RETHOS: Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Utviklingsarbeidet er inndelt i tre faser 

Fase 1 og  2 

Arbeidet med utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i flere faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer (fase 1): barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Retningslinjene for fase 1 ble fastsatt våren 2019 og må følges fra og med studieåret 2020/21.

Det ble våren 2020 bestemt at det skal utvikles en egen retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Utviklingsarbeidet er inkluderet som en del av fase 1. 

De ti programgruppene i fase 2 startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanning. Retningslinjene for fase 2 er fastsatt. 

Paramedisinutdanning ble inkludert i RETHOS fase 2 og startet sitt arbeid høsten 2018. Retningslinjen er fastsatt. Retningslinjene i fase 2 vil bli implementert fra og med studieåret 2021/22.

Fase 3 

Programgruppen for helsesykepleierutdanning startet sitt arbeidet i oktober 2019. Dette var den første videreutdanningen som ble inkludert i RETHOS. 

I starten av desember 2019 startet programgruppene for nye masterutdanninger i barnevern og barnevernsarbeid sitt arbeid. 

Utviklingsarbeidet for programgruppene for anestesisykepleier-, barnesykepleier-, intensivsykepleier-, operasjonssykepleier- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK- utdanningene) startet i januar 2020.

Utviklingsarbeidet for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeidmasterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere startet i januar 2021. 

Det er i tillegg bestemt at det skal utvikles retningslinjer for , jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. Utviklingsarbeidet for disse utdanningene starter opp høsten 2021. 

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie ble utviklet som et samarbeid mellom RETHOS og Helsedirektoratet. Forskriften ble fastsatt i januar 2020. 

 

Fremdriftsplaner 

 

Fremdriftsplan for samisk sykepleierutdanning (fase 1)

Oppstartsmøte  oktober 2020
Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje oktober 2020 - primo februar 2021 
Høring  primo mars - ultimo mai
KD fastsetter retningslinjen  november 2021
Iverksetting av retningslinjen  januar 2023 
 

Fremdriftsplan fase 2 

Oppstartskonferanse  februar 2018 
KD vedtok retningslinjene  desember 2019 
Iverksetting av de nye retningslinjene  august 2021 
 

Fremdriftsplan for paramedisinutdanning (fase 2)

Oppstartskonferanse  november 2018
KD vedtar retningslinjen  januar 2020
Iverksetting av de nye retningslinjen august 2021 
 


Fremdriftsplan for helsesykepleierutdanning (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje oktober - februar 
Høring medio august - medio november
KD fastsetter retningslinjen  april 2021
Iverksetting av retningslinjen  august 2022

 

 

Fremdriftsplan for masterutdanningene i barnevern og barnevernsarbeid (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinjer desember 2019 - medio mai 2020
Høring medio juni - september 2020
KD fastsetter retningslinjene mars 2021
Iverksetting av retningslinjene august 2022

 

 

Fremdriftsplan for ABIOK- utdanningene (fase 3) 

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinjer januar - primo november 2020
Høring ultimo november 2020 - primo mars 2021
KD fastsetter retningslinjene november 2021 
Iverksetting av retningslinjene (2022) 2023 
 

Fremdriftsplan for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid og masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere (fase 3)

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer ultimo januar - ultimo mai 2021
Høring ultimo juni - ultimo september 2021
KD fastsetter retningslinjene ultimo mars 2022
Iverksetting av retningslinjene august 2023
 

Fremdriftsplan for jordmorutdanning (fase 3) 

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje medio oktober 2021 - ultimo mars 2022
Høring mai - august 2022
KD fastsetter retningslinjen januar 2023
Iverksetting av retningslinjen juli 2023 

 

Fremdriftsplan for utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi (fase 3)

Utviklingsarbeidet er utsatt. Det arbeides med rekruttering til programgruppene. 

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer Medio januar 2022
Høring Ultimo juni - medio oktober
KD fastsetter retningslinjene Mai 2023
Iverksetting av retningslinjene Ikke avklart