Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 omfatter de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de elleve øvrige utdanningene.

De åtte rammeplanstyrte utdanningene er: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanningen.

Når de åtte programgruppene er i gang med å utarbeide sine retningslinjer i fase 1, starter fase 2, som omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene. 

Utdanningene i fase 2 er: audiograf-, farmasi-, medisin-, odontologi-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, reseptarfarmasøyt-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen, samt klinisk ernæringsfysiologi. 

Profesjons – og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner involveres i arbeidet gjennom egne referansegrupper.

De inviteres også til å gi innspill via egen lenke om innspill 

Prosessen skal:

  • sikre helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene (på ulike nivåer) økt innflytelse på de helse- og sosialfaglige utdanningene
  • inkludere brukere og andre relevante aktører, som profesjonsorganisasjoner, i prosessen
  • legge grunnlaget for et likeverdig samspill mellom universitets- og høyskolesektoren og helse- og velferdstjenestene
  •  ivareta universiteter og høyskolers faglige frihet med hensyn til metode og undervisningsformer.

 

Fremdriftsplan fase 1

Oppstartskonferanse                                                                         7.-8. september 2017

Programgruppene utarbeider utkast til retningslinjer                     8.september 2017-                                                                                                                                1.mars 2018

Utkast til retningslinjer sendes sekretariatet                                                1.mars 2018

Sekretariatet forbereder høring                                                       1.mars – 1.april 2018

Høring                                                                                                    1.april – 1.juli 2018  

Systematisering av høringsinnspill                                      1.august- 1.september 2018

Programgruppene bearbeider høringsinnspill          1.september - 1.desember 2018

Nytt utkast til retningslinjer leveres KD                                                1. desember 2018

KD vedtar retningslinjene                                                                            desember 2018

Forberedelse av implementering                                                              1. januar 2019 –

Implementering                                                                                          1.august 2020  

 

Fremdriftsplan fase 2 

Oppstartskonferanse                                                                            februar/mars  2018

Programgruppene utarbeider utkast til retningslinjer                  1.mars - 1.november 2018

Utkast til retningslinjer sendes sekretariatet                                        1.november 2018

Sekretariatet forbereder høring                                              1.november – 1.desember 2018

Høring                                                                                      1.desember – 1.mars 2019 

Systematisering av høringsinnspill                                                    1.mars - 1.april 2019

Programgruppene bearbeider høringsinnspill/

Nytt utkast til retningslinjer                                                                 1.april – 1. juni 2019

KD vedtar retningslinjene                                                                                  august 2019

Forberedelse av implementering                                                                 1. september -

Implementering                                                                                          1.august 2020