Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter.

 • 2020

  • Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? (23. oktober 2020)

   Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

  • Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivsnæringen (20. oktober 2020)

   For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

   Les mer:

  • Regjeringa foreslår endringar i fråværsreglane ut skuleåret (20. oktober 2020)

   Ikkje før til hausten 2021 treng elevar i vidaregåande opplæring å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet sitt, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde, nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal føle seg pressa til å gå på skulen.

   Les mer:

  • 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet (19. oktober 2020)

   130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.

   Les mer:

  • Flere familiemedlemmer kan komme til Norge (16. oktober 2020)

   Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra tredjeland kan besøke slektninger i Norge. Dette gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

   Les mer:

  • Vaksine mot covid-19 blir gratis (13. oktober 2020)

   Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

   Les mer:

  • Revidert rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (9. oktober 2020)

   Formålet med rundskrivet er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. Ved lemping av nasjonale tiltak er det større behov for kommunale tilpasninger og innstramminger når smittesituasjonen lokalt tilsier det. 

   Les mer:

  • Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges (9. oktober 2020)

   Kongen i statsråd har i dag forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. juni 2021.

   Les mer:

  • Nasjonale lettelser erstattes av lokale tiltak (8. oktober 2020)

   Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

   Les mer:

  • Norge har sikret seg fem millioner hurtigtester (6. oktober 2020)

   Hurtigtester forsterker arbeidet med å bekjempe koronaviruset og mangedobler testkapasiteten.

   Les mer:

  • Foreslår forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige regler om fjernmøter i Utlendingsnemnda (5. oktober 2020)

   Av hensyn til folkehelsen foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger. Det foreslås også å forlenge de midlertidige reglene om gjennomføring av nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE). Reglene gjelder i utgangspunktet frem til 1. november 2020, og foreslås forlenget til 1. juni 2021.

   Les mer:

  • Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd (30. september 2020)

   Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd forlenges. Endringer i Norden og Europa (24. september 2020)

   Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. Når det gjelder EØS/Schengen-området, fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

  • Regjeringen foreslår nye økonomiske tiltak (21. september 2020)

   Regjeringen legger frem nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Forslagene som legges frem innebærer i hovedsak å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak rettet mot næringer som fortsatt er hardt rammet.

  • Nye tiltak for reiselivet: Nærmere 1,5 milliarder kroner til reiselivet i høst (21. september 2020)

   For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Reiselivet får dessuten 250 millioner kroner mer til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner der også reiselivsbedrifter kan søke.

  • Ny støtteordning for arrangører av messer og festivaler (21. september 2020)

   Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

  • Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen (15. september 2020)

   Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.

  • Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd (15. september 2020)

   Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

  • Lønnsstøtte også for oktober, november og desember (10. september 2020)

   Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember.

  • Regjeringen vurderer innstramminger (10. september 2020)

   Regjeringen vurderer ytterligere nasjonale og lokale smitteverntiltak for å redusere risikoen for store lokale utbrudd og belastningen på kommunenes test- og smittesporingskapasitet.

  • Norge tar lederrolle i arbeidet med å stanse pandemien (7. september 2020)

   Norge skal lede arbeidet med å sikre at den globale dugnaden mot covid-19-pandemien blir så effektiv som mulig. Sammen med Sør-Afrika er Norge valgt ut til å lede rådet som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisin og test-utstyr.

  • Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing (4. september 2020)

   Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

  • Strengere regler for cruise på Svalbard (3. september 2020)

   Regjeringen har nå vedtatt å stramme inn muligheten for å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

  • Regjeringen venter med korona-lettelser (28. august 2020)

   Smittesituasjonen i Norge tilsier at regjeringen venter med ytterligere lettelser av tiltak. Situasjonen følges nøye, og myndighetene vurderer fortløpende både strategien og konkrete smitteverntiltak.

  • Vil sikre Koronakommisjonen tilgang til informasjon (28. august 2020)

   Regjeringen foreslår en ny lov som gir Koronakommisjonen tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

  • Lettere for småbedrifter i reiselivsnæringen å få koronastøtte (28. august 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.

  • Forhøyet dagpengesats ut året (27. august 2020)

   Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats, og vil fremme forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordningen forlenges ut året.

  • Endring i reiseråd for Tyskland og Liechtenstein (26. august 2020)

   Utenriksdepartementet utvider sitt reiseråd og fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Tyskland og Liechtenstein, samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige. Se også oversikten over reiseråd til land i EØS/Schengen-området.

  • Forlenger midlertidige takstendringer (25. august 2020)

   På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

  • Politiberedskapen blir styrket ut 2020 (25. august 2020)

   De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen vil bli opprettholdt ut året.

  • Fortsatt strenge regler for kystcruise langs norskekysten (21. august 2020)

   Etter at regjeringen 3. august midlertidig strammet inn muligheten for kystcruise og cruise rundt Svalbard, har regjeringen nå vedtatt fortsatt strenge regler for kystcruise.

  • Teststasjoner på grenseoverganger (20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

  • Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året (20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

  • Endring i reiseråd for Hellas, Irland, Storbritannia,  Østerrike og regioner i Sverige og Danmark (19. august 2020)

   Utenriksdepartementet har endret reiserådene for noen land i EØS/Schengen-området og fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Hellas, Irland, Storbritannia, Østerrike og regionen Hovedstaden i Danmark.

  • Regjeringa foreslår mellombelse endringar i fråværsreglane (19. august 2020)

   Elevar som har fråvær på grunn av helsa si, skal sleppe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fråværet, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal presse seg til å gå på skolen.

  • Et viktig løft for globalt helsearbeid (19. august 2020)

   Utenriksdepartementet styrker satsingen på global helse og ansetter John-Arne Røttingen som spesialrådgiver på dette feltet.

  • 900 millioner til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren (19. august 2020)

   Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

  • Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer (18. august 2020)

   Regjeringen innfører nå krav om bordservering av alkohol på arrangementer, tilsvarende kravet som allerede gjelder for servering på restaurant, kafe, bar og pub, og utested, diskotek, nattklubb og lignende.

  • Utvider adgangen til å gi støtte til korona-rammede bedrifter (17. august 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av korona-pandemien. Dette gjøres gjennom unntak i statsstøtteregelverket.

  • Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen (14. august 2020)

   Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

  • Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid (14. august 2020)

   Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver.

  • Endringer i covid-19-forskriften (14. august 2020)

   Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften som omfatter tro- og livssynsarrangementer og karantene for nærkontakter. 

  • Utvider permitteringsperioden til 52 uker (13. august 2020)

   For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

  • Fortsatt indre grensekontroll (12. august 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

  • Alle grønne land blir gule – unngå alle unødvendige reiser til utlandet (12. august 2020)

   På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

  • Forlenger reiseråd. Nye endringer i Norden og Europa (12. august 2020)

   Reiserådet der UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land forlenges fra 20. august til 1. oktober. Regjeringen har også besluttet at flere land og områder blir røde på smittekartet for Europa.

  • Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september (11. august 2020)

   – Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

  • Bremser videre gjenåpning (7. august 2020)

   Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen.

  • Endring i reiseråd for Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia (6. august 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Anbefalingene endres også for flere av regionene i Sverige.

  • Strammer inn på cruise-trafikken (3. august 2020)

   Regjeringen strammer midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

  • Åpner ikke for tredjeland nå (31. juli 2020)

   Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS).

  • Ny utbetaling til frivillige organisasjonar på veg (31. juli 2020)

   Lotteri- og stiftelsestilsynet startar i dag utbetalinga til første pulje av organisasjonar som har søkt støtte frå den siste krisepakka som regjeringa har fått på plass.

  • Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august (29. juli 2020)

   Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

  • - Gode nyheter for norsk filmbransje (24. juli 2020)

   Regjeringen har besluttet at det gis unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner, under visse vilkår. Dette innebærer at produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen kan gjennomføres som planlagt. Det stilles strenge krav til testing for covid-19 og smittevernstiltak.

  • Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare (16. juli 2020)

   – Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Regjeringen gir 250 millioner kroner til vedlikehold av alpinanlegg og tivoli (13. juli 2020)

   Mange alpinanlegg mistet store deler av årsinntekten sin som følge av nedstengningen av Norge i mars. Nå har regjeringen satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning som skal finansiere vedlikehold av alpinanlegg og fornøyelsesparker.

  • Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge (10. juli 2020)

   Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

  • Regjeringen åpner for besøk av europeiske turister til Norge i sommer (10. juli 2020)

   Regjeringen åpner for at turister fra en rekke europeiske land kan besøke Norge i sommer. Åpningen skjer i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

  • Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land (10. juli 2020)

   Regjeringen åpner for innreise fra 15. juli for personer som er bosatt i land i EØS/Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra disse landene. Utenriksdepartementet fraråder ikke lenger reiser til de landene som unntas fra krav om innreisekarantene.

  • Endringer i UDs reiseråd fra og med 15. juli (10. juli 2020)

   Utenriksdepartementet gjør nye unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. De nye unntakene gjelder for enkelte land i EØS/Schengen-området fra og med 15. juli.

  • Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene (7. juli 2020)

   – Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder og restauranter.

  • Endringer i kompensasjonsordningen for medier (7. juli 2020)

   Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

  • Gir 250 millioner til reiselivsnæringen (6. juli 2020)

   Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

  • Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten (6. juli 2020)

   På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg.

  • Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb (6. juli 2020)

   – Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland i kunnskapsdepartementet. Se fylkesoversikten her.

  • Åpner for reiser mellom Europa og Svalbard (2. juli 2020)

   Regjeringen åpner for at personer som er bosatt i de områdene i Schengen og EØS-området som det fra 15. juli ikke er karanteneplikt for, kan reise også til Svalbard fra 15. juli. Dette gjelder slike tilreisende som kommer med rutefly fra fastlandet eller kystcruiseskip.

  • Endringer i kompensasjonsordningen (1. juli 2020)

   Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

  • Krav om testing av helsepersonell fra Sverige (1. juli 2020)

   Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge, det har Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsfestet som et krav fra 1. juli. Departementet følger dermed opp Folkehelseinstituttets smittevernråd om dette.

  • Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb (1. juli 2020)

   Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

  • Ny midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner trer i kraft 1. juli (30. juni 2020)

   Fra 1. juli 2020 trer ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og tilhørende forskrift, i kraft. Den nye loven og forskriften erstatter forskrift om bortvisning mv. av hensyn til folkehelsen, som oppheves fra samme dato. Loven og forskriften viderefører i all hovedsak de innreiserestriksjonene som fremgår av bortvisningsforskriften.

  • 100 millioner kroner til lav- og mellominntektsland (27. juni 2020)

   Norge gir 100 millioner kroner som skal sikre at lav- og mellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksiner når de blir utviklet.

  • Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere (26. juni 2020)

   Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

  • Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter (25. juni 2020)

   Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge.

  • Åpning for reiser mellom Norge og Europa (25. juni 2020)

   Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

  • Tiltakspakke for sårbare barn og unge vedteken (23. juni 2020)

   Stortinget har vedteke regjeringas forslag om ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

  • Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen (17. juni 2020)

   Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.

  • Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer (12. juni 2020)

   Regjeringen gjør nå endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 for å gjøre det enklere for familier å treffes og gjenforenes på tvers av landegrensene.

  • Åpner for kystcruise på Svalbard (12. juni 2020)

   Regjeringen åpner nå for at det kan gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord.

  • Justering av koronatiltak fra 15. juni (12. juni 2020)

   Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19. Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på inntil 200 personer.

  • Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene (12. juni 2020)

   Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.

  • Norge samarbeider internasjonalt om vaksine mot covid-19 (12. juni 2020)

   Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19. Det er nå klart at Norge skal delta i to internasjonale initiativ for å sikre den norske befolkningen og befolkningen i lav- og mellominntektsland en vaksine.

  • Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig (5. juni 2020)

   Det å komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang når vi nå gradvis og kontrollert gjenåpner samfunnet. En ny rapport fra Helsedirektoratet foreslår flere tiltak for at også folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb.

  • Reiselivsnæringen tror på innhenting i 2021 (5. juni 2020)

   Mens reiselivet og varehandelen ser lys i enden av tunnelen, er utsiktene mørkere for deler av industrien. Det viser ferske rapporter fra Menon Economics og Oslo Economics.

  • Koronasituasjonen: Ny hjemmel for innreiserestriksjoner (29. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et nytt lovgrunnlag for å videreføre midlertidige innreisebegrensninger så lenge covid-19-pandemien gjør det nødvendig.

  • Norges vei ut av krisen - skape mer og inkludere flere (29. mai 2020)

   Regjeringen la fram økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen.

  • Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling (15. mai 2020)

   Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

  • Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS (15. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

  • Nye råd om ferie- og fritidsreiser (15. mai 2020)

   I dag legger helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer. I dag har også Utenriksdepartementet forlenget sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

  • Flere kan reise inn i Norge (13. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

  • Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen (12. mai 2020)

   Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus.

  • Styrking av smitteverntiltak i asylmottak (12. mai 2020)

   Regjeringen foreslår å bevilge 47,1 millioner kroner til smittevernstiltak i asylmottak. Tiltakene skal redusere smitte og spredning av Covid-19 ved å redusere beboertettheten og øke kapasiteten, blant annet gjennom bedre isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

  • Koronapandemien skapar nye behov og fører til fleire endringar i bistandsbudsjettet (12. mai 2020)

   Nye behov har oppstått under koronakrisa. Det er sannsynleg at fattige land med svake helsesystem og store, sårbare folkegrupper vil bli hardast ramma. For å redusere dei helsemessige, sosiale og økonomiske følgjene av pandemien var Noreg tidleg på banen med initiativ og tiltak som kan redde liv og minske dei negative konsekvensane av pandemien.

  • Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020 (7. mai 2020)

   De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

  • Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet (7. mai 2020)

   En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren.

  • Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet (7. mai 2020)

   En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren.

  • Tidsplan for nedbygging av tiltak (7. mai 2020)

   Regjeringen la 7. mai 2020 fram en plan for nedbygging av korontatiltakene. Her er oversikt over tidspunkter og tiltak.

  • Regjeringen utvider åpningen av universiteter, høyskoler og fagskoler (7. mai 2020)

   Fra neste uke åpnes universiteter, høyskoler og fagskoler for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene sine.

  • Skolene åpner for alle elever fra 11. mai (7. mai 2020)

   Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

  • Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak (7. mai 2020)

   Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak.

  • Regjeringens plan og justering av koronatiltak (7. mai 2020)

   Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

  • Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort (7. mai 2020)

   Regjeringen har vedtatt å sette i kraft nye regler om rekonstruksjon allerede 11. mai 2020. De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

  • Utviklingsministeren maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter under covid-19 (6. mai 2020)

   Utviklingsminister Dag Inge Ulstein retter i dag oppmerksomheten mot situasjonen for jenter og kvinner under covid-19. I en felles kronikk peker 59 land på alvorlige konsekvenser som følge av pandemien og maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter.

  • Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner (5. mai 2020)

   Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

  • Korona-veileder for kollektivtransporten (5. mai 2020)

   En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar.

  • Norge slutter seg til ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet (5. mai 2020)

   Sammen med 41 andre ministere som er ansvarlige for Verdens handelsorganisasjon (WTO) la utenriksminister Ine Eriksen Søreide 5. mai fram en ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet. Erklæringen er et viktig supplement til en felles uttalelse om behovet for samarbeid og solidaritet i kampen mot covid-19 som Norge var med på i april i regi av Alliansen for multilateralisme.

  • Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO (4. mai 2020)

   Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

  • Nye råd og retningslinjer for arrangementer (30. april 2020)

   Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

  • Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter (30. april 2020)

   I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem forlenges til 1. juni (30. april 2020)

   – Til nå har rundt 3800 nordmenn kommet hjem til Norge ved hjelp av flygningene støttet av samarbeidsordningen mellom norske myndigheter, flyselskapene og reiseselskapene. Ordningen forlenges fram til 1. juni, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Fullmaktsbestemmelser forlenges (30. april 2020)

   Fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven forlenges fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020.

  • Indre grensekontroll (30. april 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres fram til 16. mai kl. 08.00.

  • Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien (30. april 2020)

   – I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg.

  • Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien (30. april 2020)

   – Vi vil sette ned en arbeidsgruppe, som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid (22. april 2020)

   Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.

  • Enklare å kombinere dagpengar med opplæring (22. april 2020)

   Koronakrisa har gjort at historisk mange har søkt om dagpengar den siste tida, dei fleste fordi dei er blitt permitterte. No opnar regjeringa for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar.

  • Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler (20. april 2020)

   Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

  • 6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren (20. april 2020)

   Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene og fylkeskommunene nå overført 6,15 milliarder kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Inviterer til innspillsmøter om Norges vei ut av koronakrisen (19. april 2020)

   Regjeringen vil i tiden fremover invitere til en rekke innspillsmøter med ulike sektorer og næringer for å få innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen.

  • Lyser ut 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling i bedriftene et halvt år før planen (19. april 2020)

   På grunn av koronakrisen kan bedrifter å søke Forskningsrådet om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Dette vil gjøre det mulig for bedriftene å opprettholde og utvide arbeidet med forskning og utvikling, slik at de skal komme igjennom krisen og være i posisjon til å gripe mulighetene som kommer i perioden etter.

  • Norge bidrar med testsett for covid-19 til IAEAs medlemsland (18. april 2020)

   Norge bidrar med 22,5 millioner kroner til testutstyr for covid-19 levert av Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA), som benytter metoder basert på nukleær teknologi. Innsatsen er koordinert med Verdens helseorganisasjon (WHO).

  • Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler (17. april 2020)

   Barnehagene åpnes igjen fra mandag 20. april, og fra 27. april skal elevene fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. Ny forskrift stiller krav til at barnehager og skoler skal sikre nødvendige smitteverntiltak.

  • Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (17. april 2020)

   Mange kommuner har utfordringer med den daglige driften under koronakrisen. For å gjøre situasjonen lettere, vil en midlertidig lov tre i kraft i dag. Loven gir unntak fra krav i kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

  • Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene (17. april 2020)

   Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte fredag 17. april en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

  • Foreslår å forlenge koronaloven med én måned (17. april 2020)

   Regjeringen foreslår at koronaloven forlenges frem til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

  • Veiledere om koronasituasjonen (16. april 2020)

   Veiledere og råd utgitt av norske myndigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

  • Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter klar i dag (16. april 2020)

   Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. I dag åpner Innovasjon Norge for at norske bedrifter kan begynne å søke.

  • Støtte til Røde Kors-bevegelsens respons på korona (15. april 2020)

   Regjeringen gir 30 millioner kroner til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sin humanitære respons på covid-19-pandemien.

  • Korona-veileder for barnehager er klar (15. april 2020)

   Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

  • Vil forhindre unødvendige konkurser (15. april 2020)

   Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

  • Lønnskompensasjon til permitterte (14. april 2020)

   Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

  • Indre grensekontroll videreføres (14. april 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene skal videreføres i 20 nye dager fra og med 15. april kl. 08.00.

  • Flere EØS-borgere kan komme til Norge (9. april 2020)

   Regjeringen har besluttet å endre bortvisningsforskriften, slik at blant annet flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan reise inn i Norge.

  • Tiltak for permitterte lærlinger (9. april 2020)

   Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen.  Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

  • Regjeringen gir støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere (8. april 2020)

   Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

  • Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter (7. april 2020)

   Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april.

  • Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (7. april 2020)

   – Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

  • Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte (7. april 2020)

   Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

  • Studielån og stipend under koronasituasjonen (6. april 2020)

   Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus. Reglene er midlertidige og gjelder vårsemesteret 2020. Forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak for studenter og elever.

  • Koronatiltak for fiskerinæringen (3. april 2020)

   Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen legger frem tiltak for fiskerinæringen som følge av koronasituasjonen.

  • Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars (3. april 2020)

   Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

  • Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon (2. april 2020)

   Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

  • Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning (2. april 2020)

   I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland.

  • Garantiordningen åpnes for større bedrifter (2. april 2020)

   Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

  • Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom (2. april 2020)

   Kirkens Nødhjelp undertegnet i dag en rekordstor avtale med Norad. Avtalen innebærer støtte over fem år på totalt 1,75 milliarder kroner til organisasjonens arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara og andre deler av verden.

  • Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge (1. april 2020)

   Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

  • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats (31. mars 2020)

   - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart (31. mars 2020)

   I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

  • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem (31. mars 2020)

   - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Garantiordningen for norsk luftfart er operativ (31. mars 2020)

   Med stemmene til Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre, KrF, SV og Rødt stemte Stortinget for en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 

  • Innreisemuligheter for EØS-borgere (30. mars 2020)

   Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

  • Regjeringen legger frem veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler (29. mars 2020)

   Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

  • Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus (28. mars 2020)

   Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

  • Norge øker bistanden til vaksineutvikling med 2,2 milliarder kroner (27. mars 2020)

   Norge øker støtten til arbeidet med å utvikle en vaksine mot viruset som forårsaker covid-19-pandemien og fremtidige epidemier med 2,2 milliarder kroner.

  • Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen (27. mars 2020)

   Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

  • Helsetiltak under koronapandemien (27. mars 2020)

   Regjeringen vil bruke over 2 milliarder kroner for utvikle vaksiner mot pandemier. Nye digitale løsninger skal gjøre det lettere å spore koronasmitte.

  • Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

  • Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (27. mars 2020)

   Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager.

  • Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser (27. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

  • 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser (26. mars 2020)

   Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. − Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19 (26. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har vore i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Noreg gir 13,4 millionar kroner til å kjøpe inn naudsynt utstyr til mellom anna smittevernformål for helsearbeidarar i Malawi.

  • Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19 (25. mars 2020)

   Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

  • Lettere å få smittevernutstyr til Norge (25. mars 2020)

   EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. De nye tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.

  • Koronapandemien: Regjeringen styrker den humanitære innsatsen (25. mars 2020)

   Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst flyktninger og de som er fordrevet innenfor sine egne land vil være sårbare for smitte på samme tid som de vil ha vedvarende behov for beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.

  • Tiltakene mot koronavirus videreføres (24. mars 2020)

   Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

  • Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften (23. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget. Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

  • Nye koronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter (23. mars 2020)

   Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.

  • Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN (23. mars 2020)

   Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.

  • Fjerner egenandel for hjelpeorganisasjoner (22. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tar nå noen konkrete grep for å lette på situasjonen for hjelpeorganisasjoner, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.

  • Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV (20. mars 2020)

   Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

  • Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene (20. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

  • Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep (20. mars 2020)

   Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

  • Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene (20. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

  • Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (20. mars 2020)

   Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

  • Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket (20. mars 2020)

   Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler.

  • Foreldres rett til omsorgspenger dobles (20. mars 2020)

   Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

  • Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart: 6 milliarder i lånegaranti (19. mars 2020)

   Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

  • Innfører hytteforbud (19. mars 2020)

   Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

  • 250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020 (19. mars 2020)

   Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Mange smittede og mange i karantene bidrar både til at det blir vanskeligere å levere gode tjenester, og til økte utgifter for kommunene. – Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen (18. mars 2020)

   Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen.

  • Norge mobiliserer til vaksinedugnad (18. mars 2020)

   Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.

  • Ny koronalov (18. mars 2020)

   Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

  • Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe (18. mars 2020)

   Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

  • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett (18. mars 2020)

   – Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge (17. mars 2020)

   Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  • Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon (17. mars 2020)

   Nå må helsetjenesten ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning.

  • Regjeringen samarbeider med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem (17. mars 2020)

   – Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt. Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Nye nasjonale retningslinjer for dagligvarebransjen (17. mars 2020)

   Norske myndigheter har fått på plass nye retningslinjer for dagligvarehandelen i forbindelse med koronavirus-situasjonen. Tiltakene skal blant annet begrense smitte for kunder og ansatte i dagligbutikken. Det gis råd om renhold, tiltak for å trygge de ansatte og råd til kundene.

  • Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere (17. mars 2020)

   – Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO (17. mars 2020)

   Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.

  • Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner (17. mars 2020)

   Lokale regler for å hindre koronasmitte må ikke stoppe viktige funksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler.

  • Trapper opp legemiddelberedskapen i Norge (16. mars 2020)

   Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

  • Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt (16. mars 2020)

   I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

  • Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid (16. mars 2020)

   For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

  • COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket (16. mars 2020)

   Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med COVID-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter.

  • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter (15. mars 2020)

   Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  • Regjeringen kan forby opphold på fritidseiendommer og fastsetter tydelige regler for karantene og isolasjon (15. mars 2020)

   I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

  • All godstrafikk kan gå som normalt (15. mars 2020)

   All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

  • Flere tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt (15. mars 2020)

   Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har iverksatt rapporteringsrutiner fra underliggende etater og fra landbruksnæringen for å holdes orientert på sitt ansvarsområde.

  • Presisering fra norske myndigheter: Norske flyplasser stenger ikke (14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

  • Innfører strengere grensekontroll (14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

  • Frivilligheten beholder statlige tilskudd (14. mars 2020)

   – Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

  • Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden (14. mars 2020)

   I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene med videre etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger (14. mars 2020)

   Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

  • Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land (14. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

  • Reiseråd for USA og Frankrike (13. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

  • Krevende for norske kommuner (13. mars 2020)

   – Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

  • Foreslår endringer i permitteringsregelverket (13. mars 2020)

   Regjeringen foreslår flere endringer permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

  • Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet (13. mars 2020)

   Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

  • Matproduksjonen går som normalt (13. mars 2020)

   Landbruks- og matministeren følger situasjonen med korona-viruset fortløpende.

  • Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands (13. mars 2020)

   For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil bli dekket av det offentlige.

  • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (13. mars 2020)

   Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

  • Bedre tilgang til smittevernutstyr (13. mars 2020)

   For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

  • Pressekonferanse om økonomiske tiltak (13. mars 2020)

   Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer regjeringas tiltak for å motverke dei økonomiske utfordringane som korona-pandemien skapar. Også arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil vere til stades.

  • Utsatt betaling av forskuddsskatt (13. mars 2020)

   Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

  • Motsyklisk kapitalbuffer settes ned (13. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

  • Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (12. mars 2020)

   Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger.

  • – Nok mat til alle (12. mars 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet får flere henvendelser om matvareforsyningen etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.

  • Omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset (12. mars 2020)

   - I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

  • Dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet (11. mars 2020)

   Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i, har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon.

  • Norske borgere kan møte nye innreisetiltak i andre land (11. mars 2020)

   Utenriksdepartementet gjør norske borgere oppmerksom på at enkelte land innfører tiltak og/eller restriksjoner ved innreise som har betydning for norske borgere eller de som kommer reisende fra Norge. Derfor oppfordrer vi norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til.

  • Strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona (10. mars 2020)

   Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

  • Helsedirektoratet får fullmakt til å sikre helsehjelp (6. mars 2020)

   Helsedirektoratet får videre fullmakter for å sikre befolkningen helsehjelp og hindre smittespredning. Det har regjeringen fastsatt i en kongelig resolusjon.

  • Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset (4. mars 2020)

   Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

  • Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr (28. februar 2020)

   For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

  • Norge bidrar i arbeidet med å bekjempe koronaviruset covid-19 (14. februar 2020)

   Norge støtter opp om den umiddelbare globale responsen til utbruddet av det nye koronaviruset, covid-19, og gir 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjons (WHO) humanitære innsats og 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI). Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

  • Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom (31. januar 2020)

   Helsetjenesten må melde eventuelle tilfeller av det nye koronaviruset i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

  • Delegert myndighet i forbindelse med koronavirus-utbruddet (31. januar 2020)

   Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag, 31. januar, til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

  • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid (30. januar 2020)

   Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.