Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2008

.

Regjeringen Stoltenberg II

06.10.2008

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
November 14.11.08

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon høsten 2008)
(Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 

Oktober

10.10.08


17.10.08

 

Om lov om endring i lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen


 
Oktober 23.01.09

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (alderspensjon)

 

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

 

November

12.12.2008

 

30.01.09

Barne- og likestillingsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet

 

3. St.meld.

 

 

14.11.08

Om menn, mannsroller og likestilling

 

Desember 12.12.08

Finansdepartementet

 

1. St.prp.

Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og utlån av statspapir med trygd i oblikasjonar med fortrinnsrett

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av forslaget til statsbudsjett for 2009


Statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge

Om garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentlig administrasjon

 

 


November

 

17.10.08

 17.10.08

 

24.10.08

Nysaldering av statsbudsjettet 2008


 

November 28.11.08

2. Ot.prp.

Om endringer i hvitvaskingsloven


 

Oktober 10.10.08

Om lov om kildeskatt på pensjoner mv.


 

November 12.12.08

Om endringer i revisorloven mv.


 

Desember

Om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon, verdipapirfondloven mv.


 

Desember

3. St.meld.

Perspektivmeldingen 2008

 

Desember 09.01.09

Fiskeri- og kystdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet 2008 under Fiskeri- og kystdepartemente

 

November 14.11.08

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2008


 

November 14.11.08

2. Ot.prp.

Lov om pensjonsordning for statlige beredskaps- og familiehjem


 

Desember

3. St.meld.

Om Datatilsynets og Personvernnemdas årsmeldinger for 2007

 

Oktober 24.10.08

Forsvarsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Forsvarsdepartementet

 

November 14.11.08

Om fremtidig kampflykapasitet


 

Desember 19.12.08

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret

 

November

Helse- og omsorgsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet


 

November 14.11.08

Om samtykke til EØS-komitebeslutning om innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen


 

Desember

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i kommunehelsetjenesteloven


 

Oktober 17.10.08

Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. og lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forsking


 

Oktober 10.10.08

Om lov om endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader


 

November 05.12.08

Om lovendring i legemiddelloven som følge av innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen

 

Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)

 
Desember

 

 

19.12.08

Justisdepartementet

 

1. St.prp.

Om styrking av redningshelikopterbevilgningen


 
Oktober

Om billighetserstatningsordningen


 

Oktober

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under
Justisdepartementet

Rettferdsvederlag frå statskassa (arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)

 

 
November

 14.11.08

 

07.11.08

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i domstolloven


 

Om lov om endringar i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova)

 
November

 

 

14.11.08

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv.


 

November 14.11.08

Om lov om endring i straffeloven og straffeprosessloven

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

 

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

 

 
Desember

19.12.08

 

19.12.08

19.12.08

Om endringer i sjøloven

Om lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet)

 


 
Desember

05.12.08

 

30.01.09

Kommunal- og regionaldepartementet

 

1. St.prp.

Om bostøtteordningen

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet
 

November

07.11.08

21.11.08

2. Ot.prp.

Om lov om Husbanken


 

Oktober 17.10.08

Om gjennomføring av forvaltningsreformen (samleproposisjon)


 

Oktober 24.10.08

Om lov om endringer i kommuneloven mv. (etikk)

 

Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

 

Desember

12.12.08

 

30.01.09

Kultur- og kirkedepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

 

2. Ot.prp.

 

 

14.11.08
 

 

Om lov om endringer i pengespillovgivningen


 

Oktober 31.10.08

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting


 

November

3. St.meld.

NRK-plakaten. NRKs samlede samfunnsoppdrag


 

Oktober 07.11.08

Om bibliotek


 

Desember

Om digitalisering


 

Desember

Kunnskapsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Kunnskapsdepartementet

 

November 14.11.08

Landbruks- og matdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks- og matdepartementet


 

November 14.11.08

2. Ot.prp.

Om lov om dyrevelferd


 

November 28.11.08

Om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

 

November 24.10.08

Om lov om endringer i lov 28.11.2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv., lov 28.06.1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord


 

Desember

Miljøverndepartementet

 

 1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet

 

2. Ot.prp.

 

 

14.11.08

 

Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

Om lov om endringer i klimakvoteloven

 
Oktober

 19.12.08


12.12.08

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) for 2008

Statlige lån til Eksportfinans ASA

BaneTele AS - salg av statens aksjer

 

 
November

 14.11.08


31.10.08


12.12.08

19.12.08

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 19. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven)

 

3. St.meld.

Et nyskapende og bærekraftig Norge

 
November

21.11.08

 

 

05.12.08

Olje- og energidepartementet

 

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Olje- og energidepartementet

 

Disponering av betongunderstellet til MCP-01
November

 14.11.08


 

31.10.08

 

Om statens investering i testsenter for CO2-fangst på Mongstad


 

Desember 30.01.09

2. Ot.prp. 

Om lov om endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

 

November 19.12.08

Samferdselsdepartementet

 

1. St.prp.

Om bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke


3. St.meld.

 

 

03.10.08


14.11.08


12.12.08

 

 

Om virksomheten til NSB AS

 

Desember

Statsministerens kontor


 

3. St.meld.

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2007-2008

 

Oktober 10.10.08

Utenriksdepartementet


 

1. St.prp.

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Den tyske skolen i Oslo


 

Oktober

Om samtykke til undertegning og ratifikasjon av Konvensjonen om klaseammunisjon


 
Oktober 17.10.08

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket


 

November

Om endringar på statsbudsjettet for 2008 under kapittel administrert av Utanriksdepartementet


 

November 14.11.08

Om samtykke til at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen av Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF


 

November 31.10.08

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (betalingstjenester)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet)

 
Desember

19.12.08


19.12.08

 

Om samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff


 

Desember

Om samtykke til ratifikasjon av Konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning


 

Desember

2. Ot.prp.

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammuniasjon


 

Oktober 17.10.08

Om lov om endring i lov av 8. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)


 

Desember

3. St.meld.

Om samfunnsansvar i en global økonomi

 

November 23.01.09
Til toppen av siden