-loven)

November

 

Endring i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (Mesterbrevloven) November
Endring i lov om fritids- og småbåter av 26. juni 1998 nr. 47 Desember

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartemenet November 13.11.09

 

 

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet 2009 mv. under Samferdselsdepartementet


Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

 
November

13.11.09

 

20.11.09

 

Utenriksdepartementet

 

1. Prop. S

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern Oktober

13.11.09

 

Samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid (videreutvikling av Schengen-regelverket) Oktober

Samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av nye finansieringsordninger knyttet til EØS-avtalen med tilliggende avtaler

November

Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (Yttergrensefondet)

 
November 27.11.09
Samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Bilbao-kontoret). November

 

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Utenriksdepartementet

 
November

 13.11.09

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn November

Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen 2007

Desember

2. Prop. L

 

Endring i lov av 8. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

 

Oktober

Statsministerens kontor

3. Meld.

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008 - 2009 9.10.09