Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2012

Arbeidsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012

Mai

1.6.2012 

 

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 22.6.2012

 

 

 

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

 

 28.9.2012

 

 

 

2. Prop. L

  

 

Endringer i utlendingsloven

Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)

Mars

 

27.1.2012

 

 

 

Endringer i folketrygdloven (tiltak mot trygdemisbruk)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring v FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Mars

 11.5.2012

 

 

 

Endringer i folketrygdloven (endringer i reglene for regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner)

Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Mars

23.3.2012

30.3.2012


25.5.2012

15.6.2012

 

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m.(tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter samt innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr)

September

 

 

3. Meld. St.

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

 

 

 

22.6.2012

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Februar

17.2.2012

 

 

 

Endringer i lov 10. juni 2006 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

April

 15.6.2012

 

11.5.2012

1.6.2012

 

 

 

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Skatteinformasjonsavtale med Brunei

Februar

 

 

 

 

Skatteavtale med Georgia

Februar

17.2.2012

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Guatemala

Mars

 15.6.2012

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Botswana

April

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Jamaica

April

 

 

 

 

Skatteavtale med Malta

Mai

 22.6.2012

 

 

 

Skatteavtale med Sør Afrika

Mai

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Panama

Mai

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Brasil

Mai

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Latvia

Mai

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Tyskland

Mai

 

 

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012

Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Mai

 15.5.2012

15.5.2012

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Hong Kong

Juni

 

 

 

 

Skatteinformasjonsavtale med Forente Arabiske Emirater

Juni

 

 

 

 

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. september 2009, undertegnet 5. juli 2012

 

 7.9.2012

 

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i verdipapirhandelloven

Endringer i skatte- og tollovgivningen

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Mai

11.5.2012


30.3.2012

11.5.2012

11.5.2012

 

 

 

Nye regler om skatte- og avgiftskontroll

Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Juni

 8.6.2012

 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv.
(kontrollbestemmelser og personalliste)

 

 22.6.2012

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Statsrekneskapen 2011

April

27.4.2012

 

 

 

Finansmarknadsmeldinga 2011

April

 11.5.2012

 

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

April

30.3.2012

 

 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Mai

 15.5.2012

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk)

 

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd


3.2.2012

2. Prop. L

  

 

Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Mars

16.3.2012

 

 

 

Endringer i lov 17. april 2009 om havner og farvann

Mai

 25.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2012

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalene i 2010 og 2011

 

Juni

30.3.2012

1.6.2012

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Mars

 22.6.2012

22.6.2012

 

 

 

Endringer i lov om Den norske kirke (kirkeloven)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Mars

16.3.2012

8.6.2012

 

4. Meld. St

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011

Nordisk samarbeid

Sametingets virksomhet 2011

 

 

 

24.8.2012

28.9.2012

28.9.2012

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Ny langtidsplan for forsvarssektoren. Et forsvar for vår tid

Mars

23.3.2012

 

 

 

Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Juni

 28.9.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

  

 

Endring av lov om personell i Forsvaret

Mai

 

 

 

 
     

Helse- og omsorgsdepartementet

 1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar samt bruk av midlar til styrking av rastlegeordninga)

 

 25.5.2012

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov av 18. mai 2001 nr. 24, helseregisterloven, om etablering av nasjonal kjernejournal

April

27.4.2012

 

 

 

Endringar i lov av 18. mai 2001 nr. 24 (helseregisterlova) i samband med etablering av Norsk helsearkiv mv.

April

 

 

 

 

Endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 93, helseforetaksloven

Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)

Mai

25.5.2012

11.5.2012

25.5.2012

 

3. Meld. St.

Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk
Alkohol - narkotika - doping

 

 

 

22.6.2012

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv)

 

 

 

13.4.2012

2. Prop. L

  

 

Endringer i utlendingsloven (om delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Februar

13.4.2012

 

 

 

Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)

Februar

3.2.2012

 

 

 

Endringer i lov om kommunal beredskapsplikt mv.

Mars

 

 

 

 

Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Mars

17.2.2012

 

 

 

Endringer i utlendingsloven (utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv.)

 

April

27.4.2012

Endringar i straffelova 1902 mv.

Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Anen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)

 

27.4.2012

 

27.4.2012

15.6.2012

Endringer i sjøloven mv.

Juni

 

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

 

 14.9.2012

28.9.2012

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Barn på flukt

Juni

 8.6.2012

 

 

 

Om samfunnssikkerhet

Juni

 15.6.2012

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Kommuneproposisjonen 2013

Mai

 15.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endring (tilføyelse) i bustadbyggjelagslova

Februar

2.3.2012

 

 

 

Endringer i plan- og bygningslova

Februar

20.4.2012

 

 

 

Bustøtte

Mai

30.3.2012

 

 

 

Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Mai

 25.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Forholdet stat - kommune

Februar

10.2.2012
 Gode bygg for eit bedre samfunn    

 

 

 

Kulturdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

April

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Om visuell kunst

Den norske idrettsmodellen

Mars

 4.5.2012

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

 

Ventes fremlagt for Stortinget

2.3.2012

2. Prop. L

  

 

Rapportering til database for vitenskapelig publisering

Februar

 

 

 

 

Endringer i studentsamskipnadslovgivningen

April

20.4.2012

 

 

 

 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)

Endringer i barnehageloven

 

13.4.2012

27.4.2012

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Utdanning for velferd - Samspill i praksis

Februar

17.2.2012

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov om reindrift

Mars

 

 

 

 

Reindriftsavtalen 2012

April

 

 

 

 

Jordbruksoppgjøret 2012

Mai

 25.5.2012

 

 

 

Miljøverndepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endringer i lov 28. juni 1957 nr. 16 Friluftsloven

Februar

30.3.2012

 

 

 

Endring i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innenlandsfisk mv.

Mars

30.3.2012

 

 

 

Endringer i lov 17. desember 2004 nr. 99 klimakvoteloven

Mars

9.2.2012

 

 

 

 Endringer i naturmangfoldloven

 

25.5.2012

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Norsk klimapolitikk

Juni

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Opprettelse av en statlig institusjon for eksportfinansiering

Mai

 

 Secora AS - finansielle rammer

 

 22.6.2012

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Lov om det frie varebyttet i EØS

April

 

 

 

 

 Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

 

 

 27.4.2012

27.4.2012

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Innovasjon Norge og SIVA

April

 27.4.2012

 

 

 

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Utbygging og drift av Hild

Mars

 

 

 

 

Utbygging og drift av Luno

Utbygging og drift av Martin Linge-feltet

Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Mars


30.3.2012

13.4.2012

 

4. Meld. St.

Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet

Hvordan leve med farene - Om flom og skred

 

 

2.3.2012

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

E16 Fønhus - Bagn

 

Mars

 27.4.2012

 

 Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland

Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker å Samferdselsdepartementet sitt område

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal - Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland)

Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

 

30.3.2012

11.5.2012

 

15.5.2012

25.5.2012

 

21.9.2012

 

 

 

 

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Endring i lov 13. juni 1992 om luftfart (luftfartsloven)

Endrignar i veglova og vegtrafikkloven

Mars

30.3.2012


30.3.2012

 

 

 

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83

April

 

 

 

 

Endringer i lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

April

 27.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Virksomheten til Posten Norge AS

April

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

Februar

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltagelse i EØS-komitèbeslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg X (miljø) Luftkvalitetsdirektivet

Februar

10.2.2012

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitèbeslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport)

Februar

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hong Kong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hong Kong SAR, alle av 21. juni 2011

Februar

17.2.2012

 

 

 

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet)

Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mars

9.3.2012

 

11.5.2012

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro, begge av 14. november 2011.

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv)

Mars

30.3.2012

 

30.3.2012

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av sekretariatet for den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Mars

20.4.2012

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten

Samtykke til godkjenning av deltakelse  i EØS-komitèbeslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport)

Samtykke til godkjening av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet)

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2012 av 10. februar 212 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

 

Mai

 4.5.2012

 


25.5.2012

 

 

 

 15.6.2012

 

15.6.2012

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar

 

 

 22.6.2012

 

22.6.2012

 

Revisjon av lov om utenrikstjenesten

 

August

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer

Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar

 

 24.8.2012

 

24.8.2012

24.8.2012

 

14.9.2012

 

 

 

 

 

 

4. Meld. St.

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Februar

3.2.2012

 

 

 

Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN

April

 

 

 

 

EØS-finansieringsordningene

April

 

 

 

 

Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamling ai Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN

 

 

 27.4.2012

 EØS-midlene. solidaritet og samarbeid i Europa

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

 

27.4.2012

21.9.2012