Pressemeldinger til Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2006

Arbeids- og sosialdepartementet

Styrker fattigdomsbekjempelse og tilrettelegging for funksjonshemmede
Styrker innsatsen mot fattigdom og rus
Fortsatt økt sysselsetting og lavere ledighet i 2006
Økt satsing på tiltak for funksjonshemmede
Øker barnetillegget med inntil 20 000 i tidsbegrenset uførestønad

Barne- og familiedepartementet

Full barnehagedekning, kvalitetsøkning i barnehagen og økt pappaperm
Full barnehagedekning i 2006
50 millioner kroner ekstra til kvalitet i barnehagen
Kraftig auke i tilskotet ved adopsjon
Tilbod om Godt samliv! i alle kommunar
Utvida pappapermisjon
Styrket innsats for barn og unge
Kvinner tener stadig meir – men mindre enn menn

Finansdepartementet

Finansminister Per-Kristian Foss: - Et budsjett for fortsatt velferd, vekst og verdiskaping
Statsbudsjettets hovedtall og nøkkeltall for norsk økonomi
Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2006
Endringer i hjemme-PC-ordningen fra og med i dag
Etableringen av Statens pensjonsfond

Fiscal budget 2006 - Continued strong economic growth
The establishment of Government Pension Fund

Fiskeri- og kystdepartementet

Lønnsomhet og konkurransekraft
Nytt marint innovasjonsprogram
Styrka oljevern
Bevilgninger til fiskerihavner og farleder
Satsing på marin forskning i Tromsø
Lågare avgifter til strukturfond og mattilsyn
Løftene om modernisering følges opp

Forsvarsdepartementet

Forsvarsbudsjettet på 30,6 milliarder kroner

Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helse og egenandelsfritak for barn prioritert

Justis- og politidepartementet

Auka tryggleik og styrkt kriminalomsorg
Etablering av nytt fengsel i Halden
Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten
Auka satsing på juridisk forskning

Kommunal- og regionaldepartementet

Framleis realvekst i inntektene i kommunesektoren
Regjeringa satsar på skolar, barnehagar og psykiatri
Overgangsordninga for momsuttrekket blir justert
Samarbeidsregjeringa har satsa på kommunesektoren
Regjeringa sitt framlegg til løyvingar på asyl-, flyktning- og innvandringsfeltet
Bruk av biometri
Etablering av utreisesenter
Færre saker på vent
Regulert og styrt innvandring
Tilbakevending og retur av flyktningar
Store reformer i integreringsarbeidet under Samarbeidsregjeringa
10 millionar kroner til språkkartlegging av 4-åringar
15 nye mål for inkludering av innvandrarar og etterkomarane deira i arbeids- og samfunnslivet
Betre vilkår for kommunar som buset flyktningar
Norsk er nøkkelen til integrering
Regjeringa vil gi fleire ein "ny sjanse"
Tiltak mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap
Noreg er fleirkulturelt
2 milliardar meir til skuleanlegg
Auka satsing på kyrkjebygg
Aukar kompetansen i bustad- og bygningssektoren
Fleire husstandar får bustønad
Kompetanselyft for kommunal eigedomsforvaltning
Nytt rettsregister for burettslag
Sterk satsing på ByggSøk
Styrkt innsats for bustadlause
Auka satsing på regional- og distriktspolitikken
1030 millionar kroner til fylkeskommunane
Auka innsats for nyskaping og vekst i heile landet
Auka satsing på innovasjon og nyskaping
Auke for næringsretta utviklingstiltak og transportstøtte
Nytt program skal styrkje innovasjonspolitikken – Norwegian Centres of Expertise
Ein offensiv samepolitikk ( Pressemeldingen på samisk)
Økt bevilgning til samiske formål i statsbudsjettet 2006 ( Pressemeldingen på samisk)
Samarbeidsregjeringa si satsing på kvensk språk og kultur
Løyvingar til romani har auka under Samarbeidsregjeringa
To millionar kroner til rom (sigøynarar)

Kultur- og kirkedepartementet

Viktige satsingsområde i 2006
44 millionar i auke til museum over heile landet
9 millionar kroner til museumssatsing i Hordaland
4,5 millionar til museumssatsing i Nordland
Auka tildeling til Arkivverket
12,7 millionar meir til Ibsenåret 2006
Styrking av språk- og litteraturfeltet
Auka tilskot til operaverksemd
Auka løyvingar til dans
Auka tilskot til musikkføremål
Fire nye knutepunktfestivalar
Solid vekst i bevilgningen til norsk filmproduksjon
Styrking av tiltak for døve og hørselshemma
Auka driftstilskot til Hålogaland Teater og Nordland Teater
Kristiansand og Stavanger får løyving til konserthus
Den norske kyrkja – framleis satsing på trusopplæringa

Landbruks- og matdepartementet

Senker matavgiftene - Prioriterer forsking
Senker avgiftene på matområdet
Prioriterer forsking og utvikling
Slår saman kunnskapsinstitusjonar
Vil ha ny vekst i innlandet
15 millionar ekstra til ras-sikring

Miljøverndepartementet

- Et svært godt budsjett for miljøet
- Fortsatt høy fane i friluftspolitikken
- Nye grep i rovviltpolitikken
- Økt satsing på nytt skogvern i 2006
13 mill. kroner mer til privateide fredete bygninger og anlegg
Auka tilgjenge og utvida universell utforming
Dobler tilskuddet til kulturminnefondet
En million kroner til lyngheisenteret
Norge satser i Antarktis
Program for økt verdiskaping
Regjeringen styrker innsatsen mot miljøgifter
Sju millioner kroner til Verdensarvområdene
Styrking av lokalt miljøvern
Historisk satsing på kulturminner
Øker støtten til arkeologiske undersøkelser
Økt satsning på miljøkunnskap

Moderniseringsdepartementet

Bedre vedlikehold og mer effektiv arealbruk i staten
MinSide og elektronisk ID gjør hverdagen enklere
Full åpenhet om resultater
Gratis offentlig informasjon
Styrket informasjonssikkerhet
Styrket konkurranse til fordel for innbyggere og næringsliv
Kraftig økning for KOFA

Nærings- og handelsdepartementet

650 mill mer til forskning, innovasjon og forenkling
33% mer til innovasjon
Meir enn 70% auke til reiseliv
Meir enn dobling av innsatsen på maritim utvikling
Styrking av Innovasjon Norge i utlandet
Utviklingen av norsk romteknologi
SIVA blir styrkt i rolla
Regjeringen satser på unge gründere
Krafttak for forenkling
48% økning til design
Milliardsatsing på forskning og utvikling i næringslivet – øker med 14%

Olje- og energidepartementet

Styrka satsing på petroleumsforsking
Videre satsing på nordområdene
Et krafttak for å utvikle teknologier for CO2-håndtering
Økt kraftproduksjon og styrkete overføringsforbindelser
Olje- og gassvirksomheten
Økt satsing på naturgass
Fortsatt forbruksvekst av strøm krever tiltak
Stor satsing på fornybar energi
Styrket innsats mot utrasing langs Drammenselva

The Norwegian Petroleum Sector
Continued focus on High North issues
Pushing the development of technologies for Carbon Capture and Storage
Significant growth in petroleum research funding

Samferdsel departementet

20,4 milliardar kroner til trygg og effektiv samferdsel over heile landet
Vegføremål:12,7 milliardar kroner i statlege løyvingar, aukar med 350 millionar kroner
Jernbaneføremål: Nær 6 milliardar kroner
Anleggsstart for fleire nye vegprosjekt
520 millionar kroner til rassikring på vegnettet
Tiltak for tryggare vegtrafikk
Kollektivtransport: 370 millioner kroner i økte bevilgninger
150 millioner kroner til belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene
"Kollektivtransport for alle": 50 millioner kroner til ny tilskuddsordning
Auka satsing på miljøvennleg transport
Trygt og effektivt flyrutetilbod i heile landet
Post og telekommunikasjon: Høg kvalitet over heile landet
166 millioner kroner til forskning og utvikling i samferdselssektoren
Samferdselsdepartementet: Fylkesoversikt – forslag og tiltak

Utdannings- og forskingsdepartementet

Kraftig satsing på utdanning og forsking
( in English: Substansial investmest in education and research )
1,6 milliardar til Kunnskapsløftet
350 nye doktorgradsstillingar og nye universitets- og høgskulebygg
Kraftig auke i forskingsmidlane
Auka studiestøtte og midlar til å modernisere Lånekassa
"Ny sjanse!" – nytt opplæringsprogram for vaksne

Utenriksdepartementet

Statsbudsjettet 2006 – utenriksministerens budsjettområder
Bistanden øker med 1,9 milliarder kroner