Statsbudsjettet 2008: Departementenes budsjettdokumenter

Budsjettdokumentene i PDF-versjon er store og anbefales ikke nedlastet de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Særskilte vedlegg:
A-0020 Bevilgninger til samisk formål i statsbudsjettet 2008
A-0019 Handlingsplan for  integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen - styrket innsats i 2008. Mål for inkludering

Barne- og likestillingsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Særskilt vedlegg: Q-1133 B Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn

Finansdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
St.prp. nr. 1 (2007-2008): Skatte-, avgifts- og tollvedtak
St.prp. nr. 1 (2007-2008): Gul bok
St.meld. nr. 1 (2007-2008): Nasjonalbudsjettet
Ot.prp. nr. 1 (2007-2008): Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Fiskeri- og kystdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Forsvarsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Helse- og omsorgsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Justisdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
St.prp. nr. 1 (2007-2008): Svalbard

Kommunal- og regionaldepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Særskilt vedlegg: H-2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008) (Grønt hefte)

Kultur- og kirkedepartementet
St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Kunnskapsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Landbruks- og matdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Miljøverndepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Nærings- og handelsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Olje- og energidepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner. Tillatelser meddelt i 2006

Samferdselsdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Utenriksdepartementet
St.prp. nr. 1 (2007-2008)