Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Vi fornyer og forbedrer politiet og beredskapen i dag, for at vi i fremtiden skal ha trygghet og sikkerhet for våre verdier.

Regjeringen har sørget for tidenes satsing på politi og påtalemyndighet, legger til rette for bygging av nye fengsler og fengselsplasser og har startet arbeidet med å reformere politiet.

Siden regjeringen tiltrådte er det bevilget midler til ytterligere 700 politistillinger. Vi har også opprettet nye stillinger for 50 politijurister, 12 statsadvokatembeter og syv funksjonærstillinger til Høyesterett. Tidenes første kriminalomsorgsmelding er lagt fram for Stortinget. Den tar for seg kapasitetsutviklingen innenfor kriminalomsorgen fram til 2040, og legger til rette for bygging av nye fengsler og fengselsplasser. I tillegg har vi sikret over 370 nye fengselsplasser, blant annet 242 leide plasser i Nederland. 

Nærpolitireformen rulles ut i 2016. Den skal sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. 

I tillegg er beredskapen styrket på en rekke områder, blant annet gjennom

 • krav til responstid i politiet
 • vesentlig styrking av Politiets sikkerhetstjeneste
 • raskere varsling, styrkede operasjonssentraler og nødnett
 • fremskutt lagring av våpen i bil, båt og politiets helikoptre. Alle politidistrikt fikk fra 2014 tilgang på pansrede kjøretøy for å kunne håndtere skarpe situasjoner
 • nye rutiner for anmodning om bistand fra Forsvaret til politiet
 • bedre helikopterstøtte: Det er nå to politihelikoptre i Oslo, og beredskapstiden for støtte fra Forsvarets Bell-helikoptre på Rygge og Bardufoss er redusert fra to til en time fra 1. januar 2015
 • nasjonalt kontaktpunkt for kontroll med bombekjemikalier er opprettet ved Kripos
 • det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet er døgnbemannet.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å skape trygghet i hverdagen og styrke beredskapen.

Viser 1-10 av 73 treff.

 • Melding om samfunnssikkerhet – risiko i et trygt samfunn

  09.12.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen presenterer i dag samfunnssikkerhetsmeldingen. Den er et viktig bidrag i regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere.

 • Vil øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn

  01.11.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen sender nå på høring forslag til endringer i barneloven og straffeloven. Domstolen skal på eget initiativ ta opp sak og avgjøre om en forelder som er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, skal miste foreldreansvaret og andre rettigheter overfor barnet.

 • Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune

  21.10.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

 • Rapport: Sikkerheten på jernbanen kan bli minst like god eller bedre med ny organisering i jernbanesektoren

  17.10.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er i gang med en massiv modernisering av norsk jernbane for å kunne gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger sørger for utbygging av stadig nye jernbanelinjer og omfattende vedlikehold av de eksisterende linjer. Et nytt, digitalisert trafikkstyringssystem er under innføring, og nytt togmateriell rulles jevnlig ut på skinnene. Gjennom en ny og bedre organisering av jernbanesektoren, vil oppgaver bli samlet og ansvarsforholdene bli tydeligere. I arbeidet med dette er det viktig å passe på at sikkerhetsnivået blir minst like høyt i fremtiden som i dag. Sikkerhet har vår høyeste prioritet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Regjeringen samler mer ansvar for samfunnssikkerhet i DSB

  17.10.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.

 • Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

  06.10.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa styrker innsatsen for å førebygge og kjempe mot vald i nære relasjonar og ivareta barn som er utsette for vald og overgrep. Regjeringa foreslår til saman 176 millionar kroner knytt til opptrappingsplanen mot vald og overgrep som vert lagt fram for Stortinget i haust.

 • Flere stillinger og økt kapasitet til politiet

  06.10.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fornyer og forbedrer politiet, og foreslår en kraftig styrking i statsbudsjettet for 2017.

 • Bedre beredskap med nye politihelikoptre og et styrket PST

  06.10.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen styrker beredskapen med nye politihelikoptre, økte bevilgninger til PST og ny fagskole for brann- og redningspersonell.

 • Nye regler om dataavlesing trer i kraft

  09.09.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiet har nå fått adgang til å bruke den nye metoden dataavlesing ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

 • Styrket sikkerhet på norske lufthavner

  01.09.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.