Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

NIFU STEP leverte sin evalueringsrapport 8. september 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, etter å ha fått i oppdrag å evaluere Den kulturelle skolesekken. Rapporten ble sendt på bred høring til berørte instanser for å få et bedre bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken fungerer og hvordan ordningen best kan videreutvikles og styrkes. Evalueringen og høringen danner grunnlaget for St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida godkjent i statsråd 30. november 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2007

Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

NIFU STEP leverte sin evalueringsrapport 8. september 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, etter å ha fått i oppdrag å evaluere Den kulturelle skolesekken. Rapporten ble sendt på bred høring til berørte instanser for å få et bedre bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken fungerer og hvordan ordningen best kan videreutvikles og styrkes. Evalueringen og høringen danner grunnlaget for St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida godkjent i statsråd 30. november 2007.