Statsbudsjettet 2009: Departementenes budsjettdokumenter

Budsjettdokumentene i PDF-versjon er store og anbefales ikke nedlastet de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)
Særskilte vedlegg:
A-0023 B Handlingsplan mot fattigdom – status 2008 og styrket innsats 2009
A-0024 B Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009

Barne- og likestillingsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Finansdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)
St.prp. nr. 1 (2008-2009): Gulbok
St.prp. nr. 1 (2008-2009): Skatte-, avgifts- og tollvedtak
St.meld. nr. 1 (2008-2009): Nasjonalbudsjettet
Ot.prp. nr. 1 (2008-2009): Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Fiskeri- og kystdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Forsvarsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Helse- og omsorgsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Justisdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)
St.prp. nr. 1 (2008-2009): Svalbard

Kommunal- og regionaldepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)
Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008–2009)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009, Grønt hefte

Kultur- og kirkedepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Kunnskapsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Landbruks- og matdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Miljøverndepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Nærings- og handelsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Olje- og energidepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007

Samferdselsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Utenriksdepartementet
St.prp. nr. 1 (2008-2009)