Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1951-1986 av 1986 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-5/1993 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1993

  (14.01.1993)

  14.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00487 14.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i

 • M-7/1993 - Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan

  (13.01.1993)

  13.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1993 Saksnr. 1993/00489 13.01.1993 Til fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan Rundskrivet i PDF Med hilsen Martin Holtung Jarleif Norheim Saksbehandler:

 • M-1/1993 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1993

  (13.01.1993)

  13.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00067 13.01.1993 Til alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for

 • M-2/1993 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

  (06.01.1993)

  06.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00117 06.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Omsetningsrådet m. fl. Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter

 • Rundskriv H-19/92

  Granskning av forhold i kommunalforvaltningen.

  26.11.1992 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hovedsiktemålet med rundskrivet er å søke å klargjøre hva statlig granskning innebærer, og når det kan være aktuelt å iverksette slik granskning - sett i forhold til fylkesmannens tilsyns- og kontrollfunksjon og til granskning i kommunens egen regi.

 • G-149/92

  Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter m v

  28.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend

  27.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kulturminnevern og planlegging etter plan­ og bygningsloven

  13.10.1992 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • Rundskriv H-17/92

  Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  11.01.1992 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-08/92

  Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven)

  06.01.1992 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • T-1/90 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

  01.02.1990 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskrv nr. T-1/90 01.02.1990 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Den begrensning i fylkesmannens

 • Rundskriv H-18/90

  Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense

  07.01.1990 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • M-138/1989 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  (November 1989)

  01.11.1989 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M‑138/89 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999997 50669 DIK November 1989 Rundskriv M-147/1980 Til fylkeslandbruksstyrene, kommunene og landbruksnemndene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon I

 • T-5/89 Ikraftsetting

  Ikraftsetting av endringer i plan­ og bygningsloven og visse andre arealdisponeringslover

  09.06.1989 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Nye forskrifter til kulturminneloven om faglig ansvarsområde mv. delegasjon

  01.06.1989 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • Rundskriv N-4/1989

  Gebyrer for løyver etter samferdselslova

  28.03.1989 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet RUNDSKRIV N-4/89 25.05.1989 EW/ETv Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunane Oslo kommune, Samferdselsavdelinga GEBYR FOR LØYVER ETTER SAMFERDSELSLOVA Ved utferding av løyvedokument eller duplikatdokument etter

 • Rundskriv H-20/89

  Veiledning bruken av plan- og bygningslovens bestemmelser om bebyggelsens utseende - særlig plan- og bygningslovens § 74 nr 2

  07.01.1989 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • G-95/1988

  Søknader om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven § 33. Saksbehandlingsregler og retningslinjer for skjønnsutøvelsen på bakgrunn av departementets praksis.

  24.05.1988 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-95/1988 Jnr.: 2292/88 A-T BH/cdj Dato: 24.05.1988 Søknader om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven § 33. Saksbehandlingsregler og retningslinjer for skjønnsutøvelsen på bakgrunn av departementets praksis.

  T-6/87 Oversendelse

  Oversendelse av kommuneplaner og reguleringsplaner

  11.03.1988 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • T-5/87 Planavdelingen informerer juli 1987

  Rundskriv til saksbehandlere i fylker og kommuner

  01.07.1987 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • G-1/1987

  Lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste (med endringer som trådte i kraft 1. januar 1987)

  20.01.1987 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-1/1987 Jnr.: 3112/86 E Dato: 20.01.1987 Lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste (med endringer som trådte i kraft 1. januar 1987) Klikk her for å laste ned dokumentet Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil.

 • T-2/87 Naturforvaltning

  Naturforvaltning og plan­ og bygningsloven

  01.01.1987 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • I-42/98

  Retningslinjer for omsorgslønn

  11.07.1986 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • T-8/86 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-20/86

  Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv H-20/86 Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan - og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 Rundskriv H-20/86 (PDF-format)

 • T-7/86 Ikraftsettig

  Ikraftsettig av ny plan- og bygningslov

  20.06.1986 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • T-7/84 Utpeking av kommuner der kommunestyret kan vedta reguleringsplan uten at vedtaket trenger departementets (Fylkesmannens) stadfesting, jfr. bygningslovens § 27 nr. 6, også kalt egengodkjenning. Overføring av klagemyndighet til fylkesmannen.

  01.01.1984 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Til Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-7/84 Januar 1984 Utpeking av kommuner der kommunestyret kan vedta reguleringsplan uten at vedtaket trenger departementets (Fylkesmannens) stadfesting, jfr. bygningslovens § 27 nr. 6, også kalt

 • T-5/84 Dispensasjon

  Om dispensasjon fra reguleringsplan (Bygningslovens § 7) og endring av reguleringsplan (Bygningslovens § 28)

  01.01.1984 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Til Kommunene Fylkesmennene Fylkeskommunene Rundskriv T-5/84 Januar 1984 Innledning Det har i enkelte tilfelle oppstått tvil om saksbehandlingen og bygningsrådets kompetanse i saker om dispensasjon fra reguleringsplan etter bygningsloven § 7 og

 • T-21/83 Bevaringsplan

  Bevaringsplan - Reguleringsplanlegging etter bygningsloven for å bevare eldre bebyggelse

  01.11.1983 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • G-189/81

  Overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til Fylkesmennene

  05.08.1981 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Til fylkesmennene Jnr. 520/81 A-B TH/ Dato: 5.8.1981 G-189/81 (430.0) Overføring av arbeidsoppgaver fra justisdepartementet til fylkesmennene Saker etter vergemålsloven Under henvisning til Justisdepartementets rundskriv til fylkesmennene av 6.

 • Rundskriv N-12/1980

  Fylkeskommunenes oppbevaring av politiattester ved søknader om løyve etter samferdselsloven - jfr. lov av 9. juni 1978 nr. 48 om persontransport m.m

  26.11.1980 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Trafikkavdelingen RUNDSKRIV N-12/80 SH/IBj 31.10.80 Samtlige fylkeskommuner Samferdselsadministrasjonen FYLKESKOMMUNENES OPPBEVARING AV POLITIATTESTER VED SØKNADER OM LØYVE ETTER SAMFERDSELSLOVEN – JFR. LOV AV 9. JUNI 1978

 • M-147/1980 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  (Sept. 1980)

  01.09.1980 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • G-87/79

  Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet.

  03.08.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/79 Til samtlige departementer Rundskriv G-87/79 Vår ref Dato 333/79 M LJ/li 07.05.1979 Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet I Norsk

 • G-134-79

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

  12.07.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

 • Rundskriv G48/75 Regler for granskingskommisjoner

  04.03.1975 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Les rundskrivet her (PDF)

 • Jnr. 118O/72 E

  Lov 17 mars 1972 nr. 6 om endringer i lov 22 april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige m.m

  10.05.1972 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet