TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2014

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen og holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering om utvidelse av TFO-området.  Olje og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring. For TFO 2014 foreslås det å utvide området i Norskehavet med blokkene 6605/ 2 og 3, 6606/1, 6705/11 og 12 samt 6706/ 10 og i Barentshavet med blokkene 7119/7, 8 og 10. Vedlagte er kart over eksisterende TFO-området, samt Olje- og energidepartementet sitt forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2014.

For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen mandag 20. januar 2014.

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2014.

Med hilsen                                                                        

 

Espen A. Myhra (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Anbjørn Norenes

                                                                                          seniorrådgiver

 

Vedlegg: Kart over TFO-området inkludert forslag til utvidelse

Vedlegg 1: Norskehavet

Vedlegg 2: Barentshavet

Vedlegg 3: Nordsjøen

 

Kart over foreslåtte områder:

Norskehavet

Barentshavet

Nordsjoeen

 

Sjøfartsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Eni Norge AS

Rogaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Talisman Energy Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

GDF SUEZ E&P Norge AS

RWE Dea Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS

Petroleumstilsynet

Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Forsvarsdepartementet

Chevron Norge AS

Norsk ornitologisk forening

Vestfold fylkeskommune

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Næringslivets Hovedorganisasjon

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Norges geologiske undersøkelse

Aust-Agder fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Telemark fylkeskommune

Landsorganisasjonen i Norge

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Dong E&P Norge AS

Havforskningsinstituttet

AS Norske Shell

Nærings- og handelsdepartementet

Østfold fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

Total E&P Norge AS

BP Norge AS

Petoro AS

Samferdselsdepartementet

Statens strålevern

Svenska Petroleum Exploration AS

Lundin Norway AS

Norges Miljøvernforbund

Kufpec Norway AS

Miljøstiftelsen Bellona

Riksantikvaren

BG Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Sametinget / Sámediggi

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Greenpeace Norge

WWF-Norge

Norges rederiforbund

Sør-Norges Trålerlag

Fellesforbundet

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Zero Emission Resource Organisation

Premier Oil Norge AS

Kunnskapsdepartementet

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Rocksource ASA

Akvaplan-niva AS

Bridge Energy Norge AS

Norsk Industri

Skagen44 AS

Concedo ASA

Faroe Petroleum Norge AS

Industri Energi

VNG Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Hess Norge AS

Framtiden i våre hender

OMV (Norge) AS

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norges kystfiskarlag

Bayerngas Norge AS

E.ON E&P Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Norsk olje og gass

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Lime Petroleum

Tullow Oil Norge AS

Atlantic Petroleum Norge AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

Ithaca Petroleum Norge AS

Miljødirektoratet

Enquest Norge AS

E&P Holding AS

Capricorn Norge AS

Dana Petroleum Norway AS

North Energy ASA

Maersk Oil Norway AS

Edison International SpA Norway Branch

Norsk institutt for luftforskning

Det norske oljeselskap ASA

PGNiG Upstream International AS

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Lotos Exploration & Production Norge AS

SINTEF

Petrofac Norge AS

Wintershall Norge AS

Petro Arctic

Repsol Exploration Norge AS

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsdepartementet

Kulturdepartementet

Statoil Petroleum AS

Kystverket

Noreco ASA

Core Energy AS

Fortis Petroleum Norway AS

Suncor Energy Norge AS

Petrolia Norway AS

Naturvernforbundet

Explora Petroleum AS

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Polarinstitutt 

Natur og Natur 

Norskehavsrådet 

Følg saken TFO - tildeling i forhåndsdefinerte områder

 • Pressemelding

  Utlysning av årets konsesjonsrunde i våre best kjente leteområder - TFO 2018

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2018 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2017 – Rekordmange tildelinger for videre utforskning av norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet tilbyr 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Høring om TFO 2018 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

  Olje- og energidepartementet har i dag startet årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel - TFO 2018.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Rekordstor interesse for leting på norsk sokkel - TFO 2017

  Olje- og energidepartementet har ikke siden TFO-ordningen ble innført i 2003 mottatt så mange søknader fra oljeselskapene i en TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning av TFO 2017

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2017 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Oppstart av TFO 2017

  Olje- og energidepartementet har i dag startet prosessen med neste års konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for leting etter olje og gass i Norge - TFO 2016

  Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene (TFO 2016) gikk ut, hadde 33 oljeselskaper meldt sin interesse for å få tildelt nytt areal for å lete etter olje og gass i de beste kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Oppstart av ny konsesjonsrunde på norsk sokkel – utlysning av TFO 2016

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2016 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2015

  Kongen i Statsråd tildelte 5. februar 2016 56 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene). De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2015 – Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet tilbyr 56 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

  Søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel (TFO2015) var onsdag 2. september. Mange selskaper har meldt sin interesse for å få lete etter olje og gass.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2014

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Høring TFO 2015

  Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2015.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  - Fortsatt store muligheter i Norges viktigste næring

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. I talen sin la han vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Fortsatt stor interesse for norsk sokkel - TFO2014

  - Det er gledelig å se at det har kommet inn rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper i årets TFO-runde. Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å oppfylle regjeringens ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2014 - Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2014 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2015.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Regjeringen har bestemt å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Høring TFO 2014

  Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Høring

  TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.01.2014

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 50 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2013 i løpet av januar 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013: Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2013 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2012 - Tildeling

  I dag 8. februar 2012 har Kongen i Statsråd formelt tildelt 51 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO2012 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Departementet tilbyr andeler til 40 selskaper i 51 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2013 på offentlig høring

  Olje- og energidepartementet har invitert til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2013.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2012 – Rekordstor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2012 i januar 2013.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2012: Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2011 – Tildeling

  I dag 3. februar 2012 har Kongen i Statsråd formelt tildelt 60 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011 - tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Utløp av høringsfrist TFO 2012

  Høringsfristen for TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012 gikk ut 7. desember. Olje- og energidepartementet har mottatt totalt 31 høringsuttalelser fordelt på 35 aktører.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2012 på offentlig høring

  Olje- og energidepartementet har invitert til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011 – Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen, kl. 12.00 i dag, for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2011 i løpet av årsskiftet 2011/2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011: Åpner for utvidet leting i modne områder

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2011/2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2010 – tildeling av utvinningstillatelser

  I dag har Kongen i statsråd formelt tildelt 49 utvinningstillatelser i TFO 2010. Regjeringens tilbud var 50 utvinningstillatelser i TFO 2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Riis-Johansen presenterte 50 nye utvinningstillatelser

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte tirsdag 50 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2010 – tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 50 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010). Se fullstendig oversikt og sokkelkart.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 41 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2010 i løpet av årsskiftet 2010/2011.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Mye nytt areal i TFO gir nye muligheter i nord

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2009 – tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 38 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009 (TFO 2009).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Starter arbeidet med TFO 2010

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen markerer i dag starten på arbeidet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2009: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 44 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2009 i løpet av årsskiftet 2009/2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2008 – tildeling av utvinningstillatelser

  I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 35 nye utvinningstillatelser i TFO 2008. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble behandlet i Regjeringen 18. desember 2008 og oversendt selskapene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2008 – tilbud om andeler

  Regjeringen har i dag vedtatt å tilby 34 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2008 – stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2008 tidlig i 2009.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning - tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2007 – tilbud om andeler

  Regjeringen har behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, TFO 2007. Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av 52 utvinningstillatelser. Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2007 – stor interesse for å lete på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)* 2007 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 46 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2007 i løpet av årsskiftet 2007/2008.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Flere tildelinger i TFO 2006

  Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Rekordhøyt antall tildelinger i TFO 2006; Utvidelser i Barentshavet i TFO 2007; Timeplan for 20. konsesjonsrunde

  Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2006 — Høy interesse for norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. (29.09.06)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stort areal utlyst i modne deler av norsk sokkel

  Regjeringen lyser med dette ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006). (21.02.06)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for å lete i modne områder på norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet vil tildele i alt 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken i Norskehavet til 26 selskaper. (15.12.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2005 — Høy interesse for norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 29 selskaper. (30.09.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2005 — Viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene

  Regjeringen lyste mandag ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005). (31.01.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2004 - omfattende tilbud fra olje- og energiministeren

  Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. (06.12.04)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO2004 - Stor interesse for modne deler av norsk sokkel

  -De mange søknadene vi har mottatt om tildelinger av utvinningstillatelser i TFO2004 bekrefter at den store interessen for modne deler av norsk sokkel fortsetter. (01.10.2004)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - utlysning av areal

  - Regjeringen lyser med dette ut "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004" (TFO 2004). (29.01.04)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 - tilbud om deltakerandeler i utvinningstillatelser

  Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 13 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken. ( 01.12.03)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Søknader – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2003 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 16 selskaper. (01.10.2003)

  Olje- og energidepartementet

 • Tale/innlegg

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 – utlysning av areal

  - Regjeringen legger med dette om konsesjonstildelingssystemet for å stimulere til en mer effektiv utforskning av de modne områdene på hele den norske sokkelen. (26.05.03)

  Olje- og energidepartementet

Til toppen