Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2009

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

1. St.prp.

Redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen og forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten

Om trygdeoppgjøret 2009

 

 

Juni

20.03.09

 

5.6.2009

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (alderspensjon)

Februar 13.2.09

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Om lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad)

 Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.)
Mars

6.3.09

27.3.09

 

3.4.09

Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Om lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Mai

 19.6.09

8.5.09

Om lov om endringer i utlendingsloven og enkelte andre lover

Mai 15.5.09
Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS/EFTA-regler)

Mai 26.6.09

Om statstilskudd til AFP

Om lov om endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (økning av stønadssatsene)

Juni

 

5.6.2009

Om tilpasninger i folketrygdloven som følge av ny alderspensjon

3. St.meld

Om Sametingets virksomhet 2008

 

Juni

 26.6.09

 


12.6.2009

Barne- og likestillingsdepartementet

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

 

April

3.4.09

19.6.09

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

April 24.4.09
Om lov om krisesentertilbudet

April 15.5.09
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

April
Om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

April 24.4.09
Om endringer i barnevernlova

Juni 24.4.09

Finansdepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet

 

Om fullmakt til å stille statsgaranti for lån fra Norges Bank til Sedlabanki Islands

 

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger - 2009-budsjettet

Om samtykke til å sete i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Jersey, undertegnet i Helsingforsk 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Om samtykke til inntåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

 

 

Mai

9.2.09

 

13.03.09

 

15.05.09

29.5.09


29.5.09


29.5.09

 

 

 

2. Ot.prp.

Om lov om statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond

Ny merverdiavgiftslov

Om lov om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen)


 

 Februar

9.2.09

8.5.09

 

27.2.09

Om tilleggsskatt

Mars
Om endringer i sparebankloven mv.

April

Om endringer i revisorloven mv.

Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

April

3.4.09

24.4.09

Om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon, verdipapirfondloven mv.

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet)

Om ov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)

 

April

24.4.09

 

24.4.09

 

24.4.09

Om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven

April 24.4.09
Om endringer i forsikringsloven mv.

April

Om enkelte endringer i sentralbankloven

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

April

 

15.05.09

 

 

 

3. St.meld.

Statsrekneskapen 2008

April 24.4.09
Kredittmeldinga 2008

April 24.4.09
Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008

April 3.4.09
Revidert nasjonalbudsjett 2009

Mai 15.5.09

Fiskeri- og kystdepartementet

1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa)

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i akvakulturloven

 

3. St.meld.

 

 8.5.09

 

 

24.4.09

Om norsk sjøpattedyrpolitikk

Mai 19.6.09
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane 2007 og 2008

Juni 12.6.09

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

1. St.prp.

Pensjonar frå statskassa

April 13.03.09

Om lønnsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2009 mv.

Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

Juni

5.6.2009

5.6.2009

 

2. Ot.prp.

Om endring i lov om Statens Pensjonskasse

Mai 12.6.09
Lov om pensjonsordning for statlige beredskaps- og familiehjem

Juni 21.8.2009

 

3. St.meld.

Ei forvaltning for fellesskapet

Mars 3.4.09
Om offentlige anskaffelser

April 8.5.09

Forsvarsdepartementet

 

1. St.prp.

Om investeringer i Forsvaret

Mai 15.5.09
Om endringar i regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Juni 12.6.09

 

2. Ot.prp.

Om lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (videreutvikling av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner)

Februar 6.3.09
Om lov om endringer i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret

Mars 17.4.09

 

3. St.meld.

Om personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

April 8.5.09
Om kulturvirksomheten i Forsvaret

April 24.4.09

Helse- og omsorgsdepartementet

 

1. St.prp.

Om samtykke til EØS-komitebeslutning om innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen

Juni
Om endringer i statsbudsjettet for 2009

Juni 5.6.2009

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.

Februar 6.3.09
Om lov om endringer i apotekloven

Mars 8.5.09
Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land

April 8.5.09
Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. privatimport av alkoholholdig drikk)

April 3.4.09
Lovfesting av fylkeskommunenes ansvar i folkehelsearbeidet

April 24.4.09
Om lov om endringer i helsepersonelloven mv. (barn som pårørende)

April 8.5.09
Om lov om endringer i lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)

April 3.4.09

Om lov om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

 

Om lov om endringer i helsepersonelloven (opphevelse av adgangen til å delegere spesialistgodkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner)

Om lov om forklaringsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv

 
April

3.4.09

 

8.5.09

 

15.5.09

Om lovendring i legemiddelloven som følge av innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen

Juni

 

3. St.meld.

Om "En gledelig begivenhet - om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg"

Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid

Februar

13.2.09

19.6.09

Justisdepartementet

1. St.prp.  

Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

 

2. Ot.prp.

 

5.6.2009

Om lov om endringer i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon,og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver  (brann og eksplosjonsvernloven) og om endringer i lov av 24. mai 1929 nr.4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Februar 3.4.09

Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet

 
Mars

 21.8.09


27.3.09

Om lov om endringer i tomtefesteloven

April 20.03.09
Om lov om endringer i domstolloven

April 19.6.09
Om lov om endringer i passloven m.m.

April 3.4.09
Ny varemerkelov

April 15.5.09
Om endringer i allmennaksjeloven mv.

April 27.3.09
Om lov om endringer i finansavtaleloven mv.

April 15.5.09
Om lov om endring i menneskerettsloven

April

Om lov om endringer i sivilforsvarsloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon)

Om lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting)

Om lov om endringer i tvisteloven mm og om samtykke til ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker

Om lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen)

April

3.4.09

8.5.09

8.5.09


8.5.09

 

 

3. St.meld.

Om offentlig rettshjelp

Mars 17.4.09
Om brannsikkerhet i bygg

April 8.5.09
Ny stortingsmelding om Svalbard

April 17.4.09

Kommunal- og regionaldepartementet

 

1. St.prp.

Kommuneproposisjonen 2010

Kommunalbanken AS - kjøp av KLPs eierandel

Mai

15.5.09

29.5.09

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i kommuneloven (likestilling i styrene i kommunalt kontrollerte/eide aksjeselskap)

Om lov om endringer i forvaltningsloven (hapilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

April

3.4.09

3.4.09

5.6.2009

 

3. St.meld.

Om distrikts- og regionalpolitikk

April 17.4.09

Kultur- og kirkedepartementet

 

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Februar

6.2.09


8.5.09

 

2. Ot.prp.

Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke

Februar 6.2.09
Om endringer i kringkastingsloven – politisk reklame og andre reklameregler

April 24.4.09

 

3. St.meld.

Om bibliotek

 

NRK-plakaten - dekning av valg

Mars

 17.4.09

 

13.03.09

Om digitalisering

Mars 17.4.09
Om museumsreformen

Juni 21.8.2009

Kunnskapsdepartementet

 

2. Ot.prp.

Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) og i lov 4. juli 2003 om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova)

April 3.4.09
Om lov om endring i lov 1. april 2004 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

April 24.4.09

Om lov om opplæring utenfor det formelle opplæringssystemet

Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Mai

 

8.5.09

 

3. St.meld.

Om internasjonalisering av utdanning

Februar 13.2.09
Om lærerutdanning og lærerrollen

Februar 6.2.09
Om forskningspolitikk

April 24.4.09
Om kvalitet i barnehager

Mai 29.5.09
Utdanningslinja. Om grunnlaget for kunnskapssamfunnet i framtida.

Juni 12.6.09

Landbruks- og matdepartementet

 

1. St.prp.

Om reindriftsavtalen 2009

April 29.5.09
Om jordbruksoppgjøret

Mai 29.5.09

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 28.11.2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv., lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord

Mars 27.3.09
Lov om endringer i omsetningsloven

April 27.3.09

 

3. St.meld.

Landbruk og klimautfordringene

Mai 29.5.09

Miljøverndepartementet

 

2. Ot.prp.

Om lov om forvaltning av naturens mangfold

April 3.4.09
Om endringer i friluftsloven

April

Om endring av lov nr. 71 av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (plandelen))

3. St.meld.

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

April

 

 


8.5.09

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

1. St.prp.

Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer

SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse
Mars

 20.03.09

13.2.09

 

2. Ot.prp.

Ny lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Mars 20.03.09
Ny lov om tjenestevirksomhet i EØS’ indre marked (tjenesteloven)

April 24.4.09

Om lov om endringer i lov av 24. juni 1994 om sjøfarten (sjøloven) om sikkerhetsstillelse av pant for lån ved bygging av skip

3. St.meld.

Entra Eiendom AS
 

Olje- og energidepartementet

 1. St.prp.

Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering

Utbygging og drift av Goliatfeltet

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet


Om lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)

Om lov om endringer i energiloven

 Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

 

April

8.5.09

 


17.4.09

  

 

 

3.4.09

8.5.09

 

27.3.09

 

3.4.09

 

17.4.09

26.6.09

 

Samferdselsdepartementet

 

1. St.prp.

Om økning av bevilgningen til kjøp av regionale flyruter

Februar 27.2.09

Om Oslo-pakke 3 trinn 2

Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud - vidare utbyggjing

 


Mars

 

 

6.3.09

Om opplegg for sluttføring av dagens Nord-Jærenpakke

Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) - Tretten i Øyer kommune i Oppland

 

Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark

 

Mars

3.4.09


3.4.09


3.4.09

Om Vossapakken

Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område

Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal - Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim

Om utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Om endrin i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar)

Mai

3.4.09

15.5.09

29.5.09

29.5.09

29.5.09

5.6.2009

19.6.09


19.6.09

 

 

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) og i lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Om lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven

 

Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen

 
April

3.4.09

 

3.4.09


24.4.09

 

 

3. St.meld.

Om virksomheten til NSB AS

Februar 3.4.09
Om virksomheten til Avinor AS

Februar 19.6.09

Om nasjonal transportplan 2010-2019

Om Oslopakke 3 trinn 2

 
Mars

13.03.09

 

13.03.09

Utenriksdepartementet

 

1. St.prp.

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket

Februar 27.3.09
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Den tyske skolen i Oslo

Februar 26.6.09
Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Erasmus Mundus)

Februar 3.4.09
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XX Miljø (miljøansvar)

Mars 24.4.09

Om samtykke til ratifikasjon av endring av FNs konvensjon om beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg av 8. juli 2005


 

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013)

 

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009-2013

 

Mars

3.4.09

 
3.4.09

 

3.4.09

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island vedrørende grenseoverskridende petroleumsforekomster

April 27.2.09
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern  (forbrukerkredittavtaler)

April 24.4.09
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport (sertifisering av togførere)

April 20.03.09
Om samtykke til godkjenning av EØS-komitebeslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 10

Mai 15.5.09
Om samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av nye finansieringsordninger knytte til EØS-avtalen med tilliggende avtaler

Mai

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme


Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (2010)

Mai

20.3.09


15.5.09

 

Om samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Colombia

Juni
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (legemidler)

Juni 26.6.09
Om samtykke til inngåelse av avtale om utvidet handel med landbruksvarer med EU

Juni
Om samtykke til ratifikasjon av statuttene for opprettelse av det nye internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA)

Juni 29.5.09

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (Yttergrensefondet)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m.

Juni

 

26.6.09

 

2. Ot.prp.

Om lov om endring i lov av 8. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Mai
Om lov om Norges kontinentalsokkels utstrekning

Mai

 

3. St.meld.

Om globale utfordringer og norsk utviklingspolitisk respons

Februar 13.2.09
Om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Mars 13.03.09
Om samarbeidet i Europarådet i 2008

April 17.4.09
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2008

April 3.4.09
Om Noregs deltaking i den 63. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 62. generalforsamlinga i FN

April 17.4.09

Om samarbeidet i NATO i 2008

Norsk humanitær politikk

Mai

15.5.09

29.5.09

Om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008

Mai 5.6.2009