Revidert nasjonalbudsjett 2023: A til Å

Du kan finne ditt stikkord i A-Å listen, under departement eller ved å søke på stikkord.

Sorter etter: Departementene A - Å

A

 • Regjeringen foreslår å bevilge nær 276 milliarder kroner til alderspensjon i folketrygden. Det er en økning i bevilgningen med 6,5 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2023.

  Oppjustering av anslagene for gjennomsnittlig ytelse som følge av endret anslag for vekst i grunnbeløpet og endret anslag for prisvekst utgjør til sammen 7,1 milliarder kroner.

  Anslag for gjennomsnittlig antall mottakere er justert ned og gir en reduksjon i anslagene på 700 millioner kroner

 • Regjeringen foreslår å styrke nasjonal evne til alliert mottak på Andøya og å gjennomføre tiltak for å frigjøre arealer på Andøya som kan benyttes til sivil næringsvirksomhet. Det foreslås å sette av 167,25 millioner kroner til dette.

  Se pressemelding fra Forsvarsdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med i til sammen 91 millioner kroner for å sørge for at etaten har tilstrekkelig med midler for å få gjennomført sine sentrale oppgaver. Dette kommer i tillegg til ekstraordinær prisjustering.

  Midlene skal blant annet brukes til tilpasninger i, og utvikling av, systemer samt dekke merarbeid i saksbehandlingen knyttet til ulike regelverksendringer. Dette gjelder blant annet oppfølgingen av endringer på familieområdet som følge av EFTA-domstolens uttalelse og Høyesteretts dom om beregningen av dagpengegrunnlaget.
  Videre må etaten utvikle og forvalte den nye ordningen med briller til barn, som trådte i kraft 1. august 2022, samt etterbetale feriepenger for frilanstolker som følge av Sivilombudets uttalelse om tilleggsavtaler.

  Se pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 39,2 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger. Dette er en økning i bevilgningen med nær 3,3 milliarder kroner i forhold til Saldert budsjett 2023.

  Økningen skyldes i hovedsak økt anslag for antall mottakere. Økningen i antallet mottakere skyldes både redusert avgang fra ordningen og økt tilgang til ordningen. I tillegg er bevilgningen økt som følge av økt anslag for gjennomsnittlig utbetaling per mottaker.

B

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til barnevaksinasjonsprogrammet med 9,5 milioner kroner.
  Forslaget er knyttet til oppdatert prognose for innkjøp av vaksiner til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet herunder barnevaksinasjoner.

 • Regjeringen foreslår å styrke det statlige barnevernet med 260,6 millioner kroner. Det foreslås 60 mill. kroner til økt fremdrift i arbeidet med å øke kapasitet og kvalitet i statlige barnevernsinstitusjoner, en omstilling som også legger grunnlaget for ideell vekst og en gradvis utfasing av kommersielle aktører. Resterende bevilgningsøkning er blant annet begrunnet i forventede økte kostnader til kjøp av institusjonsplasser.

  Det foreslås også å styrke det statlige barnevernet med 13,3 millioner kroner for å øke antall spesialiserte fosterhjem. Tilbudet skal etter planen styrkes med 20 ideelle spesialiserte fosterhjem tilknyttet ideelle leverandører.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene i bidragsforskotteringsordningen tilsvarende økningen i årlig utvidet barnetrygd, det vil si 16 500 kroner. Ved å heve inntektsgrensene for bidragsforskudd skal vi sørge for at økningen i utvidet barnetrygd også kommer mottakere av bidragsforskott til gode.

  Bidragsforskott er en behovsprøvd pengestøtte som utbetales hvis barnebidraget ikke blir betalt. Noen enslige forsørgere som får bidragsforskott har fått redusert eller avsluttet utbetaling fordi den samlede inntekten, etter økningen i utvidet barnetrygd fra 1. mars 2023, har overskredet inntektsgrensene i ordningen.

  Nye inntektsgrenser skal gjelde fra 1. juli 2023.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår at det innføres et omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart på seks prosent fra 1. oktober 2023.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke tilsagnsfullmakten knyttet til Bionova med 40 millioner kroner til 130 millioner kroner, for å dekke etterspørselen etter investeringsvirkemidler til investeringer i fornybar energi i landbruket.

  Se pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 58,5 milliarder kroner i 2023. Så mye har Norge aldri investert i bistand før. Det er en økning på 17,2 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2022. Vi når målet om at en prosent av bruttonasjonalinntekt skal brukes til bistand.

  Som følge av Stortingets vedtak av Prop. 44 S i mars 2023, økte bistandsbudsjettet med 12,5 milliarder kroner til Nansen-programmet for Ukraina og en ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger.

  Det kommer flere ukrainske flyktninger til Norge enn tidligere anslått. For å dekke inn deler av de økte kostnadene til flyktningtiltak i Norge, foreslår regjeringen å øke bistandsbudsjettet med 1,8 milliarder kroner, samt omprioritere 1,5 milliarder kroner innenfor gjeldende bistandsbudsjett.

 • For at universiteter og høyskoler skal kunne øke kapasiteten i tråd med regjeringens forventninger foreslås det 20 millioner kroner til bo- og reisestøtte til helse- og sosialfagstudenter i praksis. Midlene skal dekke utgifter til reise og bosted til studenter som må ha praksis langt fra campus.

  Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke bostøtten med 519 millioner kroner i 2023. Forslaget innebærer å videreføre midlertidig regelverk i bostøtteordningen slik at flere enn normalt får bostøtte.
  I tillegg foreslår regjeringen at de som mottar bostøtte for oktober, november og desember i år også får ekstra utbetalinger som hjelp til å dekke høye strømutgifter.

 • a. Byvekstavtale Tromsø

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 33 millioner kroner til forhandlinger om en byvekstavtale for Tromsø.
  Midlene kommer som et tillegg til 127 millioner kroner som er satt av i statsbudsjettet for 2023. Beløpet vil bli videreført i ti år, dersom det blir enighet mellom staten og lokale parter om en byvekstavtale.
  Statens bidrag til en byvekstavtale vil med dette være 1,6 milliarder kroner.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

  b. Store kollektivprosjekter

  Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til store kollektivprosjekter med 410 millioner kroner på grunn av lavere fremdrift enn forutsatt, og redusert behov for midler.
  Det gjelder Fornebubanen i Oslo og Viken, Bussveien på Nord-Jæren og Metrobuss i Trondheim. Totalt sett får ikke prosjektene mindre statlige midler, men bevilgningene forskyves i tid

C

 • Regjeringen foreslår en tilsagnsfullmakt på 150 millioner kroner.

  Olje- og energidepartementet og Norcem har forhandlet om håndtering av kostnadsøkninger for prosjektet og kommet fram til forslag til løsning, der Norcem dekker overskridelsene mot at staten gir et oppstartstilskudd og at overskuddsdelingsmekanismen i eksisterende avtale endres.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

D

 • På bakgrunn av oppdaterte tall fra 2022 og hittil i år samt forventet utvikling i 2023, foreslår regjeringen å bevilge 9,3 milliarder kroner til dagpenger. Dette utgjør en reduksjon på 32 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2023.

 • Regjeringen varsler i revidert budsjett at den tar sikte på å øke tilskuddet til Den franske skolen i Oslo med 10 millioner kroner fra skoleåret 2025-26.
  Bakgrunnen er at skolen får betydelig høyere husleieutgifter når skolens lokaler skal rehabiliteres.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til arbeidet med å modernisere nasjonale, digitale fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for – som ID-porten, Kontakt- og Reservasjonsregisteret (KRR) og Maskinporten.

 • I Etterretningstjenesteloven er det lagt opp til domstolskontroll av blant annet tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Et rettslokale for behandling av gradert informasjon på nivå strengt hemmelig i Oslo tingrett er under bygging. Regjeringen foreslår å bevilge 18,6 millioner kroner for å dekke kostnadene for etablering av det nødvendige rettslokalet, samt behovet for økte dommerressurser og saksbehandlingskapasitet.

E

 • Regjeringen foreslår en styrking av budsjettet med seks millioner kroner slik at det kan innføres egenandelsfritak for LAR-behandling ved sykehusene fra 1. juli.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen vil iverksette fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon fra 1. oktober 2023.
  Fritaket gjør det lettere for borettslag, boligsameier og næringsbygg å bli med i plusskundeordningen under OED. Etter høring i 2022 har Regjeringen besluttet å doble terskelen for fritaket fra 500 kW til 1 000 kW.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilge til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem fra 160 millioner kroner til 260 millioner kroner. Økningen vil bidra til at flere boliger får redusert energibehovet sitt.

 • Regjeringen har besluttet at Norge deltar på Verdensutstillingen Expo 2025 i Osaka, Japan.

F

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Fargespill med to millioner kroner. Midlene skal styrke organisasjonens arbeid i Halden (Østfold), Larvik, Ålesund og Kristiansand.

 • Regjeringen starter opp utdypingsprosjektet Mortingbåen i Kinn kommune i Vestland og utbedrer innseilingen til Mo i Rana havn i Nordland innenfor gjeldende rammer.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen bevilger én million kroner til Finnmarksløpet

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner i 2023 og 2024 for å dekke kostnader ved å etablere et utdanningstilbud som kan møte behovet for flyingeniører i Forsvaret og i sivil sektor.
  I tillegg foreslår regjeringen 25 nye studieplasser fra og med 2024. Studieplassene skal etableres ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

  Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

 • Regelverket til OECDs utviklingskomité (DAC) innebærer at visse utgifter til flyktninger det første året de er i Norge, kan rapporteres som offisiell bistand (ODA). Det er langvarig praksis i Norge for at enkelte slike utgifter dekkes over bistandsbudsjettet.

  Flyktningutgifter i Norge øker med seks milliarder kroner i RNB. Av dette kan 3,3 milliarder kroner telles som bistand. Regjeringen foreslår å dekke utgiftene ved å øke bistandsbudsjettet med 1,8 milliarder kroner, samt omdisponere 1,5 milliarder kroner av gjeldende bistandsbudsjett til flyktningutgifter.

  Regjeringen foreslår å omdisponere 730 millioner kroner fra sivil støtte til Ukraina og naboland til dekning av slike utgifter. Reduksjonen vil ikke gå utover Nansen-programmet, men tas fra støttepakken som ble lansert i Prop. 142 S (2021-2022) i juli 2022.

  Regjeringen foreslår også å omdisponere midler fra blant annet helse (352,3 millioner), utdanning (152,4 millioner) og sivilt samfunn (240 millioner). Norads samarbeid gjennom løpende avtaler med sivilt samfunn vil gå som planlagt.

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbudsjettet til Folkehelseinstituttet med 39 millioner kroner i 2023. Det kommer som følge av at effekt av styrt og igangsatt nedbemanning ikke kommer før i 2024.

 • Regjeringen vil gi foreldre økt fleksibilitet i permisjonstiden med barna og gjøre hverdagen for både mor og far lettere i småbarnsperioden. Derfor ønsker regjeringen at utbetalingen for å velge 80 prosent eller 100 prosent i foreldrepengeordningen blir lik. Det settes nå i gang et arbeid for å endre dagens ordning.

  Foreldre med opptjent rett til foreldrepenger kan i dag velge å motta 100 prosent inntektsdekning i 49 uker eller 80 prosent inntektsdekning i 59 uker. Med dagens regler vil den samlede utbetalingen foreldrepenger ved redusert dekningsgrad være lavere enn ved full dekningsgrad. Regjeringen ser ingen vektige grunner til å opprettholde en slik forskjell mellom full og redusert ytelse, og vil derfor utjevne differansen i samlet stønadsutbetaling gjennom å forlenge foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekningsgrad.

  Regjeringen tar sikte på å gjennomføre endringen i 2024.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til lokale fritidtidskasser med 15 millioner kroner. Midlene vil bidra til at flere barn i lavinntektsfamilier kan få dekket utgifter til deltakelse i fritidsaktiviteter, noe som kan gi økt deltakelse og forebygge frafall.

  Alle kommuner kan søke om midler, uavhengig om de deltar i ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge eller ikke. Midlene utlyses umiddelbart etter RNB-proposisjonen er lagt frem for Stortinget.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til frivilligsentraler med 23,2 millioner kroner – til 244,4 millioner kroner. Med denne økningen vil frivilligsentralene få et tilskudd i 2023 som tilsvarer maksimalt tilskudd i 2022 inkludert prisjustering.

  Se pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet

G

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgning til forskningsprogrammet GoNorth med 5 millioner kroner. Pengene skal gå til økte kostnadene knyttet til drivstoff og større personellutgifter.

 • Regjeringen foreslår en ekstraordinær prisjustering av satsene for grunn- og hjelpestønad og satser for ulike hjelpemidler i tråd med anslått prisvekst. Satsene økes med virkning fra 1. juli 2023. Satsøkningen er anslått å øke utgiftene til grunn- og hjelpestønad og hjelpemidler med om lag 60 millioner kroner i 2023.

 • Regjeringen foreslår å utvide formålet for låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy til å omfatte flere skipstyper, eksempelvis skip til havbruksnæringen, offshoreskip og ferger.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

H

 • Regjeringen foreslår å bevilge 85 millioner kroner mer til grunnundersøkelser av havvindområdene.
  Undersøkelsene skal gi informasjon om dybde og havbunn og er viktig for å velge plassering av vindkraftverkene innenfor prosjektområdene.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til utvidelse av Tørn-prosjektet til hele helse- og omsorgstjenesten.
  Formålet med programmet er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele helse- og omsorgstjenesten, gjennom forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer og forsøk for å fremme riktig oppgavedeling på tvers og innenfor tjenesteområder, -nivåer og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke driftstøtten til hjelpetelefonen Foreldresupport, som driftes av Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse, med to millioner. Bevilgningen videreføres dermed på samme nivå som i 2022 og bidrar til at det eksisterende tilbudet kan opprettholdes.

  Foreldresupport er et foreldrestøttende og voldsforebyggende tiltak som er viktig for målgruppen som ikke har lignende lavterskeltilbud. Telefonen opplever stor pågang som viser at det er et stort behov for tjenesten.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

I

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 70,8 millioner kroner til 370,8 millioner kroner. Dette betyr at alle godkjente søknader vil bli innvilget fullt ut.

  Se pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner på Innovasjon Norges budsjett for å opprettholde fremdrift i utviklingen av prosjektet En vei inn.

  Innovasjon Norge leder arbeidet med å utvikle den digitale løsningen «En vei inn», som skal forenkle og styrke brukervennligheten for bedrifter i kontakt med det næringsrettede virkemiddelapparatet.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår å forlenge unntaksperioden for kravet om institusjonsakkreditering til og med 2030 for å gi Høyskolen for ledelse og teologi, Bergen Arkitekthøgskole, Steinerhøyskolen, Barrat Due musikkinstitutt, Høgskulen for grøn utvikling og Høyskolen for dansekunst mer tid til å oppnå institusjonsakkreditering.

 • Regjeringen foreslår å øke maksbeløpet for ekstratilskudd for personer som bosettes fra særskilt bo- og omsorgsløsning for voldelige og utagerende beboere, og særskilt pleie- og omsorgsløsning for beboere med omfattende pleie- og omsorgsbehov.
  Det nye maksbeløpet for ekstratilskudd økes fra 1,52 millioner kroner til 2,5 millioner kroner.

 • I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det bevilget 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond i Nord-Norge. Det var en forutsetning at private stilte med minimum 50 prosent av kapitalen i fondet. Det har ikke lykkes med å finne private investorer og forvaltere. Regjeringen foreslår at de bevilgede midlene til investeringsfondet i Nord-Norge omdisponeres til Investinors fonds- og matchingmandat, med en øremerking til Nord-Norge.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår at Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa avvikles. Fondet har kun gjort et fåtall investeringer i året og har hatt begrenset effekt på næringssamarbeidet mellom Norge og mandatområdet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 560,6 millioner kroner til norsk deltagelse i InvestEU i 2023, en økning på 298,6 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2023. InvestEU er EUs investeringsprogram for perioden mellom 2021 og 2027.

  Økningen er i tråd med tidligere fullmakter fra Stortinget og skyldes valutakursendringer og at Norges bidrag til tapsavsetning til InvestEU-fondet for de tre første årene av programperioden skal utbetales i 2023. Tapsavsetningen for 2021 og 2022 må etterbetales på grunn av forsinkelser i EUs iverksettelse av programmet og påfølgende forsinkelser i arbeidet med å klargjøre vilkårene for norsk deltakelse.

   

J

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,0 millioner kroner til tilskuddsordningen for kulturminner i jernbanesektoren. Midlene fordeles over Norsk jernbanemuseums tilskuddsordning basert på prioritert rekkefølge i Plan for historisk togmateriell.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

K

 • Regjeringen foreslår å redusere trekket i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som har inntekter fra å selge konsesjonskraft i høyprisområdene.
  I saldert budsjett 2023 var trekket tre milliarder kroner. Etter at budsjettet ble vedtatt, har både spotprisene og terminprisene på strøm for resten av 2023 gått betraktelig ned.
  Regjeringen foreslår at trekket reduseres til 865 millioner kroner, noe som vil innebære at kommunenes og fylkeskommunenes rammetilskudd vil øke med 2 135 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av koronasertifikatet med ni millioner kroner frem til 1. juli 2023 knyttet til EØS-avtalen og forordning om koronasertifikat.

  WHO vurderer å ta over drift av løsningen med mål om overføring i juli 2023. Regjeringen kommer tilbake til dette når endelig beslutning er tatt.

 • Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med 68 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19 våren 2023.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til vaksiner og vaksinasjon mot covid-19 med 686,2 millioner kroner som følge av oppdaterte prognoser.
  Endringene skyldes i stor grad gjennomført og forventet kassasjon av vaksinedoser med utløpt holdbarhet.

 • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til kriminalomsorgen, som over tid har stått i en krevende økonomisk situasjon. Midlene skal forhindre kutt i kriminalomsorgen som kan ha negativ effekt på tjenestetilbudet.

  Se pressmelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Høgskolen i Molde tilbyr studier i Kristiansund innenfor blant annet helse- og sosialfagsutdanninger og IT. Regjeringen ønsker å styrke høyskolens satsing i Kristiansund og foreslår en engangsbevilgning på fem millioner kroner til simulerings- og øvingssenter for helseutdanningene.

 • Regjeringen foreslår 15 millioner kroner som en engangsbevilgning. Dette skal bidra til å styrke den ortopediske virksomheten ved sykehuset i Kristiansund.

 • Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til å bedre kvinners soningsforhold. Kriminalomsorgen har det siste året sett en betydelig økning i omfanget av kvinnelige innsatte med et komplekst utfordringsbilde, psykiske lidelser og livstruende selvskadingsproblematikk. Midlene skal gå til kompetansehevende tiltak og bygningsmessige tilpasninger.

 • Regjeringen foreslår å oppjustere inntektene fra salg av klimakvoter med 524 millioner kroner, fra 2,6 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø og å overføre bevilgningen på 18,2 millioner kroner til tilskudd til effektive og miljøvennlige havner.

L

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner som tilskudd til laksetrapp i Fustavassdraget i Vefsn, Nordland.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for langtransportsjåfører fra 300 kroner til 350 kroner, med virkning fra 1. september 2023.

  Les pressemeldingen fra Finansdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke litteraturhusene med et engangstilskudd på 5,5 millioner kroner. Midlene skal bidra til å styrke litteraturformidling og leselyst.
  Tilskuddet fordeles til følgende litteraturhus:
  - Oslo: 1,5 millioner kroner
  - Bergen: 1,5 millioner kroner
  - Trondheim: 1 million kroner
  - Fredrikstad: 1 million kroner
  - Skien: 250 000 kroner
  - Odda: 250 000 kroner

 • Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til et ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 5,8 millioner kroner til Luftfartstilsynet, inkludert en ekstraordinær prisjustering på 2,4 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til opprettelse av to nye stillinger for å styrke oppfølgingen av arbeidsmiljølovgivningen i norsk luftfart.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å redusere tilskudd til Avinor, til bygging av nye lufthavner, med 514,5 millioner. Av dette er det en reduksjon på 617 millioner kroner til ny lufthavn i Mo i Rana i 2023, men en økning på 67 millioner kroner i forbindelse med flyttingen av Bodø lufthavn.

  Behovet til byggingen av ny lufthavn ved Mo i Rana er redusert i 2023 på grunn av endret fremdrift, og ny lufthavn ved Mo i Rana er nå planlagt å åpne i 2027.

  Reduksjonen i bevilgningen i 2023, betyr ikke at den nye lufthavnen er nedprioritert. Den totale kostnadsrammen for bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana, foreslås økt med 694 millioner kroner til 4 890 millioner kroner, hvorav 158 millioner kroner av dette beløpet er for å legge til rette for rullebanelengde på 2 400 meter.

  Den opprinnelige rullebanelengden for ny lufthavn var 2 200 meter, men for å få mer stabile forbindelser både innenlands, og til og fra Europa, er det foreslått å utvide rullebanen til 2 400 meter.  De ekstra 200 meterne er foreslått som et spleiselag mellom staten og lokale bidragsytere.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til et ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen.
  Regjeringen foreslår også å bevilge fem millioner kroner til utvikling og innkjøp av samiske læremidler.
  Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge ti millioner kroner til å styrke læremiddeltilbudet til elever med varige og omfattende behov for tilrettelegging.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Lånekassen med 20 millioner kroner til utvikling av IT-systemer for å gjøre utdanningsstøtteordningene bedre tilpasset voksne som tar korte utdanninger.
  Med denne bevilgningen er det satt av totalt 60 millioner kroner til tiltaket.

M

 • Regjeringen overfører 12 millioner kroner fra 2022 og styrker Merkur-programmet. Midlene kan benyttes til strømstøtte og ENØK-tiltak i 2023.

  Se pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lempe på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til oppfølging av regjeringens mineralstrategi.

  Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet og omstillingen fra fossil til fornybar energi.

  Tiltaket følger målsettingen om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Dette inkluder blant annet midler til Norges geologiske undersøkelse til økt kartlegging av norske mineralressurser og midler til Norges forskningsråd for å innhente kunnskap og kartlegge forskningsbehovet i mineralnæringen.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Moster 2024 med én million kroner i 2023 slik at det samlet blir tildelt to millioner kroner til Moster 2024 i inneværende år.

  Moster 2024 er et jubileum som markerer at det er tusen år siden innføringen av kristenretten i 2024.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

N

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Narviksenteret med 0,7 millioner kroner. Det skal gå til et digitalt register over norske soldater som deltok i kampene i 1940.

 • Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til nødvendige tiltak for å sikre Nationaltheaterbygningen.

 • Norge er vertskap for et uformelt Nato utenriksministermøte 31. mai og 1. juni 2023 i Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 98,8 millioner kroner på Utenriksdepartementets budsjett og 98,1 millioner kroner på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til gjennomføring av Natos utenriksministermøte. Det er viktig for regjeringen at gjennomføringen av møtet ikke går på bekostning av andre deler av politiet.

 • Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner kroner til NOKUT til arbeidet med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader.

  Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til brukerutstyrsprosjektet med 150 millioner kroner til 400 millioner kroner. Årsaken er endret utbetalingstakt.

 • Norsk Skogfinsk Museum får 20 millioner kroner i utvidet tilsagnsfullmakt til sitt nye formidlingsbygg på Svullrya i Grue kommune, slik at total ramme for byggeprosjektet blir 126,6 millioner kroner.

  Dette gjør at bygget som er prosjektert, er klart til oppføring. De mottar også et tilskudd på to millioner kroner i økte driftsmidler, i forbindelse med forberedelser til innflytting i det nye formidlingsbygget.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal fra 4 899 millioner kroner til 4 299 millioner kroner. Dette skyldes blant annet forskyvning av utbetalinger.

  Regjeringen foreslår å bevilge 14 millioner kroner til oppstart av anskaffelse av IKT-nettverksutstyr til byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal.

  Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal fra 22 604 til 23 687 millioner kroner.

  Den økte kostnadsrammen ivaretar den reelle prisstigningen i prosjekt, i tillegg til økte kostnader til kjøp av Oslo brannstasjon.

  Regjeringen forslår å redusere bevilgningen til prosjektering av byggetrinn 2 fra 225 millioner kroner til 65 millioner kroner, for å tilpasse fremdriften i prosjektet.

  Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for ombygging av Ring 1 fra 3 100 til 3 325 millioner kroner, i tråd med anbefalingen fra ekstern kvalitetssikrer.

 • Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner for å få satt i gang arbeidet med piloter for nærtjenestesentre i noen få kommuner.

  Se pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 58,3 millioner kroner til arbeidet med å avvikle Telenors kobbernett. Arbeidet innebærer at komponenter i Nødnett må endres eller byttes ut. Det er et omfattende arbeid som medfører store kostnader knyttet til investeringer, analyser, planlegging og gjennomføring av omleggingen for Nødnett.

O

 • Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med to milliarder kroner, fra 950 millioner kroner til 2,95 milliarder. Med dette legges det til rette for investeringstilskudd til om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser.

  Forslaget medfører en økt bevilgning på 200 millioner kroner i 2023.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår fem millioner kroner til slik at kriminalomsorgen kan følge opp arbeidet med å erstatte Oslo fengsel gjennom etablering av nye fengselsplasser ved Ilseng og på dagens fengselstomt på Grønland.

P

 • Regjeringen foreslår å øke utgiftsbevilgningen til Patentstyret med om lag 13 millioner kroner til mediekonvertering av fysisk papirarkiv i Patentstyret og nødvendige forbedringer av IKT-verktøy.

 • Regjeringen foreslår å øke satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke mv. fra 177 kroner til 250 kroner, og for langtransportsjåfører fra 300 kroner til 350 kroner. Satsene økes med virkning fra 1. september 2023.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet

 • Regjeringen foreslår å redusere skatten på pensjon med nær 1,4 milliarder kroner.
  Forslaget gir en skattelettelse på inntil om lag 4 500 kroner for pensjonister med lav alderspensjon. Innslagspunktet for når man begynner å betale skatt av pensjon, blir om lag 250 350 kroner. Pensjon under dette vil ikke medføre inntektsskatt hvis pensjonen er eneste inntekt.

  Det konkrete forslaget er at innslagspunktene for nedtrapping av pensjonsskattefradraget økes fra 219 950 til 246 800 kroner i trinn 1 og fra 331 750 til 373 650 kroner i trinn 2.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet

 • Netto kontantstrøm fra Statens dirkete økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til om lag 278,8 milliarder kroner i 2023. Aksjeutbytte fra Equinor anslås til 76,6 milliarder kroner i 2023.

  Netto kontantstrøm fra SDØE var 557,4 milliarder kroner i 2022, og utbytte fra Equinor var 35,3 milliarder kroner.

  Kostnadsanslaget for prosjektet har økt med 74 prosent sammenlignet med vedtatt kostnadsramme. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt og styrings- og kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 1 015 milliarder kroner i 2023.
  Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten var 1 314 milliarder kroner i 2022, og netto kontantstrøm var 1 285 milliarder kroner.

  Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte fra Equinor og netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår 355 millioner kroner til politiet, som står i en krevende økonomisk situasjon. Midlene skal bidra til at poliitet kan ha et høyt bemannings- og aktivitetsnivå i hele landet og sikre gode og tilgjengelige polititjenester for hele befolkningen. I tillegg foreslår regjeringen 45 millioner kroner til å håndtere økte asylankomster fra Ukraina. Regjeringen forslår også at politiet får 155,2 millioner kroner til å kompensere for høyere priser.

  Se pressmelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

   

 • Som en del av regjeringens satsing på lett tilgjengelig hjelp innen psykisk helse og rusområdet gjennom målrettede tiltak i regi av frivillige organisasjoner, foreslås det å styrke:

  • Bevilgningen til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold med 25 millioner kroner.
  • Bevilgningen til tilskuddsordningen til Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester med 10 millioner kroner.
  • Bevilgningen til Fontenehus med 10 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner ekstra til bekjempelse av pukkellaks, spesifikt knyttet til tiltak i Tanavassdraget og avhending av pukkellaks.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

R

 • Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med ivaretakelse av reindriftens arealer med ti millioner kroner.
  Bevilgningen foreslås fordelt mellom NIBIO og Landbruksdirektoratet.

  Se pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,8 millioner kroner til å tilbakeføre renholdvirksomheten i Forsvaret. Renholdet fases inn gradvis, med mål om at alt daglig renhold er tilbakeført Forsvaret i løpet av 2024. Regjeringens ambisjon er å få til en bedre løsning for sektoren samlet sett, hvor vi tar med oss erfaringene fra dagens ordning og utvikler tjenesten videre. Når overføringen er gjort, vil Forsvaret bli en av Norges største renholdsvirksomheter.

 • Regjeringen øker statsen for rettshjelp. Med virkning fra 1. januar 2023 ble den offentlige salærsats oppjustert fra 1 121 kroner til 1 140 kroner. Regjeringen oppjusterer nå salærsatsen med ytterligere 40 kroner. Salærsatsen fastsettes til 1 180 kroner med virkning fra og med 1. juli 2023.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 1,2 milliarder kroner til styrket vedlikehold av riksveier, inkludert en ekstraordinær prisjustering på 0,2 milliarder kroner.
  Statens vegvesen prioriterer midlene til vedlikeholdstiltak som kan settes i gang i 2023.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner til skadefelling av rovdyr gjennomført av kommunale/interkommunale skadefellingslag.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

S

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til salgs- og beredskapsprodukter med 26,7 millioner kroner knyttet til oppdatert prognose for innkjøp.

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til utvikling og innkjøp av samiske læremidler. Dette ekstra tilskuddet gir Sametinget totalt 11 millioner ekstra til samiske læremidler i 2023, som kommer i tillegg til deres egne midler.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forprosjektering av nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen med 20 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • I statsbudsjettet for 2023 ble det bevilget 53,7 millioner kroner for oppstart av arbeidet med utvikling av et nytt it-system for Samordna opptak. Regjeringen foreslår nå at endelig kostnadsramme for prosjektet settes på 264,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på tre millioner kroner til Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) for å bidra til drift og forvaltning av Samordna opptak.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Midlene skal gå til et journalistikkprosjekt for grundigere dekning av lokalvalget.

 • Regjeringen varsler endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.
  De berørte etatene er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det tas sikte på iverksetting pr. 1. januar 2024.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner til setteriksadvokat. Norge kan ha lagt uriktig rettsanvendelse til grunn i saker knyttet til familieytelser ved opphold i EU/EØS-området. Det vil være arbeidskrevende å få de aktuelle sakene gjenopptatt og berammet for fornyet behandling i domstolene.

 • Regjerningen støtter forsvarsjefens forslag om å omprioritere 450 millioner kroner for å styrke forsyningssikkerheten, forsterke IKT-sikkerheten og styrke personellområdet i Forsvaret. Dette vil styrke den nasjonale beredskapen på kort sikt.

  Regjeringen foreslår å styrke Etterretningstjenesten med 25 millioner kroner for overvåkning av det norske havområdet, noe som gjør oss og allierte i bedre stand til å treffe gode beslutninger. Ved at informasjonen deles med NATO vil dette også bidra til bedre situasjonsforståelse i NATO.

  Russlands folkerettsstridige krig mot Ukraina må feile. Norge bidrar sammen allierte til Ukrainas legitime forsvarskamp. Norge støtter Ukraina med det vi kan, så lenge vi må.

  Se pressemelding fra Forsvarsdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å øke overslagsbevilgningen med 155 millioner kroner. Antall sjøfolk i ordningen har økt gjennom 2022. På bakgrunn av betydelig vekst i antall tilskuddsberettigede sjøfolk og økt lønnsnivå, oppjusteres bevilgningen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med to millioner kroner til ski-VM i Trondheim 2025 til gjennomføring av prosjektet AktiVM.
  Formålet er å bygge fellesskap, fremme fysisk aktivitet, helse og livskvalitet med Ski-VM 2025 som drivkraft i en folkehelsesatsing som blant annet innebærer at alle skal kunne delta ut fra egne forutsetninger. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag idrettskrets og bedriftsidrettskrets.

 • Regjeringen foreslår å bevilge seks millioner kroner til å opprette et skjermbrukutvalg.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til et ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen.

 • Regjeringen foreslår en ekstraordinær prisjustering av de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp i tråd med anslått konsumprisvekst. Justeringen gis virkning fra 1. juli 2023.

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner for å sikre at det finnes tilbud om smale, spesialiserte og små utdanninger innen spesialpedagogikk.
  Regjeringen foreslår også å bevilge ti millioner kroner til Statped for å styrke læremiddeltilbudet til elever med varige og omfattende behov for tilrettelegging.

 • Kostnadsanslaget for Stad skipstunnel har økt med 74 prosent sammenlignet med vedtatt kostnadsramme. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt og styrings- og kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Konsernets overskudd etter skatt for 2022 ble 592 millioner kroner.
  I tråd med gjeldende utbyttepolitikk betaler selskapet et utbytte på 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

  På denne bakgrunn foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 586 millioner kroner til 296 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner til statsforvalterne for å dekke økt oppgavemengde på grunn av krigen i Ukraina.

 • Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av fire millioner kroner ekstra til brannsikring av stavkirker.

 • Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til Forbrukertilsynet for å sikre et fortsatt sterkt tilsyn, god veiledning og regelverksutvikling på strømmarkedet.

  Tilsyn med strømmarkedet er høyt prioritert. Det er helt nødvendig å sørge for at Forbrukertilsynet har tilstrekkelig finansiering for å ivareta forbrukernes rettigheter i strømmarkedet uten at det går på bekostning av andre viktige oppgaver.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår flere endringer i strømstønadsordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. De største endringene er at beregningen av strømstønad skal basere seg på spotprisen time for time fra og med september 2023, stønadsgraden økes til 90 prosent fra og med juni 2023 og at ordningen forlenges ut 2024.

  Med oppdaterte beregninger basert på terminprisene for strøm per 21. mars 2023, anslås utbetalingene av strømstønad i 2023 til om lag 18 milliarder kroner, en reduksjon på 26,7 milliarder kroner fra saldert budsjett. Kostnadsanslaget er usikkert.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til en ny søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm. Ordningen skal gjelde for strømforbruk fra og med november 2022.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap. 480, post 50 med 10,0 millioner kroner til skredsikring i Vannledningsdalen i Longyearbyen

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sysselmesteren med 1,0 millioner kroner grunnet økte valutakostnader for Sysselmesterens helikopterdrift.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på Svalbardbudsjettet med 5,5 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å prisjustere lånerammene til de regionale helseforetakene med 5,4 milliarder kroner og øke lånebevilgningen i 2023 med om lag 1,5 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til sykehusene, jf. varsel om dette i februar.
  Økningen skal forhindre kutt i pasientbehandlingen og sikre nødvendige investeringer. Dette tilsvarer tilleggsbevilgningen i nysalderingen for 2022.
  I tillegg foreslår regjeringen at helseforetakene blir kompensert for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023, tilsvarende alle andre virksomheter i statlig sektor.
  Dette utgjør til sammen 2,2 milliarder kroner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50,4 milliarder kroner til sykepenger til arbeidstakere. Dette er en økning i bevilgningen med cirka 4,6 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2023.

  Den viktigste årsaken til økningen er økt vekst i sykefraværet, som medfører økte utgifter til det trygdefinansierte sykefraværet. Videre er anslaget for sysselsettingsvekst og lønnsvekst (sykepengegrunnlaget) oppjustert i 2023, som også trekker utgiftene opp.

T

 • Regjeringen har satt av 35 millioner kroner i revidert budsjett til en ny skanner på Magnormoen tollstasjon.

  Øvrige bevilgninger til Tolletaten i revidert budsjett:

  • 1,6 millioner kroner til kontroll av vareførsel på Svalbard
  • 10 millioner kroner til håndtering av sanksjonsregimet mot Russland
  • 46,5 millioner kroner til kontroll av russiske fiskebåter

  Les pressemeldingen fra Finansdepartementet

 • Tromsø kommune får fire millioner kroner til oppstart av prosjektering av et nybygg i Tromsø der Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum kan samlokaliseres.

 • Bevilgningen til Trygderetten foreslås økt med omtrent tre millioner kroner med formål om å styrke bemanningen til restansenedbygging samt å sette i gang et forprosjekt før anskaffelse av et nytt saks- og arkivsystem.

U

 • Regjeringen foreslår å bevilge 118,8 milliarder kroner til uføretrygd. Dette innebærer en økning i bevilgningen på 375 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2023.

  Økningen skyldes i hovedsak endret anslag for grunnbeløpet og underliggende utvikling i gjennomsnittlig ytelse. Endring i forventet antall mottakere trekker i motsatt retning og bidrar til å redusere anslaget.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til norskopplæring med nær 139 millioner kroner. Bevilgningen skal gi kommunene mulighet til å tilby opplæring i norsk ut over ett år til fordrevne fra Ukraina som har behov for det. 13 millioner kroner av bevilgningen skal gå til å styrke norskopplæringsordningen.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å opprette et tilskudd til kommuner som bosetter utover den opprinnelige anmodningen i 2023. Kommunene vil motta 50 000 kroner for hver flyktning de bosetter utover antallet kommunen opprinnelig ble anmodet om å bosette.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Mattilsynet med 30 millioner kroner.

  Bevilgningen skal dekke behov for blant annet parasittbehandling, vaksinasjon, identitetsmerking med mer av kjæledyr fordrevne fra Ukraina har med seg til Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til helseforetakene for behandling av Medevac-pasienter. Norge deltar i det europeiske samarbeidet for medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

 • Regjeringen har lansert det femårige Nansen-programmet for Ukraina og naboland på 75 milliarder kroner.

  Regjeringen foreslår at samlet sivil og humanitær bistand til Ukraina og naboland i 2023 blir om lag 8,7 milliarder kroner.
  I tillegg kommer om lag 8,5 milliarder kroner i militær støtte.
  Nansen-programmet for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger økte i mars bistandsbudsjettet med 12,5 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår at politiet styrkes med 45 millioner kroner til registreringen av nyankomne ukrainere til Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til DSBs arbeid med de sivile beredskapsordninger i EU, NATO og FN. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonalt kontaktpunkt for disse ordningene. Gjennom disse ordningene mottar DSB varsler om internasjonale hendelser og bistandsanmodninger. DSB har en betydelig meroppgave som følge av krigen i Ukraina.

 • Regjeringen foreslår å videreføre 500 studieplasser fra 2022 ved universiteter og høyskoler for å kunne gi studietilbud til studenter som følge av krigen i Ukraina. Det vil være en mindre omfordeling av plasser fra institusjoner som ikke har opptak av aktuelle studenter.
  Plassene fases ut fra og med 2026.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til den søkbare ordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekt med 1 million kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke utbyttet med 7,2 milliarder fra statens aksjer i selskaper hvor eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet i 2023.

  Samlet utbytte i 2023 anslås til 41,8 milliarder kroner.

 • Nedbygging av restanser: For å legge til rette for at arbeidsgivere kan rekruttere nødvendig fagkompetanse fra tredjeland, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet (UDI) med 10 millioner kroner. Styrkingen skal bidra til å bygge ned restanser og redusere saksbehandlingstiden for søknader om oppholdstillatelse som faglært.

  Se pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • I statsbudsjettet for 2023 vedtok Stortinget at rammen til fylkeskommunene skulle økes med 280 millioner kroner for å tilby tannhelsetjenester for aldersgruppen 23 til 26 år med 50 prosent egenbetaling.

  Regjeringen foreslår å endre innretningen slik at tilbudet i offentlig tannhelsetjeneste til unge voksne innrettes med 25 prosent egenbetaling, beregnet ut fra departementets fastsatte takster. Tilbudet foreslås å gjelde for aldersgruppene 21 år til 24 år i behandlingsåret.
  Det vil i løpet av sommeren 2023 bli sendt ut et høringsnotat hvor det foreslås å lovfeste rett til tannhelsetjenester med redusert egenbetaling i den offentlige tannhelsetjenesten for 21–24-åringer.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

0-9

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til 22. juli-senteret med 6,5 millioner kroner. Av dette gjelder seks millioner kroner uforutsette utgifter ved å ta vare på et veggutsnitt av et betongelement fra Høyblokken med synlige skader etter terrorangrepet 22. juli 2011.
  I tillegg kommer en økning på 0,5 millioner kroner til anskaffelse av utstyr til dokumentasjon av tidsvitners opplevelser 22. juli og i tiden etterpå.

 • Regjeringen legger opp til å avvikle det midlertidige deklarasjonsfritaket i VOEC-ordningen fra 1. januar 2024.