Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale tiltak

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

Tiltakene er sortert etter tema. Klikk på tema-overskriften for å vise tiltakene.

Se også:

Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Landbruksdirektoratet
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

 

Ny kompensasjonsordning for lærlinger

Ordningen sikrer at lærlinger får kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mer effektiv saksbehandling i Nav

Regjeringen foreslår regler som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

Regjeringen foreslår unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Dato: 1. april
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett.

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet


Foreslår tiltak for fiskere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Dato: 24. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landbruks- og matdepartementet'

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Dato: 23. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstid

Dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om ekstraordinære tiltak på arbeidsmiljølovens område, særlig arbeidstid. Partene i arbeidslivet oppfordres til å inngå avtaler om unntak fra arbeidstidsreglene der det er nødvendig. Frist for partenes tilbakemelding/status er satt til 30. mars.

Dato: 23. mars
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere

Dato: 21. mars
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet 
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien som gir rett til permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter.

Dato: 20. mars
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Dato: 20. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitetskrav fravikes og AAP forlenges

Ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet. Stønadsperioden for AAP forlenges med seks måneder.

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Sikrer kapasiteten i NAV

Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell, slik at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forlenget opphold offshore

Petroleumstilsynet har utvidet selskapenes adgang til å forlenge oppholdsperiodene offshore fra 21 til 28 døgn på visse vilkår.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Petroleumstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Konsekvensene av virusutbruddet for NAV (Arbeids- og velferdsetaten) og inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité.

Dato: 17. mars
Departement: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgning til NAV

Stortinget har bevilget 200 millioner kroner til NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) og vedtok en fullmakt til å overskride bevilgningen.

Dato: 16. mars (oppdatert: 19. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid

For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid.

Dato: 16. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Permitteringer og dagpenger

Staten tar en større del av regningen for permitteringer. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sansjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.

Dato: 13. mars (oppdatert: 20. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Legge til rette for at pensjonerte i helsesektoren enklere kan mobiliseres

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet slik at arbeid i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen. Tilsvarende regler innføres i AFP-ordningen i offentlig sektor.

Dato: 13. mars (oppdatert: 18. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (omsorgspenger/«sykt-barn-dager»)

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Dato: 13. mars (oppdatert: 20. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Sikre bemanningen  i samfunnskritiske virksomheter i ASDs sektor, særlig NAV

Det er iverksatt kontinuitetsplanlegging for ASDs sektor etter nytt planscenario fra FHI.

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Statens pensjonskasse, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Ivareta funksjoner for stengte NAV-kontorer 

Det arbeides med å ivareta funksjoner for stengte NAV kontor, særlig knyttet til søknader om ytelser til livsopphold (sosialhjelp og dagpenger).

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Petroleumstilsynets tilsyn

Petroleumstilsynet tilpasser tilsynsaktiviteten sin. Fysiske tilsyn enten utsettes, kanselleres eller gjennomføres på andre måter.

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Petroleumstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsoppgjøret utsatt til høsten

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Riksmekleren
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynets tilsyn

Arbeidstilsynet tilpasser tilsynsaktiviteten sin. Alle planlagte fysiske tilsyn utsettes, avlyses eller gjøres om til postale-/video tilsyn. Kun kritiske tilsyn gjennomføres fysisk.

Dato: 12. mars
Utøvende myndighet: Arbeidstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Informasjon på NAVs nettsider

Informasjon om rettigheter i forbindelse med koronaviruset publiseres på NAVs nettsider

Dato: 11. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mellombelse unntak i foreldrepengeordninga

Foreldre som har samfunnskritiske oppgåver kan kome tilbake til jobb før dei har planlagt utan å miste retten til foreldrepengar.

Dato: 3. april
Utøvande myndigheit: NAV
Departement: Barne- og familiedepartementet

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Departement: Barne- og familiedepartementet

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Fra torsdag 26. mars, vil de fleste familievernkontorene igjen være åpne og mer tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang være på telefon.

Dato: 25. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Dato: 24. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet
Departement: Kunnskapsdepartementet

Barnevern som samfunnskritisk funksjon

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familiedepartementet

Midlertidig stenging av alle familieverntjenester

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familiedepartementet

Forlenget grensekontroll på indre Schengen-grense

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Søknader om visum skal avslås

Søknader om visum skal avslås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner.

Dato: 15. mars  (oppdatert 20. mars)
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen

Dato: 15. mars (oppdatert 18. mars)
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense

Dato: 15. mars 
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Midlertidige endringer i helselovgivningen

For å sørge for at helsetjenesten skal kunne prioritere pasientene som trenger det mest, gjør vi enkelte midlertidige endringer i regelverket. Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. 

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus

Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Rundskriv om unntakene fra karanteneplikten etter ankomstforskriften

Rundskrivet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten. Rundskrivet omtaler også hvordan og hvem som skal vurdere om personellet er strengt nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov.

Dato: 24. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Dato: 24. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres

Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en forskriftsendring slik at personer som er i karantene fordi de har vært på utenlandsreise, ikke lenger pålegges isolasjon dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres.

Dato: 23. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Norge har signert en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune (hytteforbud)

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er fastsatt. Forskriften regulerer karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Dato: 15.03. Ikrafttredelse: 19.03
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Endring i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Forskrift vedtatt om at utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge. Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dato: 17. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Veiledning om offentlige anskaffelser ved kjøp av smittvernutstyr

Egen veiledning om mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket ved kjøp av smittevernsutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Dato: 16. mars 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift for å sikre tilgang til for å sikre tilgang til smittevernutstyr, enten regulert som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr.  Helsedirektoratet gis i forskriften kompetanse til å kunne innvilge unntak fra bestemmelser om markedsføring og ibruktaking av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr, herunder krav om CE-merking.

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Varslingsplikt for "dødsfall etter koronavirus med utbruddspotensial" til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjonsvedtak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Kongelig resolusjon om delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for å fastsette forskrift som gir anledning til å fravike fra bestemmelser i lov og forskrift for å sikre tilgang til smittevernutstyr, enten regulert som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. 

Dato: 13. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongelig resolusjon for økte utgifter uten bevilgningsmessig dekning

Kongelig resolusjon vedtatt for å pådra utgifter uten bevilgningsmessig dekning i forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus (2019-nCov) til anskaffelse av legemidler og medisinsk utstyr samt til refusjon av nødvendige laboratorieanalyser.

Dato: 13. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst. Unntak fra karanteneplikten for personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland. Etter avklaring med virksomhetsleder kan også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, få unntak fra karanteneplikten når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Også på visse vilkår unntak fra karanteneplikten for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge. Forskriften ble endret den 15. mars 2020, med ikrafttreden 17. mars 2020, og fikk nåværende tittel - forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. ved ankomst til Norge. Forskriften opphever Helsedirektoratets forskrift om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden, som ble fastsatt 12. mars 2020.

Dato: 13. mars (endret 15. mars og 16. mars)
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tilgang til reagenser (in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr)

Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr slik at egentilvirket in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (reagenser og analyser) kan brukes utenfor eget helseforetak.

Dato: 10. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet og Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. Forskriften innfører en meldeplikt for enkelte legemidler for legemiddelgrossister, før parallelleksport kan finne sted. Legemiddelverket kan ut ifra den totale lagerstatusen i landet forby parallelleksport. Legemiddelverket har gjennom forskriften også adgang til å rasjonere legemidler fra grossist og apotek.

Dato: 6. mars
Utøvende myndighet: Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktsbestemmelser i helseberedskapsloven

Kongelig resolusjon vedtatt som delegerer myndighet til departementet å anvende fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven. Fullmaktene gir mulighet for å kunne håndtere en krise fremkalt av en farlig epidemi som har potensiale til å bre seg i befolkningen og å overbelaste helse- og omsorgstjenesten. På gitte vilkår gir fullmaktene adgang til å rekvirere blant annet fast eiendom og løsøre, beordre personell som omfattes av loven og pålegge virksomheter å ta imot pasienter og flytte ressurser – herunder personellressurser – mellom virksomheter. Myndigheten til å anvende fullmaktene i helseberedskapsloven ble delegert videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet 6. mars 2020.

Dato: 6. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittesporing

Forskrift om tilgang til nødvendige opplysninger i forbindelse med smitteoppsporing. Forskriften gir Folkehelseinstituttet hjemmel til å kreve kontaktopplysninger til flypassasjerer og ansatte ved smitteoppsporing. Hjemmel smittevernloven §§ 4-1 og 8-4.

Dato: 2. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjonsvedtak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Kongelig resolusjon om delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for å fastsette regler om å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Hjemmel i smittevernloven § 7-12.

Dato: 28. februar
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet

Helsedirektoratet fattet, på anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet, vedtak om at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse

Dato: 12. februar
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Korona definert som allmennfarlig smittsom sykdom

Forskrift om allmennfarlig smittsom sykdom ble endret slik at flere regler i smittevernloven kommer til anvendelse.

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronavirus meldepliktig sykdom

Endring i MSIS-forskriften, vedlegg I. Tilføyelse av koronavirus med utbruddspotensial som meldepliktig sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer ved FHI (MSIS)

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

Dato: 03. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Øker Kommunalbankens egenkapital med 750 millioner kroner

Dato: 28. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Dato: 27. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bestilling om kommunale vedtak knyttet til karantene

Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner kan forflytte seg over kommunegrensene.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet / Fylkesmennene
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle kommuner må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

Brev fra Helsedirektoratet til alle kommuner.
Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Unntak fra plan- og bygningsloven om bygg til helse- og omsorgstjenester

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer at kommunene kan gjøre unntak fra plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Relevant når kommunene har et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel.

Dato: 16. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

250 millioner kroner i økte skjønnsmidler til kommunene

Dato: 13. mars(oppdatert 19. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift for å avvikle møter i folkevalgte organer over video/telefon

Dato: 13. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  

Forskrifter klare for kompensasjonsordning for kultur, frivillighet og idrett

Dato: 3. april
Departement: Kulturdepartementet

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver vil midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales allerede i mai. 

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.

Dato: 31. mars
Departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet

I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser. Tiltakene har stor relevans også for kultursektoren.

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Styrker det digitale bibliotektilbudet

Det settes inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene er koronastengt. Bibliotekene vil få støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer. Fram til sommeren vil alle skoler, elever og studenter få tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale, og den digitale tilgangen for forskning og dokumentasjon dobles.

Dato: 23. mars
Departement: Kulturdepartementet

Midlertidig justert praksis for Norsk filminstitutts tilskuddsordninger

Departement: Kulturdepartementet

Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt

Dato: 18. mars
Departement: Kulturdepartementet

Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

Dato: 18. mars
Departement: Kulturdepartementet

Anbefaling om midlertidige ordninger for kompensasjon til arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité

Dato: 18. mars
Departement: Finansdepartementet

Frivillige organisasjoner beholder statlige tilskudd

Dato: 14. mars
Departement: Kulturdepartementet

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Dato: 12. mars
Departement: Kulturdepartementet

Utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, skal ikke tilbakebetales

Dato: 12. mars
Departement: Kulturdepartementet

Tiltak i kriminalomsorgen

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Kriminalomsorgen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Domstolene, politiet og påtalemyndigheten
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet prioriterer utstedelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Stortinget vedtok koronaloven

Den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode ble vedtatt av Stortinget.

Dato: 21. mars (andre gangs vedtak 24. mars)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen la fram forslag til ny koronalov for å sikre at samfunnet fungerer

Dato: 18. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Heimevernet bistår politiet

Rundt 300 soldater i Heimevernet bistår nå politiet med forsterket grensekontroll flere steder i landet.

Dato: 18. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Forsvarsdepartementet

Politiet bedt om å ansette flere politifolk

Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Politidirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Alle passkontor holder stengt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets publikumstjenester er stengt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Redusert drift i domstolene

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Domstolene
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådenes kontorer er stengt og mekling er innstilt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Sekretariatet for konfliktrådene
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er satt i verk flere tiltak for å sikre at matproduksjon, fiske og landbruk går som normalt. Flere av tiltakene er knyttet til å sikre arbeidskraft og endre reglene for næringslivet. Se tiltak under Arbeidsliv og Næringsliv og økonomi

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Dato: 30. mars
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Regler for håndtering av avfall

Miljødirektoratet innfører forskrifter med midlertidige unntak fra gjeldende regler for avfallsanlegg som har tillatelse til å ta imot og mellomlagre farlig og ordinært avfall. Forskriftene gir noe mer fleksible rammer for mottak og mellomlagring av avfall, dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien.

Endringene innebærer blant annet at virksomheter med tillatelse fra Fylkesmannen inntil videre kan motta og mellomlagre noe større mengder av ulike typer avfall, forutsatt at det er forsvarlig.

> Les mer hos Miljødirektoratet

 

Sertifisering for arbeid på anlegg med fluorholdige gasser. (f-gasser)

Miljødirektoratet utsetter fristen for å fornye sertifikat til 1. september 2020.

> Les mer hos Miljødirektoratet

Totalisatoravgiften (avgift på hesteveddeløp) oppheves midlertidig

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Midlertidig CO2-avgiftsfritak på naturgass og LPG

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Innbetaling av CO2-avgift, veibruksavgift på drivstoff og grunnavgift på mineralolje utsettes

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten

Dato: 2. april
Departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utvidelse av garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter

Dato: 2. april
Departement: Finansdepartementet

Statskog stokker om på skogsdriften

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Dato: 31. mars

Utøvende myndighet: Statyskog
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter

Dato: 28. mars

Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Dato: 27. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Foreslår ny tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å øke lånerammen på innovasjonslån med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner 

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår rentestøttefond – 300 mill. kroner 

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner 

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 250 millioner kroner mer til næringsrettet forskning

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner 

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Varsler tiltak for å hjelpe reisearrangører og reisende

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplever nå å få svært mange avbestillinger. Det rammer dem hardt. Regjeringen innfører nå flere tiltak for å hjelpe bransjen og kundene.

Dato: 27. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Foreslår kompensasjonsordning for å dekke faste kostnader for bedrifter

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår redusert lav merverdiavgiftssats

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår å endre verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond fastsatt

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Etablering av et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak

Dato: 25. mars
Departement: Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen åpner for digitale årsmøter

Dato: 25. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet

Dato: 23. mars
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Nærings- og  fiskeridepartementet

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økes midlertidig til 20 prosent

Dato: 23. mars
Departement: Finansdepartementet

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Gjenopprette Statens obligasjonsfond - tiltak rettet mot større norske selskaper

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

Dato: 18. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Gir flyselskaper klarsignal til å samarbeide

Dato: 18. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Reindriftsutøverne har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene

Dato: 17. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Dato: 15. mars
Departement: Finansdepartementet

Bearbeidingsplikten suspendert inntil videre

Dato: 14. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende 

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Fjerning av flypassasjeravgiften

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Dato: 13. mars(oppdatert 26. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet (forsknings- og innovasjonsetatene), og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Dato: 13. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

NB: Noen av tiltakene på samferdselsområdet (reiser) ligger også under Utenriks.

Forlenget gyldighet av farledsbevis

Gyldighet for farledsbevis forlenges med inntil 6 måneder i de tilfeller der situasjonen med covid-19-pandemien er til hinder for søknad om fornyelse eller gjennomføring av nødvendige seilaser for fornyelse av farledsbevis. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på navigatører med gyldig farledsbevis og følger av en midlertidig forskriftsendring.

Dato: 31. mars
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Frita sjøtransporten fra statlige avgifter

Årsavgift (losberedskapsavgift) for utenlandsferger som er tatt ut av rute har fått refundert termin for 2. kvartal 2020. Fartøy som trenger betalingsutsettelse på losberedskapsavgift er gitt 30 dager ekstra betalingsfrist.

Dato: 1. april
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenge godkjenninger for ISPS-havneanlegg

Eksisterende godkjenninger av havneanlegg er forlenget i inntil 12 måneder uten realitetsbehandling. ISPS er et regelverk om sikring av skip i internasjonal fart og av havneanlegg som betjener slike skip.

Dato: 1. april
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Prosedyrer for losing ved mistanke om smitte om bord

Tiltaket omfatter blant annet at losen utfører losingsoppdraget fra losbåt som følger fartøyet, ankring av fartøyet til smittesituasjonen er avklart. Tiltaket vil gjøre losing mulig og samtidig redusere smitterisiko for losen.

Dato: 30. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet


Beredskapsplan i tilfelle redusert loskapasitet

Kystverket har utviklet en beredskapsplan for å prioritere mellom fartøy, dersom loskapasiteten er redusert.

Dato: 30. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av helseattester for loser og losaspiranter

Helsesertifikater som går ut før 31.12.20 forlenges med inntil seks måneder. Tiltaket reduserer administrative byrder for både Kystverket, loskorpset og helsesektoren.

Dato: 30. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av lossertifikater

Der Covid-19 er til hinder for at en los får gjennomført minimumskravet om to seilaser, anses sertifikatet likevel som gyldig i inntil 6 måneder etter utløp. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på loser.

Dato: 30. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget frist for å kunne kjøre med piggdekk til 1.mai

Grunnen er blant annet redusert kapasitet og karantene for medarbeidere på verksteder og dekkhotell. Forlenget frist til 1. mai gir like regler over hele landet.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av praktisk opplæring på motorsykkel, moped og snøscooter

For å motvirke de økonomiske konsekvensene for trafikkskolebransjen, kan opplæring for å kjøre motorsykkel, moped og snøscooter gjennomføres selv om trafikkskolene generelt er stengt. Det forutsettes at det gjennomføres smitteverntiltak.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet, Helsedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Avvikling (i hovedsak) av kystlosing og tomannslosing

Tiltaket gjennomført for å prioritere inn/ut-losing og dermed sikre kontinuitet for lostjenesten.

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Justering av særavtale for loser

Tiltaket gjelder losenes arbeidstid og skal sikre kontinuitet for lostjenesten

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Drift av sjøtrafikksentralene på alternative lokasjoner

Tiltaket gjennomført for å sikre kontinuitet for sjøtrafikksentralene. I tillegg har alt personell som ikke har vaktfunksjon blitt på lagt hjemmekontor.

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Unntak fra krav til å anmelde tyveri av kjennemerke ved fysisk oppmøte hos politiet før man kan få nytt utlevert

Begrunnelsen for unntaket er at fysisk oppmøte er vanskelig når politiets publikumstjenester er stengt. Tapsmeldingsskjema skal istedenfor sendes på e-post til Statens vegvesen, som videreformidler til trafikkstasjonen. Innsender skal legge ved kopi av legitimasjon.

Dato: 20 . mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Rutine for behandling av dispensasjonssøknader fra krav om yrkessjåførkompetanse

Formålet med rutinen er å bidra til å sikre tilstrekkelig med yrkessjåfører som kan utføre oppgaver som har samfunnskrtitisk funksjon.

Dato: 20 . mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ny kommunikasjonsmulighet for havner i SafeSeaNet

Kystverket har utviklet en ny løsning i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway som gir havner mulighet til å sende viktige meldinger direkte til skip som planlegger ankomst til havn. Eksempel: informasjon om lovbestemmelser som skal forhindre smittespredning.

Dato: 19 . mars
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Presisering av adgang til havn

Det er ikke adgang til å nekte fartøy å anløpe havn av folkehelsehensyn. Godstransporten skal gå som før.

Dato: Kontinuerlig
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Landlovnekt

Flere lokale politidistrikt har besluttet landlovnekt (utenlandske besetningsmedlemmer får ikke gå i land i havner i det aktuelle politidistrikt). Reglene er noe ulikt utformet, men åpner generelt for at lasting og lossing kan gjennomføres.

Dato: 
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utpekt havn

Helsedirektoratet har i medhold av smittevernlovgivningen utpekt Bergen havn, Tromsø havn og Oslo havn til å ivareta særskilte oppgaver. Havnene kan i beredskapssammenheng benyttes som mottak når det foreligger en alvorlig hendelse. Utpekt havn kan som utgangspunktet ikke avvise skip.

Dato: 
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart

Dato: 19. mars 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet/Samferdselsdepartementet 

Midlertidig unntak for legitimasjonskrav ved registrering og eierskifte av kjøretøy

Som følge av at trafikkstasjonene er stengt, gis det dispensasjon fra krav om fysisk oppmøte og identifisering på trafikkstasjon, slik at også personer som ikke besitter elektronisk ID kan legitimere seg ved å sende Statens vegvesen en skriftlig, signert bekreftelse på deres identitet med kopi av legitimasjon ved førstegangsregistrering. Eierskifte godkjennes ved at partene sender Statens vegvesenen skriftlig, signert, bekreftelse på at eierskifte godkjennes. Kopi av legitimasjon skal være vedlagt.

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Utsettelse av helseattest for lokførere

Krav om periodisk helseundersøkelse for flere personellgrupper på jernbanen, inkludert sporvei og T-bane, til 20. september 2020. 

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: Statens jernbanetilsyn
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig innstilling av tre grensekryssende persontogtilbud

Persontogtilbudene mellom Norge og Sverige på strekningene Oslo-Stockholm (Gardermo- og Kongsvingerbabnen, Trondheim-Storlien (Meråkerbanen) og Narvik-Kiruna (Ofotbanen) er midlertidig innstilt. Mellom Oslo og Stockholm er trafikken innstilt i perioden 17.-29. mars, og  årsaken er lavere bemanning hos togoperatøren SJ. Årsaken til innstillingen på Ofotbanen er en følge av et vedtak fattet av kommuneoverlegen i Norge.  

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Narvik kommune, Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig forlengelse av førerrett og førerkort etter utløpsdato

Utløpt førerkort, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse kan benyttes i Norge i 6 måneder etter utløpt dato. For førerkortinnehavere over 80 år er perioden på tre måneder. Grunnen er at det kan være vanskelig å skaffe helseattester under koronasituasjonen.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Innlevering av skilt ved avregistrering av kjøretøy

Etablere ordning med skiltluker/-kasser på trafikkstasjoner for innlevering av skilter ved avregistrering av kjøretøy (relevant for næringsvirksomhet (typisk drosjer).

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene kan gi fritak for driveplikten for drosje

Samferdselsdepartementet har delegert myndigheten til å gi fritak for driveplikten for drosje til fylkeskommunene. Grunnen er at etterspørselen etter drosje har gått kraftig ned, og har noen steder falt helt bort. Sjåfører permitteres. Det er vanskelig å opprettholde driften 24 timer i døgnet med sviktende omsetning. Fylkeskommunene får derfor myndighet til å gi fritak for driveplikten – men må vurdere det totale transporttilbudet.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Fylkeskommunene
Departement: Samferdselsdepartementet

Endret rutetilbud for tog

Etter dialog mellom Jernbanedirektoratet og togoperatørene Vy, Go-Ahead og Flytoget er rutetilbudet blitt litt endret som følge av redusert tilgang på ombordpersonell. Det er lagt vekt på å opprettholde et akseptabel togtilbud til pendlere som har samfunnskritiske funksjoner, mens reisebehov i fritidssammenheng er nedprioritert. 

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen bistår politi og tollvesenet

Statens vegvesen bistår politi og tollvesenet ved grenseovergangene for å sikre varetransporten, samtidig som uønsket trafikk stanses og snus.

Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Utsatt frist for kontrollverksteder

Kontrollverksteder av periodisk kontroll får utsatt frist for kalibrering av måleinstrumenter som skulle vært gjennomført i mars og april.

Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ikke manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene

Beslutning om at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene.

Dato: 15. mars (riksveiferjer) og 19. mars (fylkesveiferjer)
Utøvende myndighet: Statens vegvesen (riksveiferjer) og fylkeskommuner (fylkesveiferjer)
Departement: Samferdselsdepartementet

Alle landets trafikkstasjoner er stengt fram til 13. april

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig unntak fra krav om periodisk kontroll av kjøretøy

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Åpner trafikkstasjonene for godkjenning av ADR-kjøretøy

Beslutning om å åpne trafikkstasjonene for godkjenning av ADR-kjøretøy for å sikre at kjøretøy som frakter farlig gods med kritisk funksjon kan benytte transportmateriellet.

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens vegvesen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet 

Åpner trafikkstasjonene for godkjenning av nye næringskjøretøy mv.

Beslutning om å åpne trafikkstasjonene for godkjenning av nye næringskjøretøy, kjøretøy for dyretransport samt utrykningskjøretøy.

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Fritak fra krav om bruk av alkolås på buss

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Dispensasjon fra løyvekrav slik at helseforetakene kan transportere pasienter

Dato: 13. mars
Departement: Samferdselsdepartementet

 

Innrykk til førstegangstjeneste i april

For at Forsvaret skal kunne løse sine oppdrag, gjennomføres inntak til førstegangstjeneste og rekruttskole etter påske som planlagt, men med nødvendige tiltak for å ivareta smittevern.

Dato: 1.  april
Departement: Forsvarsdepartementet

Endrede rammer for gjennomføring av 8. mai

Frigjøringen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie. I år markerer vi 75 år i frihet. De siste veteranene fra andre verdenskrig er i ferd med å gå ut av tiden, og vi hadde planlagt å hedre disse på 8. mai sammen med tidsvitner fra krigen. Slik kan det dessverre ikke bli i år på grunn av koronaviruset. For å begrense faren for smittespredning, vil programmet på Akershus festning i år kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt. Det inviteres ikke gjester eller publikum. Regjeringens representanter vil i år ikke delta på eventuelle lokale markeringer rundt om i landet.

Dato: 1.  april
Departement: Forsvarsdepartementet

Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Regjeringen fastsatte 27. mars en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Forskriften vil sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen. Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge forsvarets personell å følge lokale karantenebestemmelser. 

Dato: 27. mars
Departement: Forsvarsdepartementet

Økte bevilgninger for å styrke beredskapen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet, Sivil klareringsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og frivillige organisasjoner samt å styrke Svalbardbudsjettet.

Dato: 27. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom

Dato: 26. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

DSBs tilsyn reduseres

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kraftforsyningen og koronaviruset

Aktørene i kraftforsyningen og NVE gjennomfører målrettede tiltak for å begrense smitte og skjerme kritisk personell. Driften går tilnærmet som normalt, men det gjøres tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg. Det samme gjelder for beredskapen innen varsling av flom og skred.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Norges vassdrags- og energidirektorat
Departement: Olje- og energidepartementet

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt

Dato: 16. mars (oppdatert 3. april)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

DSB stopper kursvirksomheten

DSB har besluttet å stoppe all kursvirksomhet inntil videre. Dette gjelder Norsk utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) og Norges brannskole (NBSK).

Dato: 16. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Varsel om IKT-sikkerhet i forbindelse med koronaviruset

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om Corona-situasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov. 

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Aksept av utsettelse av kurs for elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring

Dato: 12. mars 
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

 

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Dato: 02. april
Utøvende myndighet: kommunene
Departement: Kunnskapsdepartementet

Gir 500 000 i ekstratilskudd til Seniornett Norge

Dato: 31. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Dato: 26. mars
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Dato: 26. mars
Utøvende myndighet: Fylkeskommuner og kommuner
Departement: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådet utsetter fristen for å søke forskerprosjekter med to uker

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Forskningsrådet
Departement: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

Dato: 18. mars
Utøvende myndighet: Universitetene og høyskolene
Departement: Kunnskapsdepartementet

Ber studenter i medisin og helsefag melde seg til tjeneste, studiestøtte vil ikke påvirkes

Dato: 15. mars
Departement: Kunnskapsdepartementet/ Helse- og omsorgsdepartementet

Etablert knutepunkt for samordning mellom universiteter/høyskoler og helsetjenestene (sykehus og kommuner)

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Universitets- og høgskolerådet (UHR) /Helse Vest/KS
Departement: Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet

NOKUT er definert som kontaktpunkt for fagskoler og fagskolestudenter

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Kunnskapsdepartementet/NOKUT
Departement: Kunnskapsdepartementet

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Dato: 12. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fraværsgrensen er endret som følge av koronaviruset

Dato: 4. mars
Departement: Kunnskapsdepartementet

Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

Dato: 20. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Dato: 16. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Dato: 3. april
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning

Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge

Dato: 1. april
Departement: Utenriksdepartementet

Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

Regjeringen samarbeider med flyselskapene om hjemreise 

Dato: 17. mars
Departement: Utenriksdepartementet

- Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere

Dato: 17. mars
Departement: Utenriksdepartementet

- Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Styrket kapasitet i UDs operative senter 

Mange nordmenn på reise opplever nå å være i en vanskelig situasjon. UDs operative senter er oppbemannet og tar imot om lag 1500 henvendelser i døgnet, både fra reisende og fra pårørende hjemme. Våre ansatte jobber i skift døgnet rundt. Sammen med våre utenriksstasjoner gjør vi alt vi kan for å bistå.

Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs publikumstelefon +47 23 95 23 95.

Dato: 17. mars
Oppdatert: 23. mars
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

Dato: 14. mars
Departement: Utenriksdepartementet

 

 

 

Til toppen