Arkivlovutvalget

Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

Utvalget består av åtte personer med juridisk, arkivfaglig og teknologisk kompetanse og skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

Sekretærer for utvalget: Martin Hill Oppegaard mhop@kud.dep.no og Anna Malmø-Lund annmal@arkivverket.no 

Om Arkivlovutvalget

Opprettet: 2017-10-25

Type: Utvalg

Underlagt: Kulturdepartementet - Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Arkivlovutvalget