Mandat for Fagråd for NLB

4. januar 2017

1 Formål

Fagrådet skal supplere kompetansen i NLB med brukerperspektiver og perspektiver fra tilgrensende fag- og ansvarsområder. Formålet er å sikre et bredt og godt beslutningsgrunnlag for ledelsen i NLB. Dette skal bidra til at NLB tilbyr målgruppene et godt tilbud innen de rammene som blir gitt av Storting og departement.

Fagrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen i NLB, og en arena for drøfting av strategiske og prinsipielle spørsmål om tilgang til litteratur for alle.

Fagrådet skal bidra til god kontakt mellom brukerorganisasjonene, aktører på tilgrensende fag- og ansvarsområder og NLB.

2 Oppgaver

Rådets hovedoppgave er å gi råd i strategisk og prinsipielt viktige saker som berører NLBs virkeområde og oppgaver, herunder:

 • kunnskap om målgruppene og deres behov
 • drift og utvikling av NLB
 • teknologiutvikling og innovasjon
 • samarbeid og tiltak for å bidra til å bedre tilgangen til litteratur for NLBs målgrupper

Saker av en viss størrelse og betydning skal legges fram for rådet, og rådet gir sine vurderinger og uttalelser til ledelsen i NLB. Dette gjelder blant annet følgende saker:

 • NLBs budsjettframlegg, regnskap og årsmelding
 • langsiktige planer, strategier og prioriteringer
 • større og vesentlige saker som NLB skal legge fram for departementet

Kulturdepartementet konsulterer fagrådet ved tilsetting av direktør, herunder ved utforming av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav.

Fagrådet kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder NLB og NLBs virkeområde.

Fagrådet har to til fire møter i året.

3 Oppnevning og sammensetning

Fagrådet består av sju faste medlemmer:

 • leder
 • to medlemmer foreslått av Norges Blindeforbund
 • et medlem foreslått av Dysleksi Norge
 • et medlem med god kjennskap til/ledelseserfaring fra folkebibliotekfeltet, foreslått av Nasjonalbiblioteket
 • et medlem med god kjennskap til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, foreslått av Universitets- og høgskolerådet
 • et medlem med god kjennskap til universell utforming, foreslått av Deltasentret

Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Ved behov kan fagrådet invitere eksterne møtedeltakere.

Direktøren i NLB deltar som observatør i fagrådets møter.

Kulturdepartementet oppnevner rådet for fire år om gangen.

For statlig oppnevnte råd med seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre personer, jf. likestillingsloven § 13.

Departementet vil legge vekt på at rådet er faglig bredt sammensatt, og at kompetanse om IKT og teknologiutvikling er representert i rådet.

NLB legger faglig og praktisk til rette for rådets arbeid i samråd med fagrådets leder.

NLB godtgjør medlemmene etter statens satser for deltakelse i styrer, råd, etc. For leder fastsettes eget honorar.

Kulturdepartementet skal holde seg orientert om arbeidet i fagrådet. Referat fra møtene skal sendes departementet.