Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2013

 

Arbeidsdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013

Mai

 31.5.2013

 

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 7.5.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Ny yrkesskadeordning (yrkesskadereformen)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL og IT forbundet og Atea AS våren 2013

Mars

 


15.3.2013


22.3.2013

 
31.5.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Årsmelding 2012 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Flere i arbeid

Juni

 21.6.2013

9.8.2013

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Mars

 8.3.2013

 

 

 

Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon

Mars

 

15.3.2013

 

 

 

Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)

Mars

 
15.3.2013


22.3.2013

 

 

 

 

Endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv (diskrimineringsloven), lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), lov 10. juni 2005 nr. 40 om likestillings- og diskrimineringsombudet og  likestillings- og diskrimineringsnemnda samt ny lov om forbud  mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Endringer i barnelova (farskap og morskap)

Mars

 22.3.2013

 

 

 

 


22.3.2013

 

 

 

Endringer i lov 17. juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

Endringer i adopsjonsloven mv.

Endringer i folketrygdloven
(forenklinger i foreldrepengeordningen)

Mars

 5.4.2013


12.4.2013


7.5.2013


31.5.2013

9.8.2013

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om kjønnslikestilling

Frihet og likeverd
Om mennesker med utviklingshemming

Mai

 21.6.2013

21.6.2013

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London 12. november 2012

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012

Informasjonsavtale med USA

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 20. februar 2013

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland, undertegnet i Oslo 23. april 2013

Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013

 

 

 

 


Mars

8.2.2013 

 


8.2.2013

 

 


22.3.2013

 

19.4.2013

 

26.4.2013

 

26.4.2013

 

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Mai

 7.5.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Samleproposisjon

Februar

 

 

 

 

Samordning av lovforslag om nye kontrollregler

Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Februar

15.2.2013

8.3.2013


22.3.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Perspektivmeldingen 2013

Februar

 8.2.2013

 

 

 

Finansmarknadsmeldinga 2012

April

 26.4.2013

 

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

April

 12.4.2013

 

 

 

Statsrekneskapen 2012

April

26.4.2013 

 

 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Mai

 7.5.2013

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Etterkontroll med akvakulturloven

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser

Endring i havressurslova

Mars

 22.3.2013

21.6.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Norge, verdens fremste sjømatnasjon

Mars

22.3.2013 

 

 

 

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalene i 2011 og 2012

Juni

 7.6.2013

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Juni

 31.5.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov om Den norske kirke (kirkeloven)

Mars

 15.3.2013

 

 

 

Lov om endringer i konkurranseloven

Mars

 15.3.2013

 

 

 

Evaluering av statens karanteneregelverk ”Ventetid – et spørsmål om tillit”

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Digital agenda for Norge – strategi for IKT-basert verdiskaping

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringar i Forsvaret

April

 26.4.2013

 

 

 

Endringer i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Juni

 31.5.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om Forsvarets selvstendige ansvar for å håndtere luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Kompetanse og personell i forsvarssektoren

Mars

 1.3.2013

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

 7.6.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i psykisk helsevernloven

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Endringer i helsepersonelloven

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven m.m.

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og folketrygdloven

Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)

Mars

 22.3.2013

 

22.3.2013


12.4.2013

24.5.2013

31.5.2013

 

 

 

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1

Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta)

Juni

 

14.6.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Beredskap mot pandemisk influensa

Mars

 8.3.2013

 

 

 

Morgendagens omsorg

April

 19.4.2013

 

 

 

Folkehelse

April

 26.4.2013

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen) jf. Meld. St. 21 (2012-2013)

2. Prop. L

 

 

20.3.2013

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Mars

 

8.3.2012

 

 

 

Endringer i forvaltningsloven (ekom)

Endringer i politiregisterloven mv.

Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)

Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv.

Endringer i straffeprosessloven mv.
(behandling og beskyttelse av informasjon)

Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus
(gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring)

Endringer i politiloven

Endringer i passloven

Endringer i utlendingsloven
(misbruk av aupairordningen mv.)

Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep)

Endring i straffeprosessloven

Mars

12.4.2013

12.4.2013

22.3.2013

5.4.2013

19.4.2013


26.4.2013


26.4.2013


7.5.2013


7.5.2013

 

7.5.2013


7.5.2013

7.5.2013


7.5.2013


24.5.2013

31.5.2013


31.5.2013

 

 

 

Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger mv.)

Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning m.v)

4. Prop. LS

Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing

Juni

 21.6.2013


21.6.2013

 

21.6.2013

 

 

24.5.2013

 

 

 

5. Meld. St.

 

 

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve

Oppfølging av 22.- juli-kommisjonens rapport

Mars

 8.3.2013


20.3.2013

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Forslag til vedtak på søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Lillesand og Birkenes

Februar

 8.2.2013

 

 

 

Kommuneproposisjonen 2014

Mai

 7.5.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringar i inndelingslova

Mars

 12.4.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Distrikts- og regionalpolitikken

Mars

 1.3.2013

 

 

 

Boligpolitikk

Mars

 8.3.2013

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanetomten

Mars

22.3.2013 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

 

Mars

 8.2.2013

 26.4.2013


1.3.2013

 

 

 

Endring av lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

April

 26.4.2013


26.4.2013

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova

Juni

 19.4.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Evaluering av Kunnskapsløftet

På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Mars

 

15.3.2013

 

 

 

Om forskning

Mars

 8.3.2013

 

 

 

Framtidens barnehage

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Naturskadeloven

April

 

 

 

 

Reindriftsavtalen

April

 22.3.2013

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov om reindrift

Mai

 22.3.2013

 

 

 

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Endringar i jordlova

Endringar i odelslova

Mai

 22.3.2013


26.4.2013

26.4.2013

 

 

 

Jordbruksoppgjøret

Mai

31.5.2013 

 

 

 

Miljøverndepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Februar

 8.2.2013

 

 

 

Ny bestemmelse i forurensningsloven, § 48a

Februar

 

 

 

 

Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)

Endringer i en rekke lover som følge av fusjon mellom DN og KLIF

Endringer i friluftsloven mv.

Endringer i lov om statlig naturoppsyn

Endringer i naturmangfoldloven

Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Mars

22.3.2013 

 


15.3.2013

19.4.2013

26.4.2013

26.4.2013

 

 

 

Lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Mai

 31.5.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Norges tilpasning til et klima i endring

Mars

 7.5.2013

 

 

 

Om kulturminnepolitikken

April

 26.4.2013

 

 

 

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan)

April

 26.4.2013

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Noregs deltaking i europeiske romprogram

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA - statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Februar

 8.3.2013


12.4.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Ny skipsarbeidslov

Mai

 12.4.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Unike idear, store verdiar
- om immaterielle verdiar og rettar

Norsk romvirksomhet

Mangfold av vinnere
Næringspolitikken mot 2020

April

 12.4.2013


26.4.2013

7.6.2013

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Utbygging og drift av Gina Krog-feltet

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet

Mars

 22.3.2013

 

 

 

Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet (og NSGI rørledning)

Mars

 5.4.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i energiloven

Mars

 12.4.2013

 

 

 

Endringer i energiloven

Mars

 

 

 

 

 3. Meld

Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Tilleggemelding til Meld. St. 36 (2012-2013)
Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

 

 

26.4.2013

 

7.6.2013

Samferdselsdepartementet

 

 

 1. Prop. S

 

 

E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar

Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold

Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)

Endringer i vegtrafikkloven (miiljøfartsgrenser)

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.

Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud

Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka.
Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen - Ørje og Knapstad - Retvet i Østfold og Akershus

Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1

 

 12.4.201319.4.2013

 19.4.2013


19.4.2013


26.4.2013


7.5.2013

31.5.2013


31.5.2013

7.6.2013


7.6.2013

 

21.6.2013

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83

Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy

Februar

 1.3.2013


15.3.2013

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nasjonal transportplan 2014-2023

Verksemda til NSB AS

Verksemda til Avinor AS

April

 12.4.2013

26.4.2013

7.5.2013

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til tiltredelse av Hong Kong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig opphugging av skip av 19. mai 2009

Februar

 8.3.2013

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitèbeslutning nr 200/2012 av 26. oktober 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Mars

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale med EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøy med norsk, svensk og dansk flagg

Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen

Samtykke til ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genrussurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser av 20. oktober 2012

Mars

 

 

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

5.4.2013

 

 

26.4.2013

 

 

26.4.2013

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute)

Samtykke til inngåalse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO)

Samtykke til godkjenelse av protokoll av 30. mars 2012 om edring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997

Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005

 

 
26.4.2013

 

26.4.2013


24.5.2013

 

31.5.2013


14.6.2013

 

2. Prop. L 

Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

 

 

 

22.3.2013

3. Prop. LS

 

 

Endring i lov om statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) av 9. mai 1997, nr. 26, fastsatt ved kgl.res. 9. mai 1997

Februar

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Mars

 15.3.2013

 

 

 

Rettferdig fordeling

Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN

Mars

 5.4.2013

 

14.6.2013