Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2010

Ventes fremlagt for stortinget Gått i statsråd

Arbeidsdepartementet

1. Prop. S

Trygdeoppgjeret 2010

Pensjoner frå statskassa

 

Juni

 4.6.2010

26.3.2010

2. Prop. L

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i uføres alderspensjon til pensjonsreformen)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste

 

Februar

 5.3.2010


12.2.2010

Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

 

Februar

 30.4.2010

26.3.2010

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov 28. juni 1957  nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

 

Juni

Endringer i Statens Pensjonskasseloven mv. (oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor) 

 

Juni 26.3.2010

Endringar i lov av 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (økning av stønadssatsene)

Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)

Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma)

 

Juni

 


28.5.2010

25.6.2010

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

2. Prop. L

Endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.

Lov om varer av edelt metall mv.  

 

Mars

26.3.2010

26.3.2010

Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven

 

Mars 5.3.2010

Finansdepartementet

1. Prop. S

Lån til IMFs ordninger for lavinntektsland

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberr 16. desember 2009

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba, med tilleggsoverenskomst, undertegnet i Paris 10. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller, undertegnet i Paris 10. september 2009

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i Paris 10. mars 2010

 

Februar

 5.3.2010

19.2.10


19.2.10

 


 19.2.10

 

 

12.3.10

 

 

12.3.10

 

9.4.2010

Lån frå den norske staten til den latviske staten

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

 

Februar

16.4.2010

23.4.2010

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), undertegnet i Paris 27. mai 2010

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis, undertegnet i Paris 24. mars 2010

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene, undertegnet i Paris 24. mars 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010


Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 23. juni 2010

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 15. januar 2010

Mai

11.5.2010


11.6.2010


18.6.2010

 


18.6.2010

 


18.6.2010

 


18.6.2010

 


18.6.2010

 


18.6.2010

 20.8.2010


17.9.2010

 

 

2. Prop. L

Endringer i lov om merverdiavgift

 

Samleproposisjon - endringer i finansierings-virksomhetsloven, verdipapirhandelloven m.m.

 
Endringar i sentralbanklova

 

 

 

Mars

12.2.2010

 

5.3.2010


26.3.2010

Oppfølging av kulturmomsutvalget

 

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon)

Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

April

30.4.201030.4.2010


11.5.2010

 

 

Om skadeforsikring

 

Mai 28.5.2010

4. Meld. St.

Statsrekneskapen 2009

 

April 30.4.2010

Finansmarknadsmeldinga for 2009

 

April 23.4.2010

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

 

April 26.3.2010

Revidert nasjonalbudsjett 2010

 

Mai 11.5.2010

Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S

Videre prosess for heving av ubåtvraket U-864

 

Mars 5.3.2010

4. Meld. St.

Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009

 

Februar

12.2.2010

4.6.2010

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1. Prop. S

Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg – investeringsramme 2010 

 

Mars 19.3.2010

Lønnsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2010 mv.

 

Juni 4.6.2010

4. Meld. St.

Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Melding til Stortinget om Sametingets virksomhet 2009

Nordisk samarbeid

 

 

Juni

23.4.2010

25.6.2010

24.9.2010

 

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

 

Juni 11.6.2010

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter)

 

Juni 4.6.2010

2. Prop. L

Diverse endringer i alkoholloven

Endring i legemiddelloven

 

April

 

16.4.2010

Justisdepartementet

2. Prop. L

Endringer i politiloven

 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Mars

 24.9.2010


19.3.2010

 

Endringer i lov om Schengen Informasjonssystem (SIS)

 

April 26.3.2010

Lov om nasjonalt ID-kort

 

April

Endringer i straffeloven

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt) 

 

April

26.3.2010

30.4.2010

Endringer i våpenloven

Endringer i panteloven mv. 

 

Juni

 

4.6.2010

Endringer i politiloven m.m

 

Juni

Endringer i straffeprosessloven mv.

Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådningssaker o.a.)

 

Juni

11.6.2010

18.6.2010

3. Prop. LS

Endringar i bustadoppføringslova o.a.

Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre

4. Meld. st.

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Mai

 21.5.2010

18.6.2010

 


19.3.2010

Kommunal- og regionaldepartementet

1. Prop. S

Kommuneproposisjonen 2011

 

Mai 11.5.2010

2. Prop. L

Endringer i borettslagsloven m.fl.

 Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

 

April

30.4.2010

7.5.2010

18.6.2010

Kulturdepartementet

1. Prop. S

Sjakk-OL i Tromsø 2014

 

Februar 12.3.2010

2. Prop. L

Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

 

Februar 26.3.2010

4. Meld. St.

Digital radio
Omorganisering av ABM-utvikling

 

Juni
11.6.2010

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Endring i lov 6. juni 2005 nr. 64 om barnehager

 

Mars 26.3.2010

Endringer i opplæringslova mv.

 

Mars 26.3.2010

Endring i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

 

3. Meld. St.

Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport

Mai

 3.9.2010

 


11.6.2010

 

 

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Reindriftsavtalen 2010

 

April 21.5.2010

Jordbruksoppgjøret

 

Mai 28.5.2010

Miljøverndepartementet

2. Prop. L

Endring i naturmangfoldloven

 

Februar 19.2.10

Endring av lov nr. 71 av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (plandelen))

 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Mars

 


7.5.2010

 

Nærings- og handelsdepartementet

1. Prop. S

SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

SAS AB - konvertibelt obligasjonslån

Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse 

 

2. Prop. L

 

19.2.10

12.3.10

21.5.2010

 

Endring i lov om fritids- og småbåter av 26. juni 1998 nr. 47

 

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Utbygging og drift av Gudrun

2. Prop. L

Endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Februar

12.3.10

 

 

 

11.5.2010

 

 

26.3.2010

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet

Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke 

Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder

 

2. Prop. L

 

5.1.2010

26.3.2010


26.3.2010


11.5.2010

25.6.2010

20.8.2010

 

Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2004 nr. 83

 

 

 

Mai

23.4.2010

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av nye finansieringsordninger knyttet til EØS-avtalen med tilliggende avtaler

 

Februar

Samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Bilbao-kontoret)

 

Februar 12.2.2010

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn

 

Februar 12.2.2010

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (legemidler)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse 

 

Mars

 

 

19.3.2010

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII Selskapsrett

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

 

Mars

26.3.2010

 

16.4.2010

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av EØS-avtalens vedlegg IV Energi

 

April

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XX Miljø

 

April

Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen 2007

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om  etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

 

Mai

 11.6.2010

7.5.2010

 

Samtykke til ratifikasjon av en avtale med EU, Island og USA om tilknytning til luftfartsavtalen mellom EU og USA og en tilleggsavtale med Island og EU om gjennomføringen av avtalen

 

Mai 19.3.2010

Samtykke til inngåelse av avtale om komitologi-deltakelse i Schengen-samarbeidet

Samttykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC) og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC), begge av 22. juni 2009  

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014, avtale med EU om en norsk finansiseringsordning 2009-2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010

Mai

21.5.2010


28.5.2010

  
4.6.2010


25.6.2010

 

25.6.2010

 

3.9.2010

2. Prop. L

Endring i lov av 8. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

 

Mars

4. Meld. St.

Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009

Samarbeidet med Rusland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

 

April

 30.4.2010

23.4.2010

Norges deltagelse i Europarådet i 2009

 

April 30.4.2010

Samarbeidet i NATO i 2009

 

Mai 21.5.2010

Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i Dei samstemte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamling av FN

 

Mai 7.5.2010
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, strategisk eksportkontroll og internasjonalt
ikke-sprednings-samarbeid

Juni 18.6.2010