Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget

Vårsesjonen 2007

 

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. St.prp.

Tilleggsbevilgning til Utlendingsforvaltningen - økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket

Om trygdeoppgjeret 2007

 

 

 

 

Juni

 

23.03.07

 

01.06.07

2. Ot. prp.

Om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
(samleproposisjon våren 2007)

Om lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) - senking av terskelen for omgjøring av vedtak og endringer i introduksjonsloven

Lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

Om endringer i introduksjonsloven

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.)

Om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Om lov om ny utlendingslov

 

Februar

 

April

April

Mai


Mai

Mai

 

Juni

Juni

 

16.02.07

 

30.03.07

30.03.07

08.06.07

 
11.05.07

04.05.07

 

29.06.07

 

3. St.meld

Om beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko

 

 

29.06.07

 

Barne- og familiedepartementet

2. Ot. prp.

Om lov om endringer i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

 

 

Mars

 

30.03.07

Finansdepartementet

1. St.prp.

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger - 2007-budsjettet

 

 

Mai

 

15.05.07

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven

Om forslag til ny verdipapirhandellov og børslov

Om endrede regler i merverdiavgiftsloven om uttak

Om endringer i forsikringsloven

Om lov om Folketrygdfondet

Om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Ny lov om toll og vareførsel

Samleproposisjon om skatteendringer

Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

 

 

Februar

Mars

Mars

April

April

April

Mai

 

16.03.07

23.03.07 

1.05.07

30.03.07

13.04.07

 

11.05.07

15.05.07

15.05.07

3. St.meld.

Statsrekneskapen 2006

Kredittmeldinga 2006

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2007

 

 

April

April

April

Mai

 

 27.04.07

30.03.07

13.04.07

15.05.07

Fiskeri- og kystdepartementet

1. St.prp.

Dekning av kostnader knyttet til oljeforurensning fra fartøyet MS "Server"

2. Ot. prp.

Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Om lov om endringer i lov om havner og farvann, 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv.

Om lov om havner og farvann

 

 

 

 

April

Juni

 

16.03.07

 

23.03.07

30.03.07

3. St.meld.

Om strukturtiltak for fiskeflåten

Om forvaltning av kongekrabbe

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2007 og fisket etter avtalane i 2005 og 2006

 

 

Mars

Mai

Juni

 

16.03.07

 

15.06.07

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1. St.prp.

Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet

 

 

Juni

 

01.06.07

2. Ot.prp.

Pensjonar frå statskassa

 

 

Mars

 

30.03.07

3. St.meld.

Om Datatilsynet og Personvernnemndas årsmeldinger 2007

 

Juni

Forsvarsdepartementet

1. St.prp.

Om investeringar i Forsvaret

Om endringer i regulativ for tillegg mv. til utskrevne, vernepliktige mannskaper

 

 

 

Juni

 

25.05.07

08.06.07

2. Ot.prp.

Endriner av sikkerhetsloven (objektssikkerhet)

 

Mars

3. St.meld.

Om kvinner i Forsvaret

Forsvaret og industrien - strategiske partnere  

 

Mai

 

29.06.07

 

29.06.07

Helse- og omsorgsdepartementet

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar

 

Februar

Juni

 

16.02.07

01.06.07

 

2. Ot.prp.

Om endringer i lov om helseregister og bruk av helseopplysninger (helseregisterloven)

Om lov om endringer i midlertitig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika

Om lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker (xenotransplantasjon)

Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)

Om lov om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter)

Om lov om  medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

 

 

Mars

Mars

April

 

30.03.07

23.03.07

 27.04.07

 

27.04.07

 20.04.07

3. St.meld.

Om nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Om det offentlige engasjement på tannhelsefeltet

 

 

Februar

Juni

 

09.02.2007

29.06.07

 

Justisdepartementet

1. St.prp.

Rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferdsvederlagsutvala m.m.)

Om Halden fengsel

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven, straffeloven og straffeprosessloven

Om lov om endringer i bilansvarsloven

Om lov om endringer i patentloven

Om lov om nordisk arrestordre

Om lov om endring i tilsynsloven

Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv.

Om lov om endring i lov 13. juni 2969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon)

 

Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade

 

 

 

 

Februar

Mars

Mars

April


April

 

Juni

Juni

 

11.05.07

01.06.07

 

16.03.07

02.03.07

23.03.07

 


20.04.07

 

 

29.06.07

29.06.07

 

 

29.06.07

Kommunal- og regionaldepartementet

1. St.prp.

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren for 2008 (kommuneproposisjonen)

 

 

Mai

 

15.05.07

2. Ot.prp.

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

 

 

Mars

 

30.03.07

3. St.meld.

Hovedstadsmeldingen

Om lokaldemokrati

 

Mai

Juni

 

01.06.07

Kultur- og kirkedepartementet

1. St.prp.

Om endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK

2. Ot.prp.

Om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement

Om lov om registrering av innsamlingsvirksomhet

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (konsesjonsvederlag for lokalkringkasting)

Om lov om frivillighetsregister

Om lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet (Kulturloven)

 

 

 

Februar

Mars

Mars


April

April

 

11.05.07

 

23.02.07

30.03.07

 

27.04.07 


13.04.07

3. St.meld.

Om allmennkringkasting

Om filmpolitikk

Frivillighet for alle

Om språk

 

Mars

Mars

August

September

 

 11.05.07

23.03.07

 10.08.07

Kunnskapsdepartementet

1. St.prp.

Om endring i tilskuddsgrunnlaget for friskolene

 

 

Februar

 

09.02.2007

 

2. Ot.prp.

Lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Lov om endring i lov 17. juni 1997 om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) og i lov 4. juli 2003, nr. 84 om lov om frittståande skolar (friskolelova)

Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader

Lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 lov om universiteter og høyskoler

 

 

Mars

Mars


Mars

April

Mai

 

 

23.03.07


30.03.07 

30.03.07

15.06.07

 01.06.07

Landbruks- og matdepartementet

1. St.prp.

Om reindriftsavtalen

Om jordbruksoppgjøret 2007

 

 

April

Juni

 

25.05.07

25.05.07

2. Ot.prp.

Om endring av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

 

 

April

 

08.06.07

Miljøverndepartementet

2. Ot.prp.

Om endringer i lov om eigedomsregistrering

Om ny plan- og bygningslov (plandelen)

Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

 

 

Mars

April

 

04.05.07

 

25.05.07

3. St.meld.

Om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Om sektorvise klimahandlingsplaner

 

 

April

Mai

 

04.05.07

22.06.07

Nærings- og handelsdepartementet

1. St.prp.

Rammeauke for garantiordninga for byggjelån under Garanti-Instituttet for eksportkreditt (GIEK)

Statens eierskap i Aker Holding AS

 

 

Februar

 

16.02.07

 29.06.07

2. Ot.prp.

Om endringer i lov om serveringsvirksomhet 13. juni 1997 nr. 55

Om lov om omstilling av bedrifter og enkelte endringer i andre lover

 

Mai

September

 

08.06.07

Olje- og energidepartementet

1. St.prp.

Godkjenning av PUD/PAD Gjøa og PUD Vega/Vega Sør

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Godkjenning av PUD for Valhall Videreutvikling

 

 

Mars

 

Mai

 

 11.05.07

30.03.07

25.05.07

Samferdselsdepartementet

1. St.prp.

Om rv 108 Kråkerøyforbindelsen i Østfold

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland

 Om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet - Godøystraumen og rv 80 Røvika - Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordlang (Vegpakke Salten fase I)

Om ein del saker på samferdselsdepartementets område

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 - utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapsatd - plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien

Om utbygging og finansiering av E6 på strekningane Gardermoen (Hovinmoen) - Dal og Skaberud - Kolomoen i Akershus og Hedmark

 Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge-Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland

 

Februar

 

16.02.07

30.03.07

27.04.07


15.05.07

 25.05.07

 

29.06.07

24.08.07

2. Ot.prp.

Om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

 

April

Mai

Mai

 

15.06.07

3. St.meld.

Om verksemda til Posten Norge AS

 

Mai

Utenriksdepartementet

1. St.prp.

 

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (sysselsetting om likestilling)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (kultur)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (MEDIA)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (konkurranseevne og nyskaping)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (7. rammeprogram for forskning)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (forsikring)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 1419/2006 om sjøtransport

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV Konkurranseregler

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

 Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (folkehelse)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (narkotikaprogram)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 152/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (politisk utsatt person)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII Selskapsrett

Om samtykke til inngåels av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk patentinstitutt (NPI) av 5. juli 2006

Om endringer under eneklte kapitler i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet og Justis- og politidepartementet i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo 26.-27. april 2007

Om samtykke til tiltredelse av den Europeiske patentkonvensjonen av 5. april 1974, og som revidert 28. juni 2001

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (sivil krisehåndtering)

Om samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Bulgarias og Republikken Romanias deltakelse i EØS.

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Marco Polo)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (forbrukervern)

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (likestilling)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske land (Nordisk arrestordre)

Om Noregs deltaking i den 61. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og videreførte sesjonar av FNs 60. generalforsamling

Om samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statens og Egypt

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtale av finansieringsordninga til EU for sivil krisehandltering (2007-2013)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. xx/2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII Selskapsrett

Om samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v.

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999 

 

3. Ot.prp.

Om lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania)

 

 

Februar

 

Februar


Februar

 

Februar


Februar


Mars


Mars


Mars


Mars


Mars


Mars


Mars


Mars

April


April


April


April


April

April


April


Mai

Mai

Mai

 

16.03.07

 

23.02.07

 

 

16.03.07

 

 

16.02.07

 

 

 

23.03.07

 

 

 

 25.05.07

23.03.07


23.03.07


30.03.07

 

 

 

 
25.05.07

25.05.07

25.05.07

  23.03.07

 

 

 

 

 

04.05.07

15.05.07

 

25.05.07

 

 

25.05.07

 

01.06.07

29.06.07

3. St.meld.

Om Noregs deltaking i den 61. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 60. generalforsamlinga i FN

Om samarbeidet i NATO 2006

Om samarbeidet i OSSE i 2006

Om Noregs deltaking i Europarådet i 2006

Om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2006, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

 

 

April

Mai

Mai

Mai

Juni

 

20.04.07

 04.05.07

04.05.07

11.05.07

 

15.06.07