Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2011

 

Arbeidsdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

2. Prop. L

 

 

Samleproposisjon hausten 2011 (endringar i folketrygdlova)

Oktober

 4.11.2011

 

 

 

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

November

 11.11.2011


18.11.2011

 

 

 

Endringer i utlendingsloven

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

November

 

16.12.2011

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endring i statsbudsjettet for 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

November

 
18.11.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Endringer i barnevernloven

Endringer i statsborgerloven

November

 4.11.2011

9.12.2011

16.12.2011

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av forslag til statsbudsjett 2012

November

 18.11.2011

 

 

 

Nysaldering av statsbudsjettet 2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. juni 2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Ny saldering av statsbudsjettet 2011

 

 

 

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 1. desember 2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeiens komst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 14. desember 2011

November

 4.11.2011


 

 

25.11.2011

 


 25.11.2011

 

25.11.2011

 
2.12.2011


6.1.2012


6.1.2012

Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S
Endrigar i statsbusjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet 18.11.2011

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-. administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i lov om offentligeanskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelesdirektiv i norsk rett)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

November

 18.11.2011

 

11.11.2011

4.11.2011

18.11.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Sametingets virksomhet

Oktober

 25.11.2011

 

 

 

Nordisk samarbeid

Oktober

 21.10.2011

 

 

 

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

November

 11.11.2011

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

November

 21.10.2011

 

 

 

Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak

Endringar i statsbdsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

November

 21.10.2011

11.11.2011

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 4.11.2011

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet 18.11.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. og i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

November

 18.11.2011

 

 

 

Justisdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Åremål i Utlendingsnemnda.

November

 16.12.2011

 

 

 

Endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

November

 11.11.2011

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet 18.11.2011

 

 

 

Endringer i lov om kommunal beredskapsplikt mv.

Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Endringer i personopplysningsloven

Desember

 

9.12.2011

16.12.2011

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

November

 18.11.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i kommuneloven (samkommune og oppfølging av lokaldemokratimeldingen)

Desember

 16.12.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Forholdet stat - kommune

November

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S 18.11.2011

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Oktober

 4.11.2011

 

 

 

Endring i pengespilloven (hjemmel for gave til Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite i anledning 150 års jubileum)

Oktober

 11.11.2011

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

 

2. Prop. L

 

 

Rapportering til database for vitenskapelig publisering

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S
Endringar av Prop. 1 S om sttsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

4. Meld. St.

 

 4.11.2011

 

18.11.2011

Landbruks- og matpolitikken

 

November

 2.12.2011

 

 

 

Miljøverndepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

 

18.11.2011

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Eksportfinansiering

Endringer i Prop. 34 S (2011-2012) - Eksportfinansiering

2. Prop. L
Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

 

November

18.11.2011


18.11.2011


2.12.2011

 

11.11.2011

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet

Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon

November

18.11.2011

16.12.2011

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Videreføring av bompengeopplegg på Nord-Jæren

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering-E6 Minnesund-Skaberud-Dovrebanen Langset-Kleverud

November

18.11.2011

18.11.2011

11.11.2011

 

 

 

E16 Fønhus - Bagn

Desember

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83

Endringer i jernbaneloven

Desember

 

2.12.2011

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4. Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011

Oktober

 7.10.2011

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina

Oktober

 7.10.2011

 

 

 

Samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater.

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Oktober

 28.10.2011

 

28.10.2011

18.11.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (kredittvurderingsbyråer)

November

 

 

 

 

Samtykke til at Norge deltar i den 12. påfylling av det Afrikanske utviklingsfondet (ADF-12)

November

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru

November

25.11.2011

Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet
(IDA-16)
25.11.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII Selskapsrett (erstatningsansvar)

Desember

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (Solvency II)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) nr. 1177/2009 og direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser

Desember

 

 

2.12.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport (sjøtransport)

Desember

 16.12.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nordområde- og arktispolitikk

November

 18.11.2011