Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

NIFU STEP leverte sin evalueringsrapport 8. september 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, etter å ha fått i oppdrag å evaluere Den kulturelle skolesekken. Rapporten ble sendt på bred høring til berørte instanser for å få et bedre bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken fungerer og hvordan ordningen best kan videreutvikles og styrkes. Evalueringen og høringen danner grunnlaget for St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida godkjent i statsråd 30. november 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2007

Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

NIFU STEP leverte sin evalueringsrapport 8. september 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, etter å ha fått i oppdrag å evaluere Den kulturelle skolesekken. Rapporten ble sendt på bred høring til berørte instanser for å få et bedre bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken fungerer og hvordan ordningen best kan videreutvikles og styrkes. Evalueringen og høringen danner grunnlaget for St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida godkjent i statsråd 30. november 2007.

 

Vår ref.: 2006/00936KU/KU3 KSR

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/00936KU/KU3 KSR

09.11.2006

 

Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken vedtok Stortinget følgende.: ”Stortinget ber Regjeringen om å foreta en evaluering av Den kulturelle skolesekken i løpet av våren 2006 og legge denne fram for Stortinget”.

På denne bakgrunnen fikk forskningsinstituttet NIFU STEP i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å evaluere ordningen. Hensikten med evalueringen var å undersøke om ordningen fungerer ut fra målsetningene. Oppdraget til NIFU STEP omfattet både å avdekke eventuelle svakheter av innholdsmessig, organisatorisk, strukturell eller annen art, og å synliggjøre potensial for forbedringer.

NIFU STEP leverte sin evalueringsrapport 8. september 2006. Kultur- og kirkedepartementet sender med dette rapporten på en bred høring til berørte instanser for å få et bedre bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken fungerer og hvordan ordningen best kan videreutvikles og styrkes.

Høringsbrevet, listen over høringsinstanser og en lenke til evalueringsrapporten er lagt ut på Kultur- og kirkedepartementets nettsider: http://www.dep.no/kkd/.

Høringsfristen er 1. februar 2007. Vi ber om at alle svarene sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f
Avdelingsdirektør

Kristin Solbjør Folstad
Underdirektør

ABM-utvikling

Akershus fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Akershus fylkeskommune

Akershus Teater

Alta kommune

Alta museum

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkeologisk museum i Stavanger

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Aust-Agder fylkeskommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Bergen kommune

Billedkunstnere i Oslo og Akershus

Blaafarveværket

Brageteatret

Buskerud fylkeskommune

Bymuseet i Bergen

Bø kommune

Dalane Folkemuseum

Danse- og teatersentrum

Den Norske Opera

Drammen kommune

Eidsvoll 1814 – Rikspolitisk senter

Eidsvoll kommune

Fagforbundet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Finnmark fylkeskommune - vedlegg

FormidlerForum i Trondheim

Fredrikstad kommune

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Østfold

Fylkestinget i Nordland

Gol kommune

Hardanger museum

Hedmark Teater

Hordaland fylkeskommune

Horten kommune

Hvaler kommune

Høgskolen i Oslo

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Volda

Kirkelig pedagogisk senter

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund

Kristiansund kommune og Frei kommune

Kulturforbundet

Kulturproduksjoner

Kunst i skolen

Kunst og design i skolen

Kvalslund kommune

Landsforbundet Teatrets Venner

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Larvik kommune

Lierne kommune

Lillehammer Kunstmuseum

Lyngen kommune

Lørenskog kommune

Meråker kommune

Miljøverndepartementet

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Museer i Vestfold

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i skolen

Møre og Romsdal fylke

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nationaltheatret

Nesseby kommune

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Nordland Teater

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk vitensenter

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Museumsforbund

Norsk bibliotekforening

Norsk filminstitutt

Norsk folkemuseum

Norsk Kulturforum

Norsk kulturråd

Norsk Kulturskoleråd

Norsk musikkråd

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk skuespillerforbund

Norsk Teaterråd

Norsk Teknisk Museum

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Den norske forfatterforening og Norsk Forfattersentrum

Norske billekunstnere

Norske dansekunstnere

Norske dramatikeres forbund

Norske kirkeakademier

Norske Kunsthåndverkere

Nynorsk kultursentrum

Oppland fylkeskommune

Orgdot

Oslo-Filharmonien

Oslo kommune

Re kommune

Referansegruppe for Den kulturelle skolesekken

Referansegruppen DKS v/ Shanti Brahmachari

Rendalen kommune

Riksantikvaren

Rikskonsertene

Ringsaker kommune

Ringve museum

Rogaland fylkeskommune

Rælingen kommune

Røst kommune

Saltdal kommune

Sametinget

Sarpsborg kommune

Seljord kommune

Setesdalsmuseet

Skedsmo kommune

Skien kommune

Skånland kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Språkrådet

Stavanger kommune

Stiftelsen Kulturkvartalet

Styringsgruppen for Den kulturelle skolesekken i Vestfold

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trøndelag senter for samtidskunst

UNIMA Norge

Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Varanger museum IKS

Vest-Agder-museet IKS

Vestfold fylkeskommune

Vestfold Fylkesmuseum

Vitensenteret Trondheim

Østfold fylkeskommune

Øvre Eiker kommune

Ål kommune