Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

For første halvår av 2021 er det bevilget 2,25 milliarder kroner til midlertidige stimuleringsordninger innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Ordningene skal stimulere til aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen.

 • 2021

  • Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring (tirsdag 19. januar 2021)

   Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Nå sendes forskriften på høring til sektoren.

   Les mer:

  • Barn og unge under 20 år kan trene som normalt (mandag 18. januar 2021)

   Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

   Les mer:

  • Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipend (mandag 18. januar 2021)

   Som følge av koronapandemien foreslo regjeringen over statsbudsjettet for 2021 å styrke de ordinære kunstnerstipendene. Den nødvendige forskriften er nå fastsatt, og Kulturrådet kan begynne prosessen frem mot å innvilge midlertidige stipend.

   Les mer:

  • Forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for idrett og frivillighet sendes på høring til organisasjonene (torsdag 14. januar 2021)

   – Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Økte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner i forbindelse med covid-19, jf. Prop. 51 S (2020-2021) (tirsdag 12. januar 2021)

   Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 millioner kroner, jf. Prop 51 S (2020-2021). Formålet med tilskuddene er dels å dekke inntektstap som følge av innstramninger i smittevernreglene, og dels å dekke merutgifter til arbeid med å tilpasse driften for å skape alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling og tilgjengeliggjøring.

   Les mer:

 • 2020

  • Over 2,25 milliardar kroner klare til stimuleringsordningar for kultur, idrett og frivillige organisasjonar (fredag 18. desember 2020)

   – Eg ønsker aktivitet i trygge rammer innan kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet blei vedtatt i går, kan eg no gå vidare i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningane, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

   Les mer:

  • Kultur- og likestillingsministeren talar direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet (torsdag 17. desember 2020)

   Kultur- og likestillingsministeren vil fredag 18. desember kl. 1300 tale direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet om året som har gått.

   Les mer:

  • Tilnærmet normalt tjenestetilbud til barn og unge (torsdag 17. desember 2020)

   En ny rapport viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift, men at flere møter med barn gjøres digitalt og at noen familier avlyser avtaler med tjenestene. Rapporten viser også at barn og unge med funksjonsnedsettelser til en viss grad ikke får de tilbudene de skal ha når det gjelder skole, helse, arbeid og fritid.

   Les mer:

  • 103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst (tirsdag 8. desember 2020)

   Regjeringa fordeler 103 millionar kroner i støttetiltak til kultursektoren i samband med covid-19.

   Les mer:

  • Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren (mandag 7. desember 2020)

   Pressekonferansen kan følgjast digitalt på regjeringa.no og Facebook. Det blir anledning til individuelle intervju.

   Les mer:

  • Klagenemnd for tilskot til kulturarrangement (fredag 27. november 2020)

   Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

   Les mer:

  • Regjeringa gir 15 millionar til Norges idrettsforbund i samband med OL i Tokyo (fredag 20. november 2020)

   – Regjeringa stiller opp med 15 millionar kroner, slik at det framleis skal vere mogleg å satse mot Tokyo neste sommar. Vi ser at NIF har fått ekstraordinære kostnadar fordi dei olympiske og paralympiske leikane blei flytta. Dette er kostnadar som ikkje blir dekt av andre kompensasjonsordningar, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Nysaldering av 2020-budsjettet: Auka tilskot og tilpassa støtteordningar på kulturfeltet (fredag 20. november 2020)

   Etter at det i november blei innført strengare smitteverntiltak i Noreg på grunn av forverringar i smittesituasjonen, vil regjeringa tilpasse støtteordningane på kulturfeltet samt styrke tilskota til enkelte museum og institusjonar på musikk- og scenekunstfeltet.

   Les mer:

  • Ekstra hjelp til sårbare grupper i jula (fredag 20. november 2020)

   Regjeringa føreslår ytterlegare 25 millionar kroner til sosiale tiltak og aktivitetar for sårbare grupper i jula. Føremålet er å kompensere for negative konsekvensar av koronapandemien og dei inngripande smitteverntiltaka.

   Les mer:

  • Tenester til barn og unge må haldast opne (fredag 13. november 2020)

   Fleire fylker og kommunar set i verk tiltak som går lenger enn tilrådingane frå regjeringa, viser ny rapport. Stengte barnehagar og skular, og heile avdelingar og klasser som er sett i karantene for å førebygge smitte, er noko av det som uroar koordineringsgruppa for sårbare barn og unge.

   Les mer:

  • Over 1,3 milliardar kroner til idretten og frivillige organisasjonar (torsdag 12. november 2020)

   I dag betalar Lotteri- og stiftelsestilsynet ut pengar til resterande søknadar i andre runde av regjeringas kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner. Utbetalingane gjeld arrangement som fann stad før 31. august.

   Les mer:

  • Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen (tirsdag 10. november 2020)

   – Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Dialogmøte om korona-tiltak målrettet mot innvandrermiljøer (torsdag 5. november 2020)

   Statsminister Erna Solberg har invitert et utvalg av organisasjoner av og for ulike innvandrergrupper til et digitalt dialogmøte torsdag 5. november klokka 20.00.

   Les mer:

  • Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren (onsdag 4. november 2020)

   – Nå som ESA har godkjent forskriftene og budsjettøkningen, gir jeg Kulturrådet klarsignal til å betale ut kompensasjon, og å legge ut søknadsskjemaene for resten av året. Samtidig håper jeg kultursektoren gjør alt de kan for å unngå avlysninger i årets siste måneder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen (fredag 23. oktober 2020)

   Søknadsportalen for stimuleringsordningen åpnet i dag. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren.

   Les mer:

  • 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet (mandag 19. oktober 2020)

   130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.

   Les mer:

  • 1 milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett (mandag 19. oktober 2020)

   Nå kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for bortfalte inntekter fra arrangementer som var planlagt til og med 31. desember 2020.

  • Stimuleringsordning for kulturlivet på plass (mandag 19. oktober 2020)

   Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Regjeringa styrker kunstnarstipenda med 100 millionar kroner (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa ønsker å oppretthalde kunstnarleg produksjon og aktivitet for å kunne sikre eit variert kunst- og kulturtilbod til publikum over heile landet.

  • Eit løft for kulturen i Bergen og Vestland (onsdag 7. oktober 2020)

   I samband med budsjettforslaget for 2021 ønsker regjeringa å styrke kulturlivet i Bergen og Vestland på fleire område. Ein auke på over 45 millionar kroner omfattar mellom anna teater, musea og dataspel.

  • 200 millionar kroner i auka tilskot til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonar (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa vil med dette stimulere til aktivitet, publikumstilbod og sikre at dei tilsette ved institusjonane kan vere i arbeid. 140 millionar kroner skal gå til institusjonar på musikk og scenekunstområdet, og 60 millionar til musea.

  • 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett (onsdag 7. oktober 2020)

   Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet.

  • Eit kulturbudsjett for aktivitet og mangfald (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 23,6 milliardar kroner. Dette er ei auke på over 3,7 milliardar kroner eller 18,7 prosent frå saldert budsjett 2020. Av denne auka er vel 2,5 milliardar kroner knytt til mellombelse støtteordningar for kultur-, frivilligheit- og idrettssektorane i samband med covid-19-pandemien.

  • Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten (mandag 5. oktober 2020)

   I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

  • Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd (onsdag 30. september 2020)

   Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

   Les mer:

  • Åpner for landskamper og internasjonale klubbturneringer (torsdag 17. september 2020)

   Regjeringen gjør unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for spillere og støttepersonell som deltar i landskamper og internasjonale klubbturneringer i regi av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

  • Foreldrenes spørretime (tirsdag 15. september 2020)

   Onsdag 16. september klokka 20 svarer Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet, Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid Q. Raja på spørsmål foreldre til barn i skole og barnehage har om korona. Se sendingen direkte her.

  • Foreslår endring i mediekompensasjonsordningen (fredag 4. september 2020)

   Regjeringen foreslår en endring i kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier for å rydde opp i en utilsiktet konsekvens av forskriften.

  • Fotballandskampen mellom Norge og Østerrike – regjeringen gir unntak i Covid-19-forskriften (mandag 24. august 2020)

   Regjeringen gir nødvendige unntak i Covid-19-forskriften og forskriften om innreiserestriksjoner slik at landskampen i fotball mellom Norge og Østerrike 4. september kan gå som planlagt.

  • Innspillsmøte om stimuleringsordningen for kultursektoren (fredag 21. august 2020)

   Regjeringen ønsker å etablere en stimuleringsordning for arrangører i kultursektoren med virkning fra 1. oktober. Kulturdepartementet har invitert en rekke sentrale organisasjoner til et innspillsmøte.

  • Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året (torsdag 20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

  • 900 millioner til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren (onsdag 19. august 2020)

   Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

  • Ny utbetaling til frivillige organisasjonar på veg (fredag 31. juli 2020)

   Lotteri- og stiftelsestilsynet startar i dag utbetalinga til første pulje av organisasjonar som har søkt støtte frå den siste krisepakka som regjeringa har fått på plass.

  • Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august (onsdag 29. juli 2020)

   Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

  • - Gode nyheter for norsk filmbransje (fredag 24. juli 2020)

   Regjeringen har besluttet at det gis unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner, under visse vilkår. Dette innebærer at produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen kan gjennomføres som planlagt. Det stilles strenge krav til testing for covid-19 og smittevernstiltak.

  • Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare (torsdag 16. juli 2020)

   – Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Møte om praktisering av 1-metersregelen på kulturfeltet (tirsdag 14. juli 2020)

   Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie har tatt initiativ til et møte med representanter for kinoene og scenekunstsektoren. Formålet med møtet er dialog om og innspill til praktisering av 1-metersregelen i konsert-, teater- og kulturhus, kinoer og andre kultursaler og lokaler med sittende publikum.

  • Endringer i kompensasjonsordningen for medier (tirsdag 7. juli 2020)

   Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

  • Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere (fredag 26. juni 2020)

   Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

  • Ytterligere gjenåpning av barne- og ungdomsidrett fra 1. august (tirsdag 23. juni 2020)

   – Jeg er glad for at jeg nå har fått anledning fra helsemyndighetene til å gjenåpne barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Årlig rundebordskonferanse 2020: Koronapandemiens konsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse (fredag 19. juni 2020)

   Torsdag 18. juni møtte kultur- og likestillingsministeren FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede til rundebordskonferanse. Dette er en årlig hendelse, og en viktig arena for dialog mellom organisasjonene og regjeringen.

  • Profesjonelle utøvere i idrett og kultur gis unntak for 1-metersregelen – likestilling av aktiviteter for barn (fredag 12. juni 2020)

   Det gis unntak fra 1-metersregelen i endringer i reglene presentert av regjeringen i dag. Det innebærer at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ta et skritt nærmere en normaltilstand. Videre åpnes det for at barn som deltar i kulturaktiviteter gis de samme mulighetene som de som driver idrett.

  • Ekstraordinært tilskudd til vedlikehold av Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020 (fredag 29. mai 2020)

   Regjeringen foreslår tilskudd på til sammen 50 millioner kroner til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020 for å bidra til å dekke kostnader til framskyndet vedlikehold, da de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai i forbindelse med koronasituasjonen.

  • 1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet (fredag 29. mai 2020)

   Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen.

  • Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett (torsdag 28. mai 2020)

   Helsemyndighetene presenterte torsdag 28. mai 2020 en oppdatert smittevernveileder for den organiserte idretten. Veilederen åpner for fysisk kontakt mellom utøvere.

  • Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja møtte de nordiske likestillingsministrene (tirsdag 12. mai 2020)

   – I dag har jeg hatt mitt første møte med mine likestillingsministerkollegaer. Høyt på dagsorden stod hvordan krisen påvirker likestillingen i Norden, men også globalt. Vi ble enige om å iverksette et felles nordisk prosjekt på lhbti-feltet, opplyser statsråd Abid Q. Raja.

  • 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner (tirsdag 12. mai 2020)

   Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. Store film- og serieproduksjoner har stoppet opp, og planlagte produksjoner er utsatt på ubestemt tid.

  • Krisepakke til musikkorps (tirsdag 12. mai 2020)

   Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer.

  • Det blir full kompensasjon for moms til idrettsanlegg (tirsdag 12. mai 2020)

   Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millionar kroner.

  • Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes (tirsdag 12. mai 2020)

   – Dette var viktig å få på plass. Med de forlengede og justerte kompensasjonsordningene på idrett-, frivillighet- og kulturfeltet har vi til sammen, siden koronapandemien rammet Norge, satt av over 1,6 milliarder kroner frem til 15. juni, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Økonomisk pakke til idretten og frivilligheten (tirsdag 12. mai 2020)

   – Idrett er landets største organiserte aktivitet for barn og ungdom, og en uvurderlig oppvekstarena. At flere idrettslag har kunnet sette i gang med aktivitet har vært avgjørende for mange barn og unge over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Nå er jeg glad for å kunne opplyse om at vi også vil gjøre enda mer for å bidra til at idrettslag som er avhengig av inntekter fra små og store arrangementer kommer seg gjennom denne krisa.

  • Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020 (torsdag 7. mai 2020)

   De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

  • Regjeringens plan og justering av koronatiltak (torsdag 7. mai 2020)

   Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

  • Ny kompensasjonsordning for mediene (onsdag 6. mai 2020)

   I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier.

  • Nye råd og retningslinjer for arrangementer (torsdag 30. april 2020)

   Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

  • Framskunda tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar (fredag 24. april 2020)

   For å avhjelpe konsekvensane av Korona-krisa har regjeringa i dag fastsett ei mellombels forskrift som gir unntak frå reglane om tildeling av Norsk Tipping sitt overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

  • 17. mai må feirast annleis i år (fredag 17. april 2020)

   - Over heile landet jobbar no 17. mai-komiteane med å planlegge ei annleis feiring av grunnlovsdagen, og eg er imponert over arbeidet dei gjer. Koronasituasjonen vil gjere feiringa i år meir dempa, men også i 2020 skal vi feire Grunnlova, folkestyret, fred og fridom på ein minneverdig måte, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

  • Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk (fredag 3. april 2020)

   Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare.

  • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai (tirsdag 31. mars 2020)

   Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.

  • – Tiltak med stor relevans for kultursektoren (fredag 27. mars 2020)

   – Kultur-, frivillighets- og idrettssektoren står midt i en vanskelig tid, og møter store utfordringer på grunn av konsekvensene av koronaviruset. I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser, tiltakene har stor relevans også for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  • Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt (onsdag 18. mars 2020)

   Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

  • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett (onsdag 18. mars 2020)

   – Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Frivilligheten beholder statlige tilskudd (lørdag 14. mars 2020)

   – Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

  • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (fredag 13. mars 2020)

   Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

  • Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd (torsdag 12. mars 2020)

   – Jeg er glad for at statsministeren i dag har presentert viktige tiltak som regjeringen vil gjennomføre som følge av denne alvorlige situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.