Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtekter for Fond for lyd og bilde

Fastsatt av Kulturdepartementet. Vedtektene trådte i kraft 1. januar 2010.

§ 1 Formål

Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspillinger av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

§ 2 Fondets midler

Fondets midler bevilges av Stortinget og forvaltes av Finansdepartementet.

§ 3 Styret

Fondets styre består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Seks av medlemmene med
varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra rettighetshaverorganisasjonene.

To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra organisasjoner som representerer opphavsmenn, to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra organisasjoner som representerer utøvende kunstnere og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra organisasjoner som representerer produsenter.

Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Styrets leder oppneves av Kultur- og kirkedepartementet. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene med varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme. Kultur- og kirkedepartementet kan gi nærmere regler for styrets arbeid.

Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere har rett til å møte som observatører i styrets møter med adgang til å gjøre protokolltilførsler.

§ 4 Styrets arbeid

Styret foreslår hvert år i januar en hovedfordeling av de midler som er stilt til disposisjon. Hovedfordelingen skal ta utgangspunkt i en deling av midlene i fire deler, hvorav en avsettes og disponeres av styret på fritt grunnlag, mens de øvrige deler avsettes til formål som har tilknytning til henholdsvis opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. Hovedfordelingen fastsettes av departementet.

Styret kan forut for sin tildeling av midler be om innstilling fra faglige utvalg, bestående av representanter for de tre rettighetshavergruppene. Arbeidet i fagutvalgene skal skje etter nærmere fastsatte retningslinjer som styret vedtar.

Styret gir melding til departementet og rettighetshaverorganisasjonene om foregående års virksomhet innen 31. mars hvert år. Meldingen forelegges Stortinget.

Styret kan innenfor rammen som er trukket opp i § 1 vedta retningslinjer om avgrensning mot kunstformer, mottaksgrupper og prosjektgrupper som faller utenfor fondets formål. Retningslinjene skal forelegges Kultur- og kirkedepartementet til
godkjennelse.

§ 5 Vedtektsendringer 

Fondets vedtekter kan endres av Kultur- og kirkedepartementet etter forutgående drøftinger med berørte organisasjoner og etter at styret har uttalt seg.