Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2010

 

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Arbeidsdepartementet

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

November

 26.11.2010

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringar i lov om bidragsforskott av 17. februar 1989 (heving av inntektsgrensene for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Oktober

 19.11.2010

 

 

 

Endringer i folketrygdloven

November

 5.11.2010

 

 

 

Endringer i lov om pensjonsordning for statsråder, lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og enkelte andre lover

November

 19.11.2010

 

 

 

Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011)

Desember

 19.11.2010

 

 

 

Lov om ny uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre

Desember

 

 

 

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1. Prop S

Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

2. Prop L

Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

 

 

 

19.11.2010

 

 

26.11.2010

4. Meld. St.

 

 

Om likelønn mellom kvinner og menn

November

 26.11.2010

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av forslag til statsbudsjett 2011

November

 5.11.2010

 

 

 

Nysaldering av statsbudsjettet 2010

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 31. august 2009

November

 3.12.2010


12.11.2010

 

 

 

 

Informasjonsutvekslingsavtale med Marshalløyene

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker underskriven i Canberra 13. oktober 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 10. november 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 22. november 2010

Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB)

Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 17. desember 2010 

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 24. februar 2010

November

 3.12.2010

 

3.12.2010

3.12.2010

 

17.12.2010


7.1.2011


 

7.1.2011

 

 

14.1.11


 

4.2.2011

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Oktober

 22.20.10

 

 

 

Utvidelse av området for skattefri omorganisering mv.

Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Desember

 


17.12.2010

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S
Endring av Prop 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i Finnmark og Troms)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)

 

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

 

 

5.11.2010


5.11.2010

 

19.11.2010

 

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

November

 19.11.2010

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Oktober

 15.10.2010

 

 

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

November

 19.11.2010

 

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

 2. Prop. L

Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

 

 

 

 

 

 

19.11.2010

 

17.12.2010

 

 

 

Justis- og politidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

November

 19.11.2010

 

Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

2. Prop. L

Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

3. Meld. St.

Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats

 

 

29.10.2010


5.11.2010

5.11.2010

 

10.12.2010

 

17.12.2010

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter

Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar

November

19.11.2010


14.1.2011

28.1.2011

 

 

 

 

2. Prop. L

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

 

 

 

 

28.1.2011

Kulturdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

 

 

 

 

19.11.2010

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting mv. (Økt avhengighet for Medietilsynet)

Oktober

 22.10.10

 

 

 

Endring i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Digitalisering av radiomediet

Desember

 4.2.2011

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

1. Prop S

Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet

 

 

 

 

19.11.2010

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader

November

 5.11.2010

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Landbruks- og matdepartementet

 

 

 


29.10.2010

 

5.11.2010


19.11.2010

Miljøverndepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

 

 

 

 

19.11.2010

2. Prop. L

 

 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Desember

 

 

 

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

November

 26.11.2010

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (forenkling av underskriftskrav)

Oktober

 15.10.2010

 

 

 

Endringer i lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge

Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)

Endringar i mineralloven (innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr

Oktober

 26.11.2010

26.11.2010

 

19.11.2010

 

 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet

November

 19.11.2010

 

 

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark

Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold

Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal 

Utbygging og finansiering av rv 80 Løding-Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011

 

 

 

19.11.2010


17.12.2010

17.12.2010

17.12.2010

 

 

21.1.2011

2. Prop. L

 

 

Endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

November

 29.10.2010

 

 

 

Endring i vegtrafikklov 18. juni 1965

Desember

 17.12.2010

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Virksomheten til Posten Norge AS

Desember

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 50/2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital)

Oktober

 

 

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims)

 

 

 

29.10.2010

Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009

Oktober

26.11.2010

 

26.11.2010

 

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under UtenriksdepartementetHjelp til flomofre i Pakistan

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus)

November

 

5.11.2010


19.11.2010

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av FAO-avtale om havnestatstiltak for å forebygge, forhindre og eliminere ulovlig, urapportert og uregulert fiske av 22. november 2009

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19  

 

 

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og albania, begge av 17. desember 2009

Desember

 17.12.2010

 

 

10.12.2010

 

 

14.1.11

 

 

4.2.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov av 8. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Oktober