Nyheter om tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Viser 1-20 av 61 treff.

 • Svar på spørsmål om omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  04.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvilke omdisponeringer på bistandsbudsjettet regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget for å møte de humanitære behovene i Ukraina, kostnader forbundet med flyktninger og den forestående matkrisen i verden.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om krigen i Ukraina

  31.03.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum inviterer til pressekonferanse om krigen i Ukraina og konsekvensar for Noreg fredag 1. april kl. 12.00. Dei vil orientere om innhaldet i budsjettproposisjonen om økonomiske tiltak som følgje av krigen.

 • En ny hverdag for Norge

  14.03.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Det går veldig godt i norsk økonomi. Smitteverntiltakene er avviklet, og vi er på vei ut av pandemien. Det er sterk økonomisk vekst, og ledigheten er lav. Samtidig er det økt mangel på arbeidskraft og tiltakende lønns- og prisvekst. Krigen i Ukraina fører til økt usikkerhet i internasjonal økonomi. Krigen har allerede ført til høyere råvarepriser, og det er svært høye priser på strøm, gass og drivstoff i hele Europa.

 • Svar på spørsmål om kutt i støtte til Ukraina

  28.02.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren mener det var en klok prioritering å redusere Solberg-regjeringens forslag til støtte for land som Ukraina i dette statsbudsjettet og om utenriksministeren vil reversere kuttet og heller øke bistanden i revidert nasjonalbudsjett 2022.

 • Regjeringen foreslår 9,5 milliarder i tiltakspakke til pandemihåndtering

  14.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I statsbudsjettet for 2022 ble det lagt til grunn at helsetjenesten skulle være tilbake i en mer normal driftssituasjon fra nyåret. Stor smitte og høye innleggelsestall har vist at pandemien ikke er over. Regjeringen mener derfor at det er behov for å styrke tjenesten gjennom vinteren og sørge for at den har beredskapen som trengs for å møte en ny smittebølge.

 • Regjeringen forsterker økonomiske tiltak og strømtiltak

  14.01.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak, for å dempe virkningene av smitteverntiltak og høye strømpriser. Dette skal gjøre det litt lettere for bedrifter og folk å møte de utfordringene pandemien har gitt.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2021

  03.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2021 anslås bruken av oljepenger til 379,3 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 11,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Endringer i frie inntekter etter tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

  19.11.2021 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen la 8. november fram tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022. Regjeringen foreslår blant annet en vekst på ytterligere 2,5 milliarder kroner i kommunesektorens frie inntekter. Dette kommer på toppen av det Solberg-regjeringen la fram i sitt siste statsbudsjett.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår 100 millioner ekstra til bredbånd i distriktene

  08.11.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Bredbånd binder Norge sammen, og er helt nødvendig for gode offentlige tjenester, et livskraftig næringsliv og for at folk skal bo og trives i hele landet. Vi foreslår derfor å øke bredbåndsstøtten med 100 millioner kroner til over 300 millioner kroner neste år, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

 • Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022: Et budsjett for 3 milliarder i økte investeringer og mer eksport

  08.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For å øke tempoet på den grønne omstillingen i næringslivet, foreslår regjeringen endringer i budsjettet. Samlet kan omdisponeringene bidra til økte investeringer på rundt 3 milliarder kroner.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Endring i formuesskatten for bedre fordeling

  08.11.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av flere typer formuesobjekter og å øke formuesskattesatsen. Samtidig foreslår regjeringen å øke bunnfradraget, slik at færre med lave formuer skal betale formuesskatt.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen styrker arbeidet med nasjonal sikkerhet

  08.11.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 17,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med håndtering av staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen vil øke rettshjelpssatsen

  08.11.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil sikre at alle som trenger rettshjelp skal få det, og går inn for å prisjustere rettshjelpsatsen (salærsatsen).

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen gir mer penger til flom- og skredsikring

  08.11.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) midler til sikringstiltak med 60 millioner kroner i 2022. Den samlede bevilgningen til NVE på flom- og skredforebygging vil da være på over 720 millioner kroner.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår 50 millioner til rekrutterings- og kompetansetiltak

  08.11.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår rekrutterings- og kompetansetiltak på til sammen 50 millioner kroner rettet spesielt mot spesialsykepleiere og Nordmøre og Romsdal.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen satser på psykisk helse

  08.11.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Psykisk helse er blant regjeringens viktigste satsningsområder. Regjeringen foreslår nå en styrking på ytterligere 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022, for å etablere flere oppsøkende team og lavterskeltilbud til barn og unge.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: 200 000 småbarnsfamiliar får billigare barnehage

  08.11.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil kutte i maksprisen for barnehage for første gong sidan 2013. Det vil gi nær 200 000 småbarnsfamiliar minst 2900 kroner meir å rutte med i året, og bidra til at fleire barn over heile landet kan gå i barnehage.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Lavere avgift på strøm

  08.11.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å redusere elavgiften. Det innføres en egen, lavere avgiftssats i vintermånedene som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). For april-desember reduseres avgiften med 1,5 øre per kWh. Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår 40 millioner til sikringstiltak mot sørpeskred i Longyearbyen

  08.11.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Vannledningsdalen er siste ledd i sikringsarbeidet for sentrum av Longyearbyen, et arbeid som ble påbegynt etter skredet i 2015. Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen i 2022.

 • Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Økte inntektsfradrag for primærnæringene og sjøfolk

  08.11.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Fradraget for sjøfolk og fradraget for fiskere har vært nominelt uendret lenge, mens jordbruksfradraget sist ble justert i 2020 og reindriftsfradraget i 2021. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at beløpsgrensene i sjømannsfradraget, fiskerfradraget, jordbruksfradraget og reindriftsfradraget økes.