Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2012

Arbeidsdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd 
1. Prop. S    

Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Arbeidsdepartementet

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

November

16.11.2012 

26.10.2012

2. Prop. L    

Endringer i folketrygdloven (tiltak mot trygdemisbruk)

Oktober  12.10.2012

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tarikkoppgjøret 2012

Oktober

 12.10.2012

 

12.10.2012

     

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

   
1. Prop. S    
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
November  16.11.2012

 2. Prop. L

Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv.

 

7.12.2012

4. Meld. St.    
Mangfold og integrering - en helhetlig integreringspolitikk Oktober  26.10.2012
     

Finansdepartementet

   
1. Prop. S    

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av forslag til statsbudsjett 2013

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 27. juni 2012

November

 

 

 9.11.2012

 

26.10.2012

Nysaldering av statsbudsjettet 2012

Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012

November

 

 30.11.2012

7.12.2012

2. Prop. L    

Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Oktober

 26.10.2012

9.11.2012

7.12.2012

 Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S

Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under fiskeri- og kystdepartementet 

 

 

 

9.11.2012

16.11.2012

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

   
1. Prop. S    

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i høstsesjonen 2012

Endring av Prop. 1 S (2012-2013 om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen)

November

16.11.2012

 

9.11.2012

25.1.2013

4. Meld. St.    
Personvern Desember 14.12.2012 
     

Forsvarsdepartementet

   
1. Prop. S    

Omgrupperingsproposisjon

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

November

 

16.11.2012

2. Prop. L November  
Endring av lov om personell i Forsvaret    11.1.2012
     

Helse- og omsorgsdepartementet

   
1. Prop. S    
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet
November  16.11.2012
2. Prop. L    

Endringer i folketrygdloven

Endringer i tobakksskadeloven

Desember

 7.12.2012

 14.12.2012

4. Meld. St.    
Kvalitet og pasientsikkerhet Desember  7.12.2012
Helsetjenester i en digital hverdag Desember  30.11.2012
Beredskap mot pandemisk influensa Desember  
     

Justis- og beredskapsdepartementet

   

 1. Prop. S

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

 

16.11.2012

2. Prop. L

   
Endringer i sjøloven mv.
Oktober  26.10.2012

Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

Endringer i vergemålsloven mv.

 

 30.11.2012

7.12.2012

Endringer i straffeloven 1902

Endringar i sjøloven

Desember 

 14.12.2012

14.12.2012

     

Kommunal- og regionaldepartementet

   
1. Prop. S    
Auka låneramme i Husbanken Oktober  12.10.2012
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet November  16.11.2012
2. Prop. L    
Endringer i valgloven mv. og evaluering av forsøk med internettstemmegivning Desember  14.12.2012
     

Kulturdepartementet

   

 1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturepartementet

 

  16.11.2012
2. Prop. L    
Gjennomføring av AMT-direktivet Oktober  19.10.2012

Endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

Endringar i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret)

Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen)

3. Meld. St

Arkiv

Oktober

 

9.11.2012

9.11.2012

 

9.11.2012

 Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

 

 

 

16.11.2012

 

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

2. Prop. L

Endringar i jordskifteloven

 

 

 

 
16.11.2012

 

12.10.2012

Miljøverndepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

 

 

16.11.2012

Nærings- og handelsdepartementet

   
1. Prop. S    

Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

SAS AB - deltagelse i trekkfasilitet

November

16.11.2012

16.11.2012

2. Prop. L    
Lov om det frie varebyttet i EØS Oktober  9.11.2012
     

Olje- og energidepartementet

   
1. Prop. S    
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Olje- og energidepartementet
November  23.11.2012
2. Prop. L    
Endringer i energiloven November  30.11.2012
     

Samferdselsdepartementet

   

1. Prop. S

Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella-Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland

Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya - Sjoa i Oppland

2. Prop. L

 

12.10.2012

16.11.2012

7.12.2012

7.12.2012

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83 November  
     

Statsministerens kontor

   
4. Meld. St.    
Meld. St. 4 (2012-2013) Oktober  12.10.2012
     

Utenriksdepartementet

   
1. Prop. S    

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 922/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XI Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

 

 

Oktober

 12.10.2012

 

 

 19.10.2012

 

     

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/20097 606/2009 og 607/2009 om vin

Oktober

 26.10.2012

 

26.10.2012

     
Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter) Oktober  
     

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

November  23.11.2012
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens besluting nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)
   16.11.2012

Endringer på statsbudsjettet for 2012 under kapittel administrert av Utenriksdepartementet

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

November

 

 

 16.11.2012

7.12.2012

     
Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitèbeslutning nr. 163/2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport) Desember  
     

Samtykke til inngåelse av ny nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

 

Desember

 30.11.2012

14.12.2012

3. Prop. LS    

Endring i lov om statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) av 9. mai 1997, nr. 26, fastsatt ved kgl.res. 9. mai 1997

 

Oktober  
4. Meld. St.    

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Oktober

 

 12.10.2012

16.11.2012