RETHOS: Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Utviklingsarbeidet er inndelt i tre faser 

Fase 1 og  2 

Arbeidet med utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i flere faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer (fase 1): barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Retningslinjene for fase 1 ble fastsatt våren 2019 og måtte følges fra og med studieåret 2020/21.

Det ble våren 2020 bestemt at det skulle utvikles en egen retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Utviklingsarbeidet er inkluderet som en del av fase 1. Retningslinjen er fastsatt. 

De ti programgruppene i fase 2 startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanning. Retningslinjene for fase 2 er fastsatt. 

Paramedisinutdanning ble inkludert i RETHOS fase 2 og startet sitt arbeid høsten 2018. Retningslinjen er fastsatt. Retningslinjene i fase 2 vil bli implementert fra og med studieåret 2021/22.

Fase 3 

Programgruppen for helsesykepleierutdanning startet sitt arbeidet i oktober 2019. Dette var den første videreutdanningen som ble inkludert i RETHOS. Retningslinjen er fastsatt. 

I starten av desember 2019 startet programgruppene for nye masterutdanninger i barnevern og barnevernsarbeid sitt arbeid. Retningslinjene er fastsatt. 

Utviklingsarbeidet for programgruppene for anestesisykepleier-, barnesykepleier-, intensivsykepleier-, operasjonssykepleier- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK- utdanningene) startet i januar 2020. Retningslinjene er fastsatt. 

Utviklingsarbeidet for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeidmasterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere startet i januar 2021. Retningslinjene er fastsatt. 

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie ble utviklet som et samarbeid mellom RETHOS og Helsedirektoratet. Forskriften ble fastsatt i januar 2020.

Utviklingsarbeidet for jordmorutdanningen startet høsten 2021. Retningslinjen er fastsatt. 

Det er i tillegg bestemt at det skal utvikles retningslinjer for , jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. Utviklingsarbeidet for disse utdanningene startet opp i oktober 2021 (jordmorutdanning) og januar 2022 (psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi). 

 

Fremdriftsplaner 

 

Fremdriftsplan for utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi (fase 3)

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer Medio januar 2022
Høring Ultimo juni - medio oktober 2022
KD fastsetter retningslinjene Ikke avklart
Iverksetting av retningslinjene Ikke avklart

 

Fremdriftsplan for videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (fase 3)

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer desember2023 / januar 2024
Høring januar - mars 2024
KD fastsetter retningslinjene Ikke avklart
Iverksetting av retningslinjene Ikke avklart