Pressemeldinger til Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2005

Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskingsdepartementet

Utenriksdepartementet